Архив информация за ИП - 2018 г.

Съобщение №1047/2018

Вторник, 20 Ноември 2018 15:00

Изх. №3777(1)/16.11.2018 г.

инвестиционно предложение „Изграждане на „Базова станция BLG0329.A000 „Maxtel” с честотен обхват 900-2100 МHz върху покрива на сграда с идентификатор 04279.612.158.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 04279.612.158 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

Възложител: „А1 БЪЛГАРИЯ“ ЕАД ЕИК 131468980

Във връзка с внесеното от Вас в качеството на преупълномощено лице за „А1 България“ ЕАД уведомление с Вх. №3777/30.10.2018 г. на РИОСВ – Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн. ДВ, бр. 73 от 2007г., изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционното предложение „Изграждане на „Базова станция BLG0329.A000 „Maxtel” с честотен обхват 900-2100 МHz върху покрива на сграда с идентификатор 04279.612.158.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 04279.612.158 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“ попада в обхвата на чл.2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съобразно представената информация и документация с инвестиционното предложение се предвижда върху покрива на блок „ЛИРА“ съставляващ сграда с идентификатор 04279.612.158.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 04279.612.158 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград да се изгради „Базова станция BLG0329.A000 „Maxtel” с честотен обхват 900-2100 МHz с цел подобряване на електронните съобщителни услуги. Предвижданията са свързани с монтаж на ново оборудване – технологична апаратура с антени. Новите захранващи и оптични кабели ще бъдат положени в нова кабелна скара, която свързва технологичната апаратура с антените. За осъществяване на намерението не е заявена необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура.
Така заявено, горепосоченото инвестиционно предложение не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно ЗООС.
Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо е разположена една защитена зона, а именно: защитена зона BG0001022 „Орановски пролом - Лешко“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21 от 2007 г., изм. и доп.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с инвестиционното предложение дейности, както и обстоятелствата, че е предвидено същите да се реализират извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, не се създава преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че за инвестиционно предложение „Изграждане на „Базова станция BLG0329.A000 „Maxtel” с честотен обхват 900-2100 МHz върху покрива на сграда с идентификатор 04279.612.158.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 04279.612.158 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“ преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания и обхват на гореописаното инвестиционно предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми компетентния орган за промените, в срок до 14 дни от настъпването им.

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград