Новини

Състояние на атмосферния въздух през май

Понеделник, 31 Май 2010 23:00

През месец май автоматичната измервателна станция за контрол качеството на атмосферния въздух в Благоевград не е отчела превишения на средноденонощната норма за фини прахови частици 10 (ФПЧ10). От началото на годината са анализирани 151 бр. проби, като в 26 случая са измерени концентрации на ФПЧ10 над нормата. Максимално измерената концентрация от началото на годината е на 11 февруари - 132.17 µg/m3 , което е превишавало 2,643 пъти средноденонощната норма от 50 µg/m3.

Няма регистрирани превишения по показателите азотен диоксид, серен диоксид и озон.

Високи са концентрации на ФПЧ10 през зимните месеци януари, февруари, ноември и декември в дните с характерни МТО условия. Продължително безветрие, мъгла, ниска облачност затрудняват разсейването на емисиите от битовото отопление, промишлените парокотелни централи и автомобилния транспорт.

Месечни бюлетини