Архив информация за ИП - 2018 г.

Съобщение №1023/2018

Четвъртък, 15 Ноември 2018 13:10

Изх. №3786(1)/12.11.2018 г.

уведомление за “Горскостопанска програма за имоти с №352018 и №352023, землище на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград“.

Възложител: К. З. А.

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. №3786/31.10.2018 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираната програма, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.81 от 15.10.2010 г. изм. ДВ, бр.3 /2011 г., ДВ, бр.94 /2012 г.), Ви уведомявам следното:
Горскостопанска програма за имоти с №352018 и №352023, землище на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Обект на горскостопанската програма са имоти:
- №352018 с обща площ 2,577 дка, с НТП: „гор. стоп. тер“. Същият попада в отдел 400/г (култура от чб10, пълнота 1, възраст 45 г., благун) по ЛУП на ДГС „Симитли“ от 2009 г. Програмата предвижда извеждане на отгледна сеч - пробирка с интензивност 20% от запаса.
- №352023 с обща площ 1,186 дка, с НТП: „изоставена нива“. Същият попада в част от отдел 400/д (култура от чб10, пълнота 1, възраст 45 г.) по ЛУП на ДГС „Симитли“ от 2009 г. и 0,04 ха в земеделска територия. Програмата предвижда извеждане на отгледна сеч - пробирка с интензивност 20% от запаса.
Имотите, предмет на настоящата горскостопанска програма не попадат в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони от мрежата Натура 2000. Най-близо са разположени границите на защитени зони BG0000366 “Кресна - Илинденци” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №122 от 02.03.2007 г. (ДВ, бр. 21 от 2007 г., изм. и доп.) и BG0002003 “Кресна” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-748/24.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 97/2008 г.).
Така заявената програма и предвидените в нея дейности не попадат/не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените дейности, както и че при реализирането им не се засягат природни местообитания и местообитания на видове, не се предполага увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове в зоните, не се създава преграда, която да възпрепятства миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считаме, че при реализацията им, няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони BG0000366 “Кресна - Илинденци” и BG0002003 “Кресна”. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявената “Горскостопанска програма за имоти с №352018 и №352023, землище на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на програмата и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на програмата или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград