Архив информация за ИП - 2018 г.

Съобщение №1044/2018

Петък, 16 Ноември 2018 13:48

Изх. №3865(1)/15.11.2018 г.

инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда, магазин и авторемонтна работилница в УПИ II, пл. № 10, масив 28 по плана на с. Юруково, община Якоруда, област Благоевград“

Възложител: С. И. Ш.

Във връзка с внесеното от Вас уведомление с Вх. №3865/07.11.2018 г. на РИОСВ – Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн. ДВ, бр. 73 от 2007г., изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционното предложение „Изграждане на жилищна сграда, магазин и авторемонтна работилница в УПИ II, пл. № 10, масив 28 по плана на с. Юруково, община Якоруда, област Благоевград“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация и документация с инвестиционното предложение се предвижда в УПИ II, пл. № 10, масив 28 по плана на с. Юруково, община Якоруда, област Благоевград с площ 706 кв. м да бъдат изградени жилищна сграда, магазин и авторемонтна работилница. Водоснабдяването на обектите с вода за питейно-битови нужди е предвидено да се осъществи от съществуващата водопроводна мрежа на с. Юруково чрез водопроводно отклонение. Образуваните отпадъчни води от дейността е предвидено да бъдат зауствани в съществуващата канализация на населеното място чрез канализационно отклонение. Електрозахранването е предвидено да се осъществи от съществуващата електропреносна мрежа. Транспортния достъп до имота ще се осъществява по улица.
Така заявено инвестиционното предложение не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно ЗООС.
Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо са разположени следните защитени зони, чийто граници се припокриват изцяло: защитена зона BG0000495 „Рила” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-764 от 28.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 100 от 2008 г.) и защитена зона BG0000495 „Рила” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка със защитени зони, приет с Решение №122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21 от 2007 г., изм. и доп.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с инвестиционното предложение дейности, както и обстоятелствата, че същите ще се реализират извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, не се създава преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че за така заявеното инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда, магазин и авторемонтна работилница в УПИ II, пл. № 10, масив 28 по плана на с. Юруково, община Якоруда, област Благоевград“ преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград