Информация за инвестиционни предложения, планове и програми

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Петък, 07 Януари 2022 16:30

Възложител: Б. С.

документация за инвестиционно предложение:„Изграждане на многофункционална сграда за обществено обслужване с магазини, офиси, заведение за хранене и отделно от многофункционалната сграда за обществено обслужване като самостоятелен обект - магазин за строителни материали в поземлен имот с идентификатор 40052.28.76, местност Беглико по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Крупник, община Симитли, област Благоевград“

СЪОБЩЕНИЕ

 
по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр. 31/12.04.2019 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

I. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

За инвестиционното предложение „Комплексно обществено обслужване“ е проведена процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС, приключила с Решение за преценяване на необходимостта от ОВОС №БД-40-ПР/2009 г. на директора на РИОСВ - Благоевград.
Съгласно изискванията на чл. 93, ал. 8 от ЗООС, същото е загубило правно действие, тъй като в петгодишния срок от датата на влизане в сила на решението, не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.
Съгласно представената информация и документация поземлен имот с идентификатор 40052.28.76, местност Беглико по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Крупник, община Симитли, област Благоевград е с площ 2378 кв. м. Имотът е с променено предназначението за „Обществено-обслужващи дейности-магазини и офиси“, съгласно издадено Решение № ОД-06 от 07 и 08.07.2010 г. на Областна дирекция „Земеделие и гори“ – гр. Благоевград.
Във връзка с разпоредбата на § 27, ал. 3 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделските земи (ДВ, бр. 39 от 2011 г., изм., бр. 22 от 2012 г., в сила от 24.05.2011 г., доп. бр. 91 от 2012 г.) и с обстоятелството, че към момента в поземлен имот с идентификатор 40052.28.76, местност Беглико по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Крупник, община Симитли, област Благоевград няма започнато и/или реализирано строителство, същия се явява земеделска земя.
С настоящето инвестиционно предложение се предвижда в гореописания имот да се изгради:
1. Многофункционална сграда за обществено обслужване, в която ще бъдат разположени: магазини; офиси; заведения за хранене (ресторант, кафе бар, механа); закрит паркинг с капацитет 10 паркоместа; открит паркинг с капацитет до 30 паркоместа.
2. Магазин за строителни материали със съответните прилежащи помещения към него – зала за продажба; помещение за персонала; коридори.
Общата застроена площ на сградите ще бъде около 1000 кв. м, а разгънатата застроена площ около 2000 кв. м.
Водоснабдяването на имота с вода за питейно-битови нужди ще се осъществи чрез изграждане на водопроводно отклонение от водопроводен клон PE DN60 от водопроводната мрежа на с. Крупник, участък от който е изграден в границите на имота, предмет на настоящето инвестиционно предложение.
За отвеждане на отпадъчните води ще се изгради канализационно отклонение с тръби PVC DN160 към Канализационен клон бет. тръби ф500 от канализационната мрежа на с. Крупник.
Захранването на имота с ел. енергия ще се осъществи от ел. разпределителната мрежа на населеното място, чрез подземно положен кабел.
Предвид гореизложеното така заявеното инвестиционно предложение попада в т. 10, буква „б“ на Приложение № 2 от ЗООС и подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на РИОСВ - Благоевград.
На основание чл. 4а, ал. 2 от Наредбата за ОВОС е извършена проверка относно допустимостта на предложението спрямо режимите в утвърдените планове за управление на речните басейни (ПУРБ) и план за управление на риска от наводнения (ПУРН) на Западнобеломорски район.
Съгласно становище с изх. № П-01-224(3)/30.11.2021 г. на директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ (копие от което Ви предоставяме за съобразяване), инвестиционното предложение е допустимо спрямо режимите, определени в утвърдените План на управление на речните басейни на ЗБР (2016 – 2021 г.) и План за управление на риска от наводнения на ЗБР (2016 – 2021 г.), при спазване на разпоредбите на Закона за водите и условията, описани в становището.

ІІ. По отношение изискванията на чл. 31, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие:

Имотът, предмет на инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие.
Най-близо, на отстояние 1100 м са разположени границите на защитени зони BG0002003 “Кресна” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-748/24.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 97/2008 г.) и BG0000366 “Кресна - Илинденци” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-264/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 41/2021 г.).
Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за биологично разнообразие (ЗБР) и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 2007 г., изм. и доп.), инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони от екологичната мрежа Натура 2000.
След анализ на представената информация и документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, вкл. птици, предмет на опазване в защитени зони BG0000366 “Кресна - Илинденци” и BG0002003 “Кресна”.