Архив информация за ИП - 2018 г.

Съобщение №1033/2018

Петък, 16 Ноември 2018 13:26

Изх. №3814(1)/14.11.2018 г.

инвестиционно предложение „Изграждане на автоцентър в УПИ XLI - 9, кв. 246 по плана на гр. Гоце Делчев (поземлен имот с идентификатор 17349.99.31 в местността „Мочура“ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев), община Гоце Делчев, област Благоевград“

Възложител: „АПОЕЛЕКТРИК“ ЕООД, ЕИК 202097929

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. № 3814/02.11.2018 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираното изменение на инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.81 от 15.10.2010 г. изм. ДВ, бр.3 /2011 г., ДВ, бр.94 /2012 г.), Ви уведомявам за следното:
Инвестиционно предложение „Изграждане на автоцентър в УПИ XLI - 9, кв. 246 по плана на гр. Гоце Делчев (поземлен имот с идентификатор 17349.99.31 в местността „Мочура“ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев), община Гоце Делчев, област Благоевград“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
С инвестиционното предложение е предвидено в имот с идентификатор 17349.99.31 с площ 1905 м2 с НТП: „за друг обществен обект, комплекс“ да бъде изграден автоцентър със застроена площ 294 м2. В центъра е предвидено да бъдат извършвани следните дейности: демонтаж и монтаж на гуми; диагностика на автомобили; ремонт на двигатели; регулиране на предници на автомобили; зареждане на климатици на автомобили. Водоснабдяването на обекта за питейно-битови нужди е предвидено да се осъществи от площадкова водопроводна мрежа за имота. Образуваните отпадъчни води от дейността е предвидено да бъдат зауствани в съществуващата канализация чрез сградно канализационно отклонение. Преди заустване на отпадъчните води от дейността на обекта в канализацията на населеното място е предвидено монтаж на каломаслоуловител. Електрозахранването на обекта е предвидено да се осъществи чрез монтаж на ново електромерно табло на имотната граница, което ще се захрани от касетка 4 на КМрНН на ТП „П/СТ ГОРИЛАТА“ чрез кабел с дължина 5 м. Транспортния достъп до имота ще се осъществява по улица, разположена западно от същия.
Така заявено инвестиционното предложение не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно ЗООС.
Имотът, предмет на инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в граници на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. В близост е разположена границата на защитена зона BG0002076 “Места” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-532/26.05.2010 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 51/2010 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените дейности, както и че при реализирането им не се предполага засягане, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове не се създава преграда, която да възпрепятства миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считаме, че при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона BG0002076 “Места”. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното изменение на инвестиционно предложение „Изграждане на автоцентър в УПИ XLI - 9, кв. 246 по плана на гр. Гоце Делчев (поземлен имот с идентификатор 17349.99.31 в местността „Мочура“ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев), община Гоце Делчев, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.

С уважение,
АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград