Архив информация за ИП - 2018 г.

Съобщение №1045/2018

Петък, 16 Ноември 2018 13:50

Изх. №3866(1)/15.11.2018 г.

инвестиционно предложение „Изграждане на занаятчийски комплекс, вертикална планировка и ограда в УПИ VIII - 479, кв. 2 по плана на с. Смочево, община Рила, област Кюстендил“

Възложител: В. Н. Л.

Във връзка с внесеното от Вас уведомление с Вх. №3866/07.11.2018 г. на РИОСВ – Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн. ДВ, бр. 73 от 2007г., изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционното предложение „Изграждане на занаятчийски комплекс, вертикална планировка и ограда в УПИ VIII - 479, кв. 2 по плана на с. Смочево, община Рила, област Кюстендил“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация, настоящото инвестиционно предложение се явява ново такова, вместо първоначално заявена от възложителя инвестиционна инициатива чрез инвестиционно предложение „Изграждане на къщи за гости и сграда за общи нужди в УПИ VIII-479, кв.2 по плана на с. Смочево, община Рила, област Кюстендил“, която към монета не е реализирана. За същото, с писмо с Изх. №3440(4)/12.12.2017 г. на РИОСВ – Благоевград, възложителят е информиран, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), както и че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже отрицателно въздействие върху защитените зони и не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
С настоящото инвестиционно предложение се предвижда в УПИ VIII-479, кв.2 по плана на с. Смочево, община Рила, област Кюстендил да бъдат изградени четири броя сгради със следното предназначение: сграда за ръчна обработка и склад - сушилня за суров материал; занаятчийска работилница; сграда за боядисване и готова продукция и изложбено демонстрационна сграда с обща застроена площ около 375 кв. м. В същите е предвидено да се извършват дейности по ръчна изработка на изделия от дърво. Електрозахранването е предвидено да бъде осъществено по съществуващо трасе като се изгради нова въздушна мрежа НН с дължина на трасето 270 м. Водоснабдяването се предвижда да бъде осъществено от съществуващата водопроводна мрежа на с. Смочево. Битовите отпадъчни води се предвижда да бъдат зауствани в съществуващата канализация на населеното място. Транспортния достъп до имота ще се осъществява по прилежаща улица.
Така заявено, инвестиционното предложение за „Изграждане на занаятчийски комплекс, вертикална планировка и ограда в УПИ VIII - 479, кв. 2 по плана на с. Смочево, община Рила, област Кюстендил“ не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно ЗООС.
Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо са разположени следните защитени зони: защитена зона BG0002099 „Кочериново” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-770/28.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 102/2008 г.) и защитена зона BG0001013 „Скрино“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №661/16.10.2007 г. на Министерски съвет (ДВ бр. 85/2007 г., изм. и доп.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с инвестиционното предложение дейности, както и обстоятелствата, че същите ще се реализират извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, не се създава преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че за така заявеното инвестиционно предложение „Изграждане на занаятчийски комплекс, вертикална планировка и ограда в УПИ VIII - 479, кв. 2 по плана на с. Смочево, община Рила, област Кюстендил“ преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград