Архив информация за ИП - 2018 г.

Съобщение №1051/2018

Вторник, 20 Ноември 2018 15:12

Изх. №3852(1)/16.11.2018 г.

уведомление за изготвяне на проект за Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 04279.13.19 в местността „Проефски чифлик - Ш.21“ по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград с цел промяна предназначението на земеделска земя от „нива“ за „складова база за промишлени стоки, магазин, офис и жилищно строителство“

Възложител: М. А. В. , Х. Б. В.

Във връзка с внесеното от упълномощеното от Вас лице уведомление с Вх. №3852/06.11.2018 г. на РИОСВ – Благоевград за горецитирания ПУП, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 2007г., изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме за следното:
С Решение № 289/28.09.2018 г. на Общински съвет Благоевград е разрешено изработване на Подробен устройствен план - план за застрояване за имот с идентификатор 04279.13.19 в местността „Проефски чифлик - Ш.21“ по кадастралната карта на гр. Благоевград за промяна предназначението от „нива“ за „складова база за промишлени стоки, магазин, офис и жилищно строителство“ при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: устройствена зона - „Смф1“; височина на застрояване - до 10 м; максимална стойност на Кинт. - 1.5; плътност на застрояване - максимум 50 %; плътност на озеленяване - минимум 30 %.
Съгласно представената информация и документация с проекта за ПУП - ПЗ се цели промяна предназначението на земеделска земя с площ 1666 м2 и начин на трайно ползване „нива“ за “складова база за промишлени стоки, магазин, офис и жилищно строителство” при спазване на горепосочените устройствена зона и устройствени показатели.
След промяна предназначението на имота е предвидено в същия да бъдат изградени два броя сгради с предназначение за склад за строителни материали и промишлени нехранителни стоки с магазин и офис, и двуетажна жилищна сграда.
Водоснабдяването на имота е предвидено да се осъществи чрез изграждане на водопроводно отклонение с дължина около 115 м за свързване към съществуващ водопровод, разположен пред имота. Отпадъчните води е предвидено да бъдат зауствани чрез изграждане на канализационно отклонение до канализацията, която преминаваща пред имота. Захранването с електроенергия е предвидено да се осъществи чрез монтаж на фотоволтаични панели на подходяща конструкция на покрива на сградата, която ще се изгради в имота. Транспортния достъп до имота ще се осигурява по полски път.
На този етап не са налични данни, че с плана се очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения, които попадат в позиции на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Също така не се очаква значително въздействие върху околната среда при прилагането му.
Предвид гореизложеното за „Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 04279.13.19 в местността „Проефски чифлик - Ш.21“ по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград с цел промяна предназначението на земеделска земя от „нива“ за „складова база за промишлени стоки, магазин, офис и жилищно строителство““ не следва да се провежда процедура по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка.
ПУП не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологичната мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо е разположена защитена зона BG0001022 „Орановски пролом - Лешко“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122 от 02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ. бр. 21/2007 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с ПУП-ПЗ дейности, както и обстоятелствата, че е предвидено същите да се реализират извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, не се създава преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че за „Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 04279.13.19 в местността „Проефски чифлик - Ш.21“ по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград с цел промяна предназначението на земеделска земя от „нива“ за „складова база за промишлени стоки, магазин, офис и жилищно строителство““ преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания и обхват на гореописания ПУП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми компетентния орган за промените, в срок до 14 дни от настъпването им.

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград