Съдържание

Посетители

В момента има 5  гости и няма потребители и в сайта

Опазване на водите

Докладването на резултатите от извършената комплексна проверка дава възможност за оценка на нивото и степента на съответствие с изискванията на екологичното законодателство и на системата за безопасност, която е възприета от оператора на обекта.

Докладът се изготвя от координатора на проверката в срок до 2 седмици от извършената проверка и се подписва от Директора на РИОСВ. Съставеният констативен протокол от извършената проверка се представя на оператора за изпълнение на дадените предписания.

Докладът за извършената проверка и предприетите администравно-наказателни мерки се публикуват на интернет-страницата на РИОСВ.

Доклади от комплексни проверки през 2015 година

 

„Примо Трейд” ЕООД - гр. Сандански

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Примо Трейд" ЕООД - гр. Сандански

На основание Заповед № 42/16.02.2015 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 13.03.2015г. беше извършена проверка на място на производствената площадка на „Примо Трейд" ЕООД, находяща се в град Сандански, главен път Е79, м. Друма. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони по компоненти и фактори, въздействащи върху околната среда.

1. Цел на проверка.

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:
- цех за месни заготовки;
- цех за месни разфасовки;
- хладилна база;
- вътрешно-ведомствен автосервиз;
- помещение за съхранение на опасни химични вещества и смеси;
- площадки за съхранение на генерираните отпадъци;

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството е производство на месни разфасовки и замразени заготовки от птиче месо.
Обектът работи при пет дневна работна седмица. По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които и въздействат беше съставен Констативен протокол № 19-13/13.03.2015 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Фактор „Отпадъци"

Дружеството притежава заверени работни листове за генерираните от неговата дейност отпадъци. Същите се съхраняват разделно, на обособени за целта места и се предават за последващо третиране въз основа на писмени договори. Под варелите за отработени масла е изградена обваловка. Дружеството притежава регистрационен документ, издаден от директора на РИОСВ Благоевград за дейности по събиране и транспортиране на отпадъци с код 20 03 01. Същите се транспортират и предават за депониране на РДНО гр. Сандански, като се представят писмен договор за предаване и положително становище от РИОСВ Благоевград за основно охарактеризиране на отпадъците, подлежащи на депониране.
За пуснатите на пазара опаковки дружеството заплаща дължимата продуктова такса опаковки, като членува в колективна система. Представя се удостоверение от организация по оползотворяване „Екобулпак" АД.

3.2. Компонент „Води"

Дружеството е абонат на „Увекс" ЕООД, гр. Сандански въз основа на писмен договор от 2014 г. Дружеството има задължение да осъществява собствен мониторинг на заустваните в канализационната мрежа отпадъчни води, с честота на пробовземане – два пъти годишно.
При проверката е представен протокол с резултати от извършен емисионен контрол за второто полугодие на 2014 г. Не са констатирани отклонение от максимално допустимите концентрации на вещества в производствените отпадъчни води изпускани в канализационната мрежа. През 2013 г. е въведен в експлоатация „Ведомствен автосервиз и автомивка за ръчно измиване". Предстои изпитване на отпадъчните води, взети след каломаслоуловителя и мазниноуловителя, преди заустване в канализационната мрежа. Предстои актуализация на договора за включване на показател „нефтопродукти".

3.3. Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска"

Проверката е на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр 10/2000г. с изм. и доп.). Дружеството е потребител по веригата на опасни химични вещества и смеси, съгласно Регламент (ЕО) 1907/2006 г. За всички тях дружеството притежава информационни листове за безопасност и се води досие, съгласно изискванията на Регламент REACH. При проверката на фактическото състояние на съхранението на употребяваните на обекта химикали с описаните в оценката по чл. 9 от Наредба за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси ( ДВ, бр. 43 / 2011г.) обстоятелства е установено, че те напълно отговарят. Складът е с ограничен достъп и наличие на адсорбент.

3.4. Компонент "Атмосферен въздух"

Дружеството експлоатира блокова хладилна инсталация със съдържание на хладилен агент в количество 4,5 кг. При проверката е представено досие на системата, в което са отразени необходимия брой проверки за херметичност за 2014 г. От 01.01.2015 г. се прилага Регламент (ЕС) №517/2014 на Европейския парламент и на Съвета за флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент (ЕО) №842/2006. Съгл. чл. 4 от Регламент (ЕС) №517/2014 проверките за течове се извършват на оборудване, което съдържа флуорсъдържащи парникови газове в количества над 5 тона СО2 еквивалент. Съгласно чл. 4, параграф 3, буква „а" от Регламент (ЕС) №517/2014), честотата на проверки се запазва.

Дружеството е представи годишен отчет за предходната календарна година в РИОСВ – Благоевград.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

Фактор "Опасни химични вещества и управление на риска"

4.1 Да се представи в РИОСВ – Благоевград справка за вида, количествата и фирмата производител/доставчик на употребените през 2014 г. опасни химични вещества и смеси. Срок: 31.03.2015 г. Отг: Управител

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.
За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.

 

„МОДЕЛО“ ЕООД - с. Копривлен, община Хаджидимово

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „МОДЕЛО" ЕООД - с. Копривлен, община Хаджидимово

На основание Заповед № 68/05.03.2015 г. на Директора на РИОСВ - Благоевград, на 17.03.2015 г. беше извършена проверка на място на производствената площадка на "Модело" ЕООД, в с. Копривлен, община Хаджидимово. Проверката се извърши във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони по компоненти и фактори, въздействащи върху околната среда.

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от експерти по фактори „Опасни химични вещества и управление на риска" и „Управление на отпадъците", влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство. Съставен е КП №19-25/17.03.2015 г.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

- Шивашки цех;
- Цех за опаковка;
- Котелно помещение.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството – производство дрехи. На обекта се извършва разкрояване по размер и конфекциониране на дрехи, гладене и опаковане на същите.

3.1. Фактор "Отпадъци"

От производствената дейност се образуват отпадъци от текстилни изрезки, хартиени и картонени опаковки, пластмасови опаковки, флуоресцентни тръби, които са класифицирани съгласно изискванията на Наредба № 2 за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 66/2014 г.). На обекта е организирано разделното събиране на производствените отпадъци. Местата са обозначени с код и наименование на съответния отпадък. Същите се предават за последващо третиране на лица, притежаващи документи по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 53/2012 г.) въз основа на сключени писмени договори.
На обекта се води отчетност на отпадъците по реда на Наредба № 1 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (обн. ДВ, бр.51/2014 г.).
Дружеството въвежда на територията на страната опаковани стоки, а именно материали, влагани в производството и в тази връзка е задължено лице по реда на чл. 59, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 53/2012 г.) и дължи продуктова такса, определена в размер и по ред с Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци (ДВ, бр. 100/2013 г.). При проверката се представят месечни справки-декларации и платежни нареждания, съгласно които ежемесечно до 15-то число се заплаща към ПУДООС дължимата продуктова такса.

3.2. Фактор "Опасни химични вещества и управление на риска"

Проверката е на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000 г. с посл. изм. ДВ, бр. 84/2012 г).
При проверката се установи, че дружеството не употребява химични вещества и смеси, класифицирани като „опасни".

4. От извършената проверката не възникна необходимост и в протокола на са посочени предписания.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

На обекта не са констатирани нарушения на изискванията на екологичното законодателство и не са поставени предписания.