Съдържание

Посетители

В момента има 100  гости и няма потребители и в сайта

Опазване на водите

Докладването на резултатите от извършената комплексна проверка дава възможност за оценка на нивото и степента на съответствие с изискванията на екологичното законодателство и на системата за безопасност, която е възприета от оператора на обекта.

Докладът се изготвя от координатора на проверката в срок до 2 седмици от извършената проверка и се подписва от Директора на РИОСВ. Съставеният констативен протокол от извършената проверка се представя на оператора за изпълнение на дадените предписания.

Докладът за извършената проверка