Съдържание

Посетители

В момента има 15  гости и няма потребители и в сайта

Опазване на водите

Докладването на резултатите от извършената комплексна проверка дава възможност за оценка на нивото и степента на съответствие с изискванията на екологичното законодателство и на системата за безопасност, която е възприета от оператора на обекта.

Докладът се изготвя от координатора на проверката в срок до 2 седмици от извършената проверка и се подписва от Директора на РИОСВ. Съставеният констативен протокол от извършената проверка се представя на оператора за изпълнение на дадените предписания.

Докладът за извършената проверка и предприетите администравно-наказателни мерки се публикуват на интернет-страницата на РИОСВ.

Доклади от комплексни проверки през 2014 година

„Бистрица“ ООД - Благоевград

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Бистрица" ООД - Благоевград

 

На основание Заповед №258/04.08.2014 г. на директора на РИОСВ - Благоевград на 12.08.2014 г. се извърши планова проверка на място и по документи на обект „Добив на пясъци и чакъли от находище „Благоевград" с концесионер „Бистрица" ООД, със седалище и адрес на управление гр. Благоевград, ул. „Васил Априлов" № 21, ЕИК: 811152120
1. Цел на проверка.
Проверката е комплексна и се извърши от екип експерти по отделните компоненти и фактори, влияещи на околната среда с цел установяване изпълнение на условия от издаденото от министъра на околната среда и води Решение по ОВОС № 16-7/2003 г. за инвестиционно предложение „Добив на речна баластра (пясък и чакъл) от находище „Благоевград" и спазване на нормативните изисквания, заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.
2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
2.1. Проверени са 8 бр. условия от решението по ОВОС във фаза "По време на експлоатацията и рекултивация":
- II.1. Да не се допуска нарушаване и замърсяване на съседни земеделски земи извън преотредените площи;
- ІІ.2 Да не се извършват добивни работи в района на гнездовата колония на бреговата лястовица, защитен животински вид за периода от третата декада на месец април до третата декада на месец юли;
- II.3. Генерираните метални отпадъци от плановите и извънредни ремонтни работи да се предават на фирми, притежаващи разрешение за извършване на дейности с отпадъци и лицензия за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали. Копие от договора да се представи в РИОСВ Благоевград не по-късно от 1 (един) месец от сключването му.
- II.4. Да се представи в РИОСВ, гр. Благоевград схема на изгребване на утайките от утаителните басейни с посочване на начина за съхранение до тяхното използване за рекултивация. Да не се допуска замърсяване на р. Струма с утаения материал от промиването.
- II.5.Да не се допуска извършване на ремонт на добивната и транспортна техника в района на обекта, освен ако не е наложително и при задължително вземане на мерки за недопускане замърсяване на водите с масла и нефтопродукти.
- II.6.Да се маркират трайно местата с риска за човешкото здраве и живот (езера, работни площадки и др.).
- II.7 Добивните работи да се съобразяват при необходимост с приведените към изискванията на Наредба № 3/16.10.2000 г. санитарно – охранителни зони около шахтовите кладенци.
- II.8.Да се извършва поетапна рекултивация на всеки отработен участък при стриктно спазване на утвърдените проекти за рекултивация. При рекултивацията да се използват местни растителни видове.
2.2. Фактор "Опасни химични вещества и управление на риска"
Проверката е на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000 г. с посл. изм.) и подзаконовите актове произтичащи от него.
2.3. Направление КПКЗ, ЕО и ДА
Проверката е по изпълнение на изискванията на чл. 18 от ЗОПОЕЩ (ДВ, бр. 43/2008 г.) и чл. 3 от Наредба № 1 за вида на превантивните и оздравителни мерки в определените случаи от ЗОПОЕЩ (ДВ, бр. 96/2008 г.).
3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.
Проверката се извърши на място и по документи. При проверката е съставен Констативен протокол №07-05/12.08.2014 г., в който са отразени следните констатации и факти:
В момента на проверката добив от находището не се извършва. За годината са иззети незначителни количества. Дейности се извършват на промишлената площадка, на която са разположени ТМСИ, депа за инертни материали и др.
3.1. Контрол по изпълнение на условия от решение по ОВОС № 16-7/2003 г.
При проверката не са констатирани нарушени и замърсени земи извън преотредените площи. Проверката е извършена извън гнездовия период на бреговата лястовица. При обхода на терен се установи, че има запазена колония на бреговата ластовица. От предходната проверка, извършена на 14.05.2013 г. до момента на настоящата проверка не са образувани метални отпадъци. Утайките от утаителите се депонират на площадката до използването им за рекултивация. Не се допуска замърсяване на р. Струма с масла и нефтопродукти. Местата с риска за човешкото здраве са маркирани като са поставени предупредителни табели. Периодично се поставят и ленти. Не са констатирани нарушения на СОЗ около шахтовите кладенци.
При проверката не се констатира неизпълнение на проверените условия от решението по ОВОС.
3.2. Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска"
На контрол подлежи съхранението на дизеловото гориво. Същото се съхранява в цистерна с обваловка, която е бетонова и непропусклива.
Обваловката е почистена съгласно дадено предписание с КП 04-05/14.05.2013 г.
3.3. Направление КПКЗ, ЕО и ДА
При проверката се установи, че има изготвена собствена оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети, която по съдържание отговаря на Приложение № 1 от Наредба № 1.
4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

