Архив информация за ИП - 2018 г.

Съобщение №1054/2018

Вторник, 20 Ноември 2018 15:18

Изх. №3874(1)/16.11.2018 г.

Уведомление за изработване  на комплексен проект за инвестиционна инициатива за УПИ XVII - 1437, кв. 17 по плана на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград

Възложител: „ЕВИ - 89“ ЕООД, ЕИК 201733502

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. № 3874/07.11.2018 г. на РИОСВ – Благоевград за горецитираният проект, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп.), Ви уведомявам за следното:
Комплексен проект за инвестиционна инициатива за УПИ XVII - 1437, кв. 17 по плана на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация и документация комплексния проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) за горепосочения имот е допуснат със Заповед № 336/26.06.2018 г. на кмета на община Симитли на основание чл. 109, ал. 1, т. 2, чл. 110, ал. 1, т. 3, чл. 134, ал. 2, т. 6 и чл. 150 от Закона за устройство на територията и съдържа следните съставни части:
1. Изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП - ПЗ) за УПИ XVII - 1437, кв. 17 по плана на гр. Симитли, община Симитли. Устройствената зона е „Пп“ - промишлена устройствена зона с преобладаващо застрояване с малка височина, при спазване на Наредба № 7 за правила и нормативи за отделните видове територии и устройствени зони и следните показатели: устройствена зона - Пп - предимно производствена устройствена зона; начин на застрояване - свободно; характер на застрояването - ниско; етажност - до три етажа и височина до 10 м; плътност на застрояването - до 80 %; интензивност на застрояването (Кинт.) - до 2.5; необходима озеленена площ - до 20 %.
2. Изработване на инвестиционен проект за „Сграда за авторемонтни и обслужващи дейности“ в УПИ XVII - 1437, кв. 17 по плана на гр. Симитли, община Симитли при спазване на Наредба № 7 за правила и нормативи за отделните видове територии и устройствени зони.
Проекта за ПУП - ПЗ е в обхвата на УПИ XVII - 1437, кв. 17 по плана на гр. Симитли, община Симитли с площ 1629.20 м2. С проекта на плана за застрояване е предвидено имота да се отреди „за авторемонтни и обслужващи дейности“ и е предвидена устройствена зона „Пп“ (предимно производствена зона). С инвестиционния проект е предвидено изграждане на сграда за авторемонтни и обслужващи дейности. Водоснабдяването на имота ще бъде осигурено от съществуващата водопроводна мрежа на гр. Симитли. Отпадъчните води ще бъдат зауствани в съществуващата канализация на населеното място. Електрозахранването е предвидено от електроразпределителна мрежа ниско напрежение на гр. Симитли. Транспортния достъп е осигурен по асфалтов път в югоизточна и югозападна посока спрямо имота.
На този етап не са налични данни, че с проекта за КПИИ, съдържащ ПУП - ПЗ и инвестиционен проект се очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения, които попадат в позиции на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Предвид гореизложеното за КПИИ за УПИ XVII - 1437, кв. 17 по плана на гр. Симитли не следва да се провежда процедура по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка.
Имотът, предмет на плана не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо e разположена границата на защитена зона BG0001022 „Орановски пролом - Лешко“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122 от 02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените дейности, както и че при реализирането им не се засягат природни местообитания и местообитания на видове, не се предполага увреждане и трансформация на местообитания и местообитания на видове в зоната, не се създава преграда, която да възпрепятства миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считаме, че при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона BG0001022 „Орановски пролом - Лешко“. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеният „Комплексен проект за инвестиционна инициатива за УПИ XVII - 1437, кв. 17 по плана на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на проекта и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на проекта или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград