Архив информация за ИП - 2018 г.

Съобщение №1049/2018

Вторник, 20 Ноември 2018 15:08

Изх. №3829(1)/16.11.2018 г.

инвестиционно предложение “Изграждане на спортен лагер за развлечение и отдих в имот № 000395, местност „Цървилото“, землище на с. Брестово, община Симитли, област Благоевград“

Възложител: „ИВМ-81“ ЕООД, ЕИК 205347373

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. № 3829/ 05.11.2018 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.81 от 15.10.2010 г. изм. ДВ, бр.3 /2011 г., ДВ, бр.94 /2012 г.), Ви уведомявам за следното:
Инвестиционно предложение “Изграждане на спортен лагер за развлечение и отдих в имот № 000395, местност „Цървилото“, землище на с. Брестово, община Симитли, област Благоевград“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
За инвестиционното предложение „Изграждане на център за спорт и отдих в имот № 000395, местност „Цървилото“, землище на с. Брестово, община Симитли, област Благоевград“, директорът на РИОСВ – Благоевград се е произнесъл с писмо с изх. №3497(1)/18.10.2018 г. на основание по реда и при условията на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.
С настоящето се предвижда изменение на гореописаното инвестиционно предложение. Предвижда се изграждане на спортен лагер за развлечение и отдих в имот № 000395 с площ 0,500 дка с НТП: „друга селищна територия“, като останалите параметри/характеристики в инвестиционното предложение остават непроменени.
Имотът е застроен. Изградена е една сграда за търговия с площ 91 кв. м. Предвижда се премахне на сградата и изграждане на нова триетажна сграда с предназначение за спортен лагер за развлечение и отдих с капацитет до 30 души. На партерния етаж се предвижда столова за посетители, санитарни възли и зала за рехабилитация. На първия и втория етаж ще се обособят стаи за посетители, а на третия - две зали за обучение.
Захранването с вода за питейно-битови нужди е предвидено да се осъществи от съществуващ водопровод. Формираните битови отпадъчни води се предвижда да преминават през модулна пречиствателна станция. Пречистените води ще се използват за поливни нужди в имота. Имотът е захранен с електроенергия чрез въздушен електропровод от съществуващата трансформаторна станция. За нуждите на новостроящата се сграда се предвижда подмяна на електропровода с по-голяма мощност по съществуващото трасе. Транспортния достъп до имота се осъществява от съществуващ общински път.
Така заявено инвестиционното предложение не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС съгласно ЗООС.
Имотът, предмет на инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Същият попада в границата на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие - BG0000366 „Кресна - Илинденци“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г., изм. и доп.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените дейности, както и че при реализирането им не се предполага засягане, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове не се създава преграда, която да възпрепятства миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считаме, че при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона BG0001030 “Родопи Западни”. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение „Изграждане на спортен лагер за развлечение и отдих в имот № 000395, местност „Цървилото“, землище на с. Брестово, община Симитли, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.

С уважение,
АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград