Архив информация за ИП - 2018 г.

Съобщение №1037/2018

Петък, 16 Ноември 2018 13:34

Изх. №3769(1)/15.11.2018 г.

инвестиционно предложение „Цех за производство на сребърен лак в сграда към „Склад за метали“ в УПИ с пл. № 1643, кв. 119 по плана на гр. Якоруда, община Якоруда, област Благоевград“

Възложител:„ОРЦЕТО“ ЕООД ЕИК 204011106

Във връзка с внесеното от Вас уведомление с Вх. №3769/29.10.2018 г. на РИОСВ – Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн. ДВ, бр. 73 от 2007г., изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционното предложение „Цех за производство на сребърен лак в сграда към „Склад за метали“ в УПИ с пл. № 1643, кв. 119 по плана на гр. Якоруда, община Якоруда, област Благоевград“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация и документация с инвестиционното предложение се предвижда в сграда с площ 150 кв. м към „Склад за метали“ в УПИ с пл. № 1643, кв. 119 по плана на гр. Якоруда, община Якоруда, област Благоевград (част от бившия завод за металорежещи инструменти „ЗММ-Якоруда“ АД) да се монтира технически опростена инсталация за производство на сребърен лак.
Процесът на производство се предвижда да включва смесване на алуминиева паста, разредители (разтворители), ДБА (заместител на газ за осветление) и МТБА (заместител на минерален терпентин) и алкидна смола. Изходните суровини ще се поставят в метален варел от 180 л прикрепен към стойка 40 см от пода на едно от работните помещения на цеха, където чрез бъркане (ръчно или с помощта на пригодена бъркалка) се получава разтвора за производство на сребърен лак. След получаване на хомогенна смес започва източване чрез тръба преминаваща в друго помещение, снабдено с вентилационна система. Крановете, от които се източва за разфасоване разтвора са подсигурени с подложна кофа, в която се образува разлив от около 200 мл месечно. Разливът се връща във варела с готовата за разфасоване смес. Готова смес се източва и в по-малки оборотни варели – 10-15 на брой от по 25 л за бутилиране. Готовата смес представляваща сребърния лак се налива в пластмасови бутилки от 120 гр. за етикиране и опаковане със собствен етикет на фирмата производител. Готовият краен продукт се пренася в складово помещение.
Имотът е с изградена техническа и пътна инфраструктура и с настоящото инвестиционно предложение не се предвижда изменение на същата и/или изграждане на нова такава.
На обекта няма да се формират производствени отпадъчни води.
Предвид горното, инвестиционното предложение „Цех за производство на сребърен лак в сграда към „Склад за метали“ в УПИ с пл. № 1643, кв. 119 по плана на гр. Якоруда, община Якоруда, област Благоевград“ не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда, предвид което не подлежи на задължителна оценка въздействие върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно ЗООС.
Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо са разположени следните защитени зони, чийто граници се припокриват изцяло: защитена зона BG0000495 „Рила” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-764 от 28.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 100 от 2008 г.) и защитена зона BG0000495 „Рила” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка със защитени зони, приет с Решение №122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21 от 2007 г., изм. и доп.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с инвестиционното предложение дейности, както и обстоятелствата, че същите ще се реализират извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, не се създава преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че за така заявеното инвестиционно предложение „Цех за производство на сребърен лак в сграда към „Склад за метали“ в УПИ с пл. № 1643, кв. 119 по плана на гр. Якоруда, община Якоруда, област Благоевград“ преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград