Архив информация за ИП - 2018 г.

Съобщение №1055/2018

Вторник, 20 Ноември 2018 15:20

Изх. №3876(1)/16.11.2018 г.

инвестиционно предложение “Смяна на дейността от шивашка в работилница за щамповане на дрехи на приземен етаж в сграда с идентификатор 27231.21.14.1, разположена с поземлен имот с идентификатор 27231.21.14 в местността „Ушите“ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Еленово, община Благоевград, област Благоевград“

Възложител:„ПРОДАКТИКА“ ООД, ЕИК 204410657

Във връзка с внесеното от Вас уведомления с вх. №3876/08.11.2018 г. на РИОСВ – Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционното предложение “Смяна на дейността от шивашка в работилница за щамповане на дрехи на приземен етаж в сграда с идентификатор 27231.21.14.1, разположена с поземлен имот с идентификатор 27231.21.14 в местността „Ушите“ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Еленово, община Благоевград, област Благоевград“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
С инвестиционното предложение е предвидено смяна на дейността, извършвана в приземен етаж на двуетажна промишлена сграда с идентификатор 27231.21.14.1, изградена в горепосочения имот от шивашка дейност с печатарска такава. Същата дейност ще представлява нанасяне на щампи върху дрехи (тенис фланелки). За осъществяване на дейността е предвидено помещението да бъде преустроено на три части: работно помещение, склад и хигиенни помещения, като е предвидено да бъде обособен и изход. В работното помещение е предвидено да бъдат разположени един брой кръгова машина карусел за позициониране на текстилните заготовки (за щамповане/нанасяне на изображението върху тъканта) и един брой електрическа тунелна сушилня (за сушене или фиксиране на пигмента върху текстилното изделие).
Основните процеси и технология за нанасяне на щампи върху дрехи са свързани с печатарска дейност, при която пигмента се нанася върху дрехата чрез прокарването му през порест носител на изображението, т.н. сито, при което зоната за печатане е открита, а напечатаната зона е затворена. Прокарването на пигмента през ситото върху фланелката ще се извършва автоматично, посредством шпакла/ракел.
Използваните за отпечатъка материали ще бъдат продукти за текстилни материали, които са неопасни и разтворими във вода (водоразтворими).
Предвиждания номинален капацитет на дейността е 120 щампи на час (щампиран детайл), като същия ще зависи от възможностите за договаряне на поръчки.
Сградата, в която е разположено помещението, в което ще се осъществява дейността е водоснабдена и захранена с електроенергия от съществуващите разпределителни мрежи на с. Еленово. Съгласно представената информация от дейността ще бъдат образувани само битови отпадъчни води, които ще бъдат зауствани в канализационната мрежа на населеното място.
За транспортен достъп до имота се използва съществуващи пътища.
Така заявено инвестиционното предложение не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно ЗООС.
Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо е разположена защитена зона BG0001022 „Орановски пролом - Лешко“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122 от 02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ. бр. 21/2007 г.) .
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с инвестиционното предложение дейности, както и обстоятелствата, че същите ще се реализират извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, не се създава преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че за така заявеното инвестиционно предложение “Смяна на дейността от шивашка в работилница за щамповане на дрехи на приземен етаж в сграда с идентификатор 27231.21.14.1, разположена с поземлен имот с идентификатор 27231.21.14 в местността „Ушите“ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Еленово, община Благоевград, област Благоевград“ преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми компетентния орган за промените, в срок до 14 дни от настъпването им.

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград