Архив информация за ИП - 2018 г.

Съобщение №1024/2018

Четвъртък, 15 Ноември 2018 13:12

Изх. №3828(1)/12.11.2018 г.

инвестиционно предложение „Изграждане на пристройка за дегустационна и спомагателни помещения към винарна и плътна ограда по имотни граници на УПИ XIV, пл. № 300, кв. 15 по регулационния план на с. Плоски, община Сандански, област Благоевград“

Възложител: „БРАТЯ ГЕОРГИЕВИ - КЛУБ ЗА ВИНОПРОИЗВОДСТВО“ ООД ЕИК 203015205

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. № 3828/05.11.2018 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.81 от 15.10.2010 г. изм. ДВ, бр.3 /2011 г., ДВ, бр.94 /2012 г.), Ви уведомявам за следното:
Инвестиционно предложение “Изграждане на пристройка за дегустационна и спомагателни помещения към винарна и плътна ограда по имотни граници на УПИ XIV, пл. № 300, кв. 15 по регулационния план на с. Плоски, община Сандански, област Благоевград“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно наличната в РИОСВ - Благоевград информация и документация за инвестиционно предложение „Изграждане на винарна с капацитет до 20 тона годишно в УПИ XIV - 300 в кв. 15 по плана на с. Плоски, община Сандански, област Благоевград“ директорът на РИОСВ - Благоевград се е произнесъл по реда и при условията на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС с писмо изх. № 844(1)/19.03.2014 г.
С настоящото инвестиционно предложение е предвидено в УПИ XIV, пл. № 300, кв. 15 по регулационния план на с. Плоски, с площ 400 кв. м да бъде реализирано допълващо застрояване, представляващо пристройка за дегустационна и спомагателни помещения с цел подобряване възможността за достъп на нови клиенти до продуктите на винарната чрез оформяне на представителна дегустационна площ. Предвидено е и изграждане на плътна ограда по имотните граници с височина до 2.20 м. Електроснабдяването и водоснабдяването на имота са осъществени от съществуващите мрежи на с. Плоски, а образуваните отпадъчни води от основния обект (винарна) се отвеждат в канализация. Съгласно представената информация по време на експлоатацията на предвидената за изграждане пристройка не се предвижда използване на вода и няма да се образуват отпадъчни води. Имотът е достъпен от улица.
Така заявено инвестиционното предложение не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно ЗООС.
Имотът, предмет на инвестиционното предложение не попадат в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в граници на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо са разположени границите на защитени зони BG0000366 “Кресна - Илинденци” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №122 от 02.03.2007 г. (ДВ, бр. 21 от 2007 г., изм. и доп.) и BG0002003 “Кресна” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-748/24.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ бр. 97/2008 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените дейности, както и че при реализирането им не се предполага засягане, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове не се създава преграда, която да възпрепятства миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считаме, че при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони BG0000366 “Кресна - Илинденци” и BG0002003 “Кресна”. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение „Изграждане на пристройка за дегустационна и спомагателни помещения към винарна и плътна ограда по имотни граници на УПИ XIV, пл. № 300, кв. 15 по регулационния план на с. Плоски, община Сандански, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград