Съдържание

Посетители

В момента има 57  гости и няма потребители и в сайта

Опазване на водите

„Бистрица” ООД – гр. Благоевград

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Бистрица” ООД – гр. Благоевград

На основание Заповед № 425/23.11.2015 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 03.12.2015 г. е извършена комплексна проверка на място и по документи на обект “Производствена площадка - ТМСИ, депа за инертни материали“, както и замърсени/нарушени терени от добив на подземни богатства на територията на община Кочериново.

1. Цел на проверка.

Установяване степента на съответствие с екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
- ТМСИ
- депа за инертни материали
- замърсени/нарушени терени

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

За извършената проверка е съставен Констативен протокол № 42-03/03.12.2015 г. с отразени констатации по компоненти на околната среда както следва:

3.1. Компонент „Води“

Проверката е извършена във връзка с контрол за изпълнение на условията в издадено Разрешително за заустване на отпадъчни води от ТМСИ № 43120018/05.06.2008 г., чийто срок е продължен до 06.06.2019 г. с Решение № ПО-01-127/11.09.2013 г. на директора на Басейнова дирекция Западнобеломорски район.
В деня на проверката ТМСИ не работи и не се формират производствени отпадъчни води.
От началото на 2015 г. до м. май не е извършвана дейност по промиване на инертен материал. Активна дейност е извършвана от м. май до м. октомври.
Дружеството извършва мониторинг на заустваните отпадъчни води. Протоколите от изпитване се представят своевременно в РИОСВ Благоевград. Пробите за изпитване са предоставяни от клиента на изпитвателната лаборатория.
С вх. № 565/17.02.2015 г. в РИОСВ Благоевград е представен доклад за изпълнение на условията в издаденото разрешително за заустване на основание чл. 18 ал.1 от Закона за водите.
По време на проверката са представени справки за ползваните месечни водни обеми, съгласно издадените разрешителни за водовземане за обекта.

3.2. Компонент „Почви“
За изпълнение на дадено предписание с КП № 66-11/04.09.2015 г. за поставяне на трайни знаци по характерни гранични точки от контурите на Концесионна площ „ Кочериново“ и Концесионна площ „Крумово“ е извършена последваща проверка на 04.12.2014 г., при която е установено изпълнение на предписанието. При същата проверка е констатирано старо замърсяване с едра фракция материал на площи в размер на 18 дка извън границите на промишлената площадка.
През настоящата година, депонираните материали са иззети и в по голямата си част преработени и употребени при изграждане на АМ „Струма“ ЛОТ 2.
От извършена проверка на място, не са констатирани нови нарушения и замърсявания извън определените площи.

4. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.
При извършената проверка по документи и на място на обекта, не са констатирани нарушения.

„Евро мийт енд милк“ ЕООД - гр.Благоевград

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на обект „Производствена база за месни и млечни продукти гр. Кочериново“, стопанисван от “ Евро мийт енд милк“ ЕООД - гр.Благоевград

На основание Заповед № 422/23.11.2015 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 03.12.2015 г. екип от експерти на РИОСВ Благоевград извърши комплексна проверка на обекта по документи и на място.

1. Цел на проверката.

Установяване степента на съответствие с екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
-кланица;
-цех за производство на месни продукти ;
-цех производство на млечни продукти;
-кравеферма /до 100 бр. животни;
-складови помещения за съхранение на химични вещества и препарати / 3 бр./;
-депо за оборски тор /торище/;
-замърсени и / или нарушени площи извън границите на обекта;
-площадкова канализация за отпадъчни води, локални пречиствателни съоръжения и точка на заустване.

3. Отразени факти и обстоятелства в констативния протокол. Констатирани нарушения.

На производствената площадка се извършват дейности свързани с отглеждане на животни /едър рогат добитък до 100 бр/, клане на животни, производство на месни и млечни продукти, без промяна в технологията и количествата готова продукция спрямо предходни години. Не е завършен и въведен в експлоатация, строежа за разширение на млекопреработвателното предприятие
За извършената проверка е съставен Констативен протокол № 41-03/03.12.2015 г. с отразени констатации по компоненти на околната среда и фактори които й влияят, както следва:

3.1. Компонент “Земи и почви”.

Обектът функционира на производствена площадка-урбанизиран терен с площ около 11 дка в бивш стопански двор на гр. Кочериново.
Влиянието на обекта върху почвите се изразява най вече с начина и мястото на депониране на оборския тор от животновъдната ферма. Продължава извозването и депонирането на тора на обособена торова площадка на площ около 1 дка в земеделски земи в землището на гр. Кочериново в посока с. Пороминово. В изпълнение на наше предписание от предходна проверка е иззета част от оборския тор, но все още продължава да се ползва торовата площадка.
По информация на управителя на дружеството, предстои промяна в местоположението на фермата за животни, технологията на отглеждане и третиране на оборския тор.

3.2 Компонент “Води”

Проверката е извършена във връзка с контрол за изпълнение на условията в издадено Разрешително за заустване на отпадъчни води № 43740011/27.07.2015 г. Отпадъчните води се формират от дейността на трите производствени обекта-Кланица с месопреработка, Млекопреработка и Кравеферма, както и битово фекални и дъждовни води. След пречистване в локални пречиствателни съоръжения-три броя мазниноуловители и торова яма, същите се заустват в дере, десен приток на р. Рилска.
С изх. № МИ-01-165/25.08.2015 г. на директора на БД“ЗБР“ Благоевград е съгласуван план за собствен мониторинг на заустваните отпъдъчни води. Извършено е изследване на отпадъчните води, във връзка с изпълнение на собствения мониторинг. По време на проверката са представени протоколи от изпитване с №№ 2015/6900 от 08.10.2015 г. и 2015/6900А от 08.10.2015 г. по описа на акредитирана лаборатория „Еколаб“ към „Диал“ ООД гр. София. Пробата за изпитване е предоставена от клиента, с което е нарушено условие от разрешителното за заустване, според което и пробовземането се извършва от акредитирана лаборатория.
По време на проверката е взета проба от отпадъчните води след трите пречиствателни съоръжения, преди заустване в дере, за физико химичен анализ с Протокол за вземане на проба от води № 639/03.12.2015 г.
Резултатите от проведеното изпитване показват, че не се спазват индивидуалните емисионни ограничения (ИЕО) определени в разрешителното за заустване по показатели-Неразтворени вещества, БПК5, ХПК, Мазнини, Общ фосфор и Общ азот. За нарушението, предстои съставяне на акт за административно нарушение.

3.3 Компонент „Атмосферен въздух“

I. Организирани източници от горивни процеси
Дружеството експлоатира парен котел тип 1000/8 с топлинна мощност 708 kW, на твърдо гориво.
С писмо вх. № 2258/09.07.2014 г.в РИОСВ Благоевград, е представен доклад от проведени през 2014 г. собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества , изпускани в атмосферния въздух от котела. Резултатите от измерванията не показват превишения на нормите за допустими емисии (НДЕ), съгласно Приложение № 7 към чл. 21 ал. 1 от Наредба № 1/2005 г. (ДВ бр. 64/2005 г.) Измерванията са валидни за 2014 и 2015 г.
II. На производствената база за месни и млечни продукти в гр. Кочериново, се експлоатират общо 10 бр. хладилни и климатични инсталации, съдържащи флуорсъдържащи парникови газове и озонразрушаващи вещества. На контрол, съгласно Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 1005/2009 г., относно вещества, които нарушават озоновия слой, подлежи 1 брой хладилна инсталация със съдържание на 8 кг R 22,инсталирана в цех “Млекопреработка“. Останалите 9 бр. хладилни и климатични инсталации, подлежат на контрол, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 517/2014 г. на Европейския парламент и на Съвета за флуорсъдържащите парникови газове, изразено в тонове СО2.
При проверката са представени 10 бр. досиета на системите в които са отразени необходимия брой проверки за течове, с което са спазени изискванията за периодичност, съгласно чл. 4 параграф 3 от Регламент № 517/2014 г. Проверките за течове са извършват от лице, притежаващо валиден документ за правоспособност- издаден от Българската браншова камара по мащиностроене /ББКМ/.
С вх.№ 490/12.02.2014 г. е внесен в РИОСВ Благоевград, годишен отчет за 2014 г. за хладилните и климатични инсталации.

3.4 Фактор “Опасни химични вещества и управление на риска”

Проверката е на основание ЗЗВВХВС /ДВ бр.10 от 2000 г. посл. изм. ДВ бр.84/2012 г./ както и във връзка с дадено предписание с КП № 67-11/27.08.2013 г. част „ОХВ“.
Даденото предписание с КП № 57-03820.11.2014 г. за отстраняване на пропуски в оценката на безопасността на съхранение на опасни химични вещества и смеси, е изпълнено в указания срок.
Употребяваните химикали се съхраняват в три специално обособени за целта помещения-помещение за съхранение на натриева основа, помещение за съхранение на дезинфекационни и миещи препарати в участък „Мандра“ и помещение за съхранение на дезинфекационни и миещи препарати в участък „Месопреработка“. Тези помещения са организирани в съответствие с изискванията за съхранение отбелязани в информационните листове за безопасност на химикалите съхранявани в тях и в съответствие с изискванията на чл. 6 от Наредбата за реда и начина на съхранение на ОХВ и смеси /обн. ДВ бр. 43 от 2011 г./
Дружеството притежава информационни листове за безопасност за всички употребявани химикали.
В оценката за безопасно съхранение на опасни химични вещества и смеси, са предвидени коригиращи действия, които до извърщване на проверката не са изпълнени, а именно поставяне на вентилатори в две от складовите помещения. Има уверение, че същите ще се изпълнят през 2016 г.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници:

Компонент “Почви”

  1. Да се почисти обособената торова площадка от депонирания оборски тор /находяща се в близост до пътя за с. Пороминово/. Да се преустанови практиката по депониране на оборски тор на посоченото място. Срок- 03.06.2016 г. Отговорник-управителя

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатирано нарушение по компонент „Води“ са предприети действия за образуване на административно наказателно производство. По компонент „ Почви“ е дадено предписание.