Информация за инвестиционни предложения, планове и програми

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Четвъртък, 29 Септември 2022 12:50

Възложител: Г. П.

документация за Уведомление за Проект на Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на плана за застрояване (ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 20345.9.11 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Дебрене, община Сандански, област Благоевград за промяна предназначението му от „Жилищно строителство-къща за гости“ за „Фотоволтаична електроцентрала“

СЪОБЩЕНИЕ

 
по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

 

І. По отношение на изискванията на глава VІ от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Съгласно представената информация и документация поземлен имот с идентификатор 20345.9.11 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Дебрене, община Сандански, област Благоевград (КККР на с. Дебрене) е с площ 2014 кв. м, трайно предназначение на територията „Урбанизирана“ с предназначение „За жилищно строителство-къща за гости“.
Основната цел на проекта на плана е промяна предназначението на имота „за фотоволтаична електроцентрала“. Предвижда се фотоволтаичната централа да бъде с мощност 195 kW и да се разположи върху прилежащия терен в имота.
Присъединяването на инсталацията към ел. разпределителната мрежа ще се извърши към табло НН на МТП Овчарник Дебрене с мрежа в SAP 21051212, ВЕЛ 20 kV Лозеница от П/ст Сандански.
С проекта на ПУП - изменение на ПЗ не се очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения по Приложение № 1 и № 2 на ЗООС, но се предполага значително въздействие върху околната среда при прилагането му, предвид което попада в обхвата на чл. 2, ал. 2, т. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО) и подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.
На основание чл. 81, ал. 3 от ЗООС, процедурата по ЕО следва да се извърши едновременно с изготвянето на ПУП- изменение на ПЗ и преди одобряването му. Проектът на ПУП- изменение на ПЗ следва да се одобрява от Общински съвет - Сандански, съгласно което и предвид разпоредбата на чл. 4, т. 2 от Наредбата за ЕО, компетентен орган за провеждане на процедурата по ЕО е директорът на РИОСВ-Благоевград.

ІІ. По отношение изискванията на чл. 31, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

ПУП не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). На-близо е разположена защитена зона BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД-350/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 57/2021 г.), на най-близко геодезично разстояние около 319 м.
Проектът за ПУП попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ. бр. 73 от 2007г., посл. изм. и доп., наричана по-долу „Наредбата за ОС”) и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).
След прегледа на представената информация и документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционното предложение върху защитените зони, според която горепосоченият проект за ПУП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху типове природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитените зони от мрежата „НАТУРА 2000“.