Съдържание

Доклад

От ТУК може да изтеглите Регионален доклад за състоянието на околната среда през 2012 г.  на РИОСВ - Благоевград.

Архив: 2011 г., 2010 г., 2009 г., 2008 г.

Посетители

В момента има 51  гости и няма потребители и в сайта

Опазване на водите

Докладването на резултатите от извършената комплексна проверка дава възможност за оценка на нивото и степента на съответствие с изискванията на екологичното законодателство и на системата за безопасност, която е възприета от оператора на обекта.

Докладът се изготвя от координатора на проверката в срок до 2 седмици от извършената проверка и се подписва от Директора на РИОСВ. Съставеният констативен протокол от извършената проверка се представя на оператора за изпълнение на дадените предписания.

Докладът за извършената проверка и предприетите администравно-наказателни мерки се публикуват на интернет-страницата на РИОСВ.

Доклади от комплексни проверки през 2014 година

„ЛЕСКО” ООД - с. Бело поле

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „ЛЕСКО" ООД - с. Бело поле

На основание Заповед №83/24.03.2014 год. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 01.04.2014 г. беше извършена проверка на място на обект "Дърводелски цех", експлоатиран от „Леско" ООД, с. Бело поле, находящ се в област Благоевград, общ. Благоевград, с. Бело поле, УПИ ІІІ, Промишлена зона. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверката.
Проверката е извършена от екип експерти по компонент „Води" и фактор „Отпадъци" влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство. Съставен е КП №17-25/01.04.2014 г.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:
Цех за бичене;
Склад за готова продукция;
Котелно помещение;
Сушилня.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.
Дружеството извършва първична преработка на дървесина и производство на детайли за дървени опаковки.

3.2. Фактор "Отпадъци"
За образуваните от дейността на дружеството отпадъци е извършена класификация в РИОСВ-Благоевград съгласно изискванията на чл. 7, ал. 1 на Наредба № 3 за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 44/2004г.), а именно: 03 01 01, 030105, 10 01 01, 20 01 21*. Същите се съхраняват разделно на мястото на образуване, като са обособени за целта места.
Дружеството притежава регистрационен документ №01-РД-25 от 17.07.2013 г., издаден на основание чл. 78, ал. 9 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г.). С него се разрешава извършването на дейност R1 – използване на отпадъците предимно като гориво или друг начин за получаване на енергия на отпадъци с код 03 01 05 (трици, талаш, изрезки парчета дървен материал, талашитени плоскости и фурнири, различни от упоменатите в 03 01 04). Поставените условия в цитираният регистрационен документ се изпълняват от дружеството.
Отпадъците се предават въз основа на сключен писмен договор.
На обекта се води отчетност съгласно изискванията на Наредба № 2 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри /Наредба №2/ (обн. ДВ, бр.10/2013 г.,с изм. бр. 86/2013 г. ).

3.2. Компонент „Води"
Производствената площадка се водоснабдява от собствен водоизточник, за което има издадено разрешително за водовземане - за санитарно-хигиенни, противопожарни и други цели. Разрешителното е издадено от Басейнова дирекция – Благоевград.
Отпадъчните води, които се формират са битови и се заустват в р. Струма след пречистване. До 07.01.2014 г. дружеството има действащо разрешително за заустване на отпадни води, но към момента е с изтекъл срок.
В РИОСВ-Благоевград е внесен годишен доклад за изпълнение на условията, поставени в разрешителното за отчетната 2013 г. Извършен е собствен мониторинг на отпадните води като резултатите от него са отразени в протокол от изпитване № 02-0229/26.06.2013 г. Същият показва спазване на емисионните норми, заложени в разрешителното за заустване.
За 2013 г. е извършен емисионен контрол и от РИОСВ-Благоевград с отразени резултати в протокол за изпитване № 02-0129/29.04.2013 г., сочещ незначителни отклонения на показателя „БПК". По време на проверката е представен протокол от изпитване на отпадни води № 2014/160/ от 25.02.2014 г. от на ИЛ „Еколаб" към „ДИПЛ" ООД – София. Резултатите показват спазване на индивидуалните емисионни ограничения на разрешителното за заустване. Във връзка с актуализирането му дружеството е подало заявление в Басейнова дирекция ЗБР - Благоевград. Сключен е договор с акредитирана лаборатория за извършване на собствен мониторинг на отпадни води.
Пречиствателното съоръжение (септична яма) е в добро техническо и експлоатационно състояние. Пунктът за собствен мониторинг е сигнализиран трайно. Заустват се видимо пречистени отпадни води в минимално количество в река Струма.

4. От извършената проверката не възникна необходимост и в протокола не са дадени предписания.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.
На обекта не са констатирани нарушения на изискванията на екологичното законодателство и не са поставени предписания.

 

„БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ СТРОЕЖИ” ООД – гр. Благоевград

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ СТРОЕЖИ" ООД – гр. Благоевград

На основание заповед № 74/19.03.2014 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 01.04.2014 г. беше извършена проверка на място на обект „Производствена база", находящ се в с. Изгрев, общ. Благоевград, експлоатиран от „Благоустройствени строежи" ООД. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от екип експерти по компоненти „Води" и „Опасни химични вещества", влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:
- Асфалтова база;
- ТМСИ;
- бетонов център;
- автомивка;
- помещения за съхранение на опасни химични вещества;

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

3.1. Компонент "Води".
Проверката се извършва във връзка с контрол за изпълнение на условията в издаденото разрешително за заустване № 43720015/21.08.2009 г. Формират се два потока промишлени отпадъчни води – първият от ТМСИ и асфалтова база, а вторият от бетонов възел, автомивка и авторемонтна работилница. Утаените отпадъчните води се ползват оборотно. Битово - фекалните отпадъчни води постъпват в изгребна яма.
При проверката производствената база работи. Формират се отпадъчни води и след пречистване се заустват в Айдаровско дере, съгласно издаденото разрешително за заустване. Взети са две проби (с Протокол № 25–10/01.043.2014г. на РИОСВ Благоевград и № 222 и № 223/01.04.2014 г. на РЛ Благоевград)
През 2013 г. дружеството е работило с намален капацитет и отпадъчни води не са зауствани от производствената дейност, респективно не е извършван собствен мониторинг на същите, който е заложен в разрешителното за заустване, а именно четири пъти годишно.
По време на проверката е представен годишен доклад, във връзка с изискванията на чл. 48, ал.1 т.12 на Закона за водите. Същият е изпратен в БДЗДР с вх. № КД – 03 – 285/31.03.2014 г.
За първото тримесечие на 2014 г. дружеството не е извършило собствен мониторинг на отпадъчни води. По информация на дружеството производствената база работи периодично. Съгласно писма изпратени в БДЗБР се декларира, че е извършен добив на 10 м3 инертен материал (баластра) през м. февруари (респективно промиване на същото количество инертен материал).
Пречиствателните съоръжения на двата потока отпадъчни води са в добро техническо и експлоатационно състояние. Пунктовете за собствен мониторинг не са трайно сигнализирани.

3.2. Фактор "Опасни химични вещества"
Проверката е на основание ЗЗВВХВС, както и във връзка със задълженията на дружеството като „потребител по веригата" на химични вещества в самостоятелен вид и в смеси произтичащи от Регламент (ЕО) №1907/2006 – REACH и Регламент (ЕО) №1272/2008 – CLP, и другите подзаконови нормативни актове.
При проверката се установи, че употребяваните на обекта химикали се съхраняват в специално обособени за целта помещения, които са в съответствие с изискванията на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси. За тях дружеството притежава информационни листове за безопасност.
Направената и представена в РИОСВ Благоевград оценка на безопасността на съхранение на ОХВ и смеси е непълна – не са изготвени необходимите инструкции към нея.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

Относно компонент "Води"
1. Да се сигнализират трайно пунктовете за собствен мониторинг, съгласно изискванията на разрешителното за заустване № 43720015/21.08.2009 г. и се уведоми РИОСВ Благоевград писмено. Срок: 04.04.2014 г. Отг.: Управителя

Относно фактор "Опасни химични вещества и управление на риска"

1. Да се актуализира и допълни оценката на безопасността на съхранение на ОХВ и смеси. Копие от оценката да бъде предоставено в РИОСВ – Благоевград. Срок: 01.06.2014 г. Отг.: Управителя

4. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.
За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.