При проверката не са направени предписания.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

При проверката се констатира, че се спазват изискванията на нормативната уредба за опазване на околната среда и обекта е в съответствие с изискванията на екологичното законодателство.

 

„Пирин мрамор“ АД - гр. Сандански

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Пирин мрамор" АД - гр. Сандански

 

На основание Заповед № 255/01.08.2014 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 07.08.2014 г. екип от експерти на РИОСВ Благоевград извърши комплексна проверка на обекта на място и по документи.
1. Цел на проверката
Установяване степента на съответствие с екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

  • производствена площадка /Цех за тънки плочи, работилница за единични детайли, открит склад за готова продукция, пречиствателно съоръжение за отпадъчни води - утаител/;
  • замърсени или нарушени терени.

3. Отразени факти и обстоятелства в констативния протокол. Констатирани нарушения.

Обектът работи с минимално натоварване на производствените мощности, около 10 % от капацитета, периодично. Изработват се най вече единични изделия като паметници, постаменти, масиви. Годишно се обработва около 200 м3 скална маса.
В деня на проверката производствена дейност не е извършвана.

3.1 Компонент "Земи и почви"
От извършена проверка на производствената площадка и прилежащи на нея терени, включително и трасето на отвеждащ закрит канал за отпадъчни производствени води от обекта до водоприемника Р. Санданска Бистрица, не са констатирани замърсени и нарушени терени, вследствие на дейността на обекта. Изнесени са строителните отпадъци по протежение на отвеждащият канал. Няма следи от изтичане на отпадъчни води по пътя за ж.п. гарата, както и в по ниско намиращите се земеделските земи.

3.2 Компонент "Води"

Издаденото разрешително за заустване на промишлените отпадъчни води, формирани от производствената дейност на цеха за обработка на скални материали, е с изтекъл срок на действие от 13.09.2013 г. / Разрешително № 43120006/2007 г./
Подадени са документи в Басейнова дирекция „Западнобеломорски район" гр. Благоевград за издаване на разрешително за водовземане /вх. № 061/26.06.2014 г./, след което ще бъде актуализирано разрешителното за заустване на производствени отпадъчни води. От БД „ЗБР" Благоевград е издадено НП № ПО-02-25/19.05.2014 г. във връзка с Констативен протокол № КД-01-179/14.03.2014 г., при което е установено заустване на промишлени отпадъчни води, без необходимото за това основание /актуално разрешително/.
Към момента на проверката цехът не работи и не се формират отпадъчни води.
От РИОСВ Благоевград е издадено НП № С-3-11/07.05.2013 г.с което е наложена текуща месечна санкция за нарушаване на ИЕО /индивидуалните емисионни ограничения/, заложени в разрешителното за заустване № 43120006/2007 г. в размер на 1151 лв. месечно.
В годишния доклад за изпълнение на условията на разрешителното и към момента на проверката, управителя декларира, че цехът за тънки плочи, който е основен източник на замърсяване на водите по показател „НРВ", след м. април 2013 г. не е работил. РИОСВ - Благоевград не е уведомявана за продължителен производствен престой.
Утаителите са запълнени и обрасли с растителност. Не се почистват поради финансови причини и поради прекъсване работата на основния производствен цех.

4. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство.
От изложените по горе констатации, се налага извода, че има нарушаване на нормативните изисквания по отношение на разрешителния режим за заустване на производствени отпадъчни води във воден обект - р. Санданска Бистрица, поддръжката на пречиствателното съоръжение за отпадъчни води и неговата ефективност за пречистване на водите до определените стойности в разрешителното за заустване.