Новини

Обявена е нова защитена територия в с. Лебница, община Сандански, област Благоевград

Четвъртък, 08 Септември 2022 15:15

На 27.07.2022 г. от министъра на околната среда и водите е издадена Заповед №РД-677/07.06.2022 г. (обн. ДВ, бр. 67 от 19.08.2022 г.) за обявяване на защитена местност „Миладиница“ в землището на село Лебница, община Сандански. Новата защитена територия е обявена с цел опазване на естествен природен комплекс по поречието на река Лебница, доминиран от екземпляри със забележителни размери от Източен чинар (Platanus orientalis).

Защитена местност „Миладиница“ е с площ от 16.165 дка и включва част от поземлен имот с идентификатор 43181.21.6 съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Лебница, местност Миладиница, община Сандански.

Съгласно заповедта в границите на защитената местност се забранява строителство, внасяне на неместни растителни и животински видове, провеждане са сечи и промяна предназначението и начина на трайно ползване. Изключение от забраните се допуска единствено при строителство с цел поддръжка, ремонт и реконструкция на съществуващи хидротехнически и други съоръжения, както и при провеждане на сечи с цел отстраняване на инвазивни видове и храстова растителност, и при аварийни и бедствени ситуации.