Архив информация за ИП - 2018 г.

Съобщение №2/2018 г.

Петък, 05 Януари 2018 13:55

Възложител: „ЕЛДЕЯ – 2013“ ЕООД

Инвестиционно предложение: “Изграждане на дестилерия за производство на етерични масла от лечебно-ароматни култури в УПИ V-940, кв. 81 по плана на гр. Хаджидимово, община Хаджидимово, област Благоевград“

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр.12/12.02.2016 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:

Съгласно представената информация и документация с инвестиционното предложение се предвижда в посочения по-горе имот да се изгради дестилерия за производство на етерични масла. Предвидено е да бъде изградена производствена сграда, в която да се разположат административно-битова и производствена част. За нуждите на производствения процес ще бъдат обособени: работно помещение, в което да се монтират дестилационните апарати (един с обем 5 м3 и един с обем 3 м3); лаборатория; помещение за хамуриране; склад за готовата продукция; склад за бидони и варели; котелно и санитарни помещения. Технологичният процес на производство ще включва: зареждане на суровината (лавандула, маточина, лайка и др. билки); затваряне на дестилационния апарат; дестилиране при определено налягане. От дестилационния апарат дестилатът постъпва директно във флорентински съд, след приключване на процеса на дестилация маслото се извежда и съхранява във варели от 200 л. Вторичните дестилационни води ще се подават в кохобационна колона за получаване на вторично масло. Полученото масло в края на кампанията ще се смесва за получаване на общ хамур. Остатъкът от дестилирането ще се използва за получаване на компост.
Топлината за технологични нужди ще се осигурява от котел на нафта.
Предвижда се за кампания да се произвеждат лавандулово масло до 100 кг, масло от маточина до 3000 кг и масло от лайка и др. билки до 1500 кг.
Електрозахранването на бъдещата дестилерия ще се осъществи от мрежата НН на населеното място.
Водоснабдяването се осъществи от водопроводната мрежа на гр. Хаджидимово, а отпадъчните води да се включат в градската канализационна мрежа.
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на т. 7 буква „а“ на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 на ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.
Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на РИОСВ-Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:

Инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в граници на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие. Най-близо е разположена защитена BG0002076 “Места” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-532/26.05.2010 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 51/2010 г.).
Инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на глава шеста от ЗООС. В тази връзка то попада и под разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ, бр. 73 от 2007 г., изм. и доп.), поради което за него следва да бъде извършена оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на гореописаната защитена зона.
След анализ на представената информация и документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитания на видове птици и популации, предмет на опазване в защитена зона BG0002076 “Места”.

Копие от писмото е изпратено до кмета на община Хаджидимово.