Новини

Инициативи на РИОСВ – Благоевград по повод 30-годишния юбилей на Европейския ден на „Натура 2000“ – 21 май

Понеделник, 09 Май 2022 11:45

w Natura2000 30Years logo Final

През 2022 г. се навършват 30 години от създаването на мрежата от защитени зони „Натура 2000“ в Европейския съюз (EС).

На 21 май 1992 г. е приета Директивата на ЕС за местообитанията. Тази директива, заедно с Директивата на ЕС за птиците (приета през 1979 г.) създават мрежата от защитени зони в ЕС, наречена „Натура 2000“ Днес тя обхваща над 27 000 защитени зони в сухоземната и морската част на ЕС, които успешно допринасят за опазване на уникалното европейско природно наследство.

Отбелязването на Европейския ден на „Натура 2000“ – 21 май 2022 г. показва добрия диалог и желание за съгласуваност и представяне на политиките, свързани с опазване на биологичното разнообразие, подобряване екологично природозащитно състояние на естествени местообитания, на национално и регионално ниво с обществеността.

За отбелязване на събитието РИОСВ – Благоевград организира посещение на Защитена зона BG0002099 „Кочериново” за опазване на дивите птици с цел провеждане на открит урок на група ученици от община Рила на 09.05.2022 г. и на група ученици от община Кочериново на 10.05.2022 г. Учениците ще бъдат запознати с мрежата от защитени зони „Натура 2000“, както и ще бъдат проведени практически демонстрации свързани с маркиране с орнитологични пръстени, вземане на кръвни проби и проби от пера и др. на видове птици, предмет на опазване в защитената зона.

На 04/05.06.2022 г. РИОСВ – Благоевград организира посещение на Защитена зона BG0000167 „Беласица” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и на Природен парк „Беласица“ с цел провеждане на открит урок, по време на който учениците ще бъдат запознати с мрежата от защитени зони „Натура 2000“, както и ще бъде отбелязан Световния ден на околната среда.

Повече за защитените зони може да научите от Информационна система за защитени зони от екологична мрежа „Натура 2000“.