Архив информация за ИП - 2018 г.

Съобщение №1061/2018

Вторник, 20 Ноември 2018 15:38

Изх. №3909(1)/16.11.2018 г.

инвестиционно предложение „Изграждане на подпорна стена в новообразуван имот № 104.212 по плана на новообразуваните имоти на местност „Гребовски рид“, землище на с. Селище, община Благоевград, област Благоевград“

Възложител:Л. А. В.

Във връзка с внесеното от Вас уведомления с вх. №3909/12.11.2018 г.на РИОСВ – Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционното предложение „Изграждане на подпорна стена в новообразуван имот № 104.212 по плана на новообразуваните имоти на местност „Гребовски рид“, землище на с. Селище, община Благоевград, област Благоевград“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно наличната документация в РИОСВ - Благоевград се е директорът на РИОСВ - Благоевград се е произнесъл по реда и при условията на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС:
- с писмо изх. № 446(1)/19.02.2014 г. за инвестиционно предложение за „Изграждане на вилна сграда в новообразуван имот № 104.212 по плана на новообразуваните имоти на местност „Гребовски рид“, землище на с. Селище, община Благоевград, област Благоевград“;
- с писмо изх. № 3405(3)/01.12.2014 г. за промяна на част от параметрите на инвестиционно предложение за „Изграждане на вилна сграда в новообразуван имот № 104.212 по плана на новообразуваните имоти на местност „Гребовски рид“, землище на с. Селище, община Благоевград, област Благоевград“.
С настоящото инвестиционно предложение е предвидено изграждане на подпорна стена с височина около 1.50 м над прилежащия терен и дължина около 1 м изцяло в имота и на законови отстояния от съседни терени. Транспортния достъп ще се осъществява по съществуващ път стигащ до имота.
Така заявено инвестиционното предложение не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно ЗООС.
Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо е разположена защитена зона BG0001022 „Орановски пролом - Лешко“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122 от 02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ. бр. 21/2007 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с инвестиционното предложение дейности, както и обстоятелствата, че същите ще се реализират извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, не се създава преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че за така заявеното инвестиционно предложение „Изграждане на подпорна стена в новообразуван имот № 104.212 по плана на новообразуваните имоти на местност „Гребовски рид“, землище на с. Селище, община Благоевград, област Благоевград“ преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми компетентния орган за промените, в срок до 14 дни от настъпването им.
С уважение,
АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград