Архив информация за ИП - 2018 г.

Съобщение №3/2018 г.

Четвъртък, 11 Януари 2018 13:20

Възложител: СВЕТЛАНА КАРЪКОВА, ПЕТЪР КАРЪКОВ

Инвестиционно предложение: “Жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 04279.54.38 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр.12/12.02.2016 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:

Съгласно представената информация е предвидено в земеделска земя с площ 1.150 дка и начин на трайно ползване „нива“ да бъде изградена еднофамилна жилищна сграда със застроена площ 130 м2. Водоснабдяването на сградата за битови нужди е предвидено да се осигури чрез изграждане на собствен водоизточник (сондажен кладенец) с проектна дълбочина 15 - 30 м, като прогнозното количество на добиваната вода е 0.26 м3 дневно. За питейни нужди е предвидено да се осигурява бутилирана вода. Водно количество за противопожарни нужди е предвидено да се осигурява от противопожарен резервоар в рамките на имота. Образуваните битови отпадъчни води от сградата е предвидено да се отвеждат във водоплътна изгребна яма с капацитет 8 м3, като същата ще бъде почиствана по договор от „ВиК“ ЕООД, гр. Благоевград. Електроснабдяването на жилищната сграда е предвидено изграждане на кабелно отклонение от КЕЛ 20 kVСептември, п/ст Ален мак, гр Благоевград с прогнозна дължина 435 м. Транспортния достъп до имота ще се осъществява по полски път.
Предвид гореизложеното заявената дейност за изграждане на ново водовземно съоръжение (собствен водоизточник с прогнозна дълбочина 15 - 30 м) е инвестиционно предложение попадащо в т. 2, буква „г“ на Приложение № 2 от ЗООС и подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на РИОСВ - Благоевград.
РИОСВ - Благоевград информира, че на основание чл. 4а, ал. 2 от Наредбата за ОВОС е извършена проверка относно допустимостта на предложението спрямо режимите в утвърдените планове за управление на речните басейни (ПУРБ) и утвърдените планове за управление на риска от наводнения (ПУРН) на Западнобеломорски район.
Съгласно становище с изх. № П-01-276/28.12.2017 г. на директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ (копие на което Ви предоставяме за сведение и съобразяване) инвестиционното предложение е допустимо спрямо ПУРБ (2016 - 2021 г.) и ПУРН (2016 - 2021 г.) на ЗБР при спазване на разпоредбите на Закона за водите и условията, описани в т. 7, т. 8 и т. 9 от становището.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:

Инвестиционното предложение не е предвидено да се реализира в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в граници на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие. Най - близо e разположена защитена зона BG0001022 „Орановски пролом - Лешко“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони приет с Решение № 122/02.03.2007 г. на Министерски съвет.
Инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на глава шеста от ЗООС. В тази връзка то попада и под разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 2007 г.; изм. и доп.), поради което за него следва да бъде извършена оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на гореописаната защитена зона.
След анализ на представената информация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от същата, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона BG0001022 „Орановски пролом - Лешко“.
Копие от писмото е изпратено до кмета на община Благоевград и БДЗБР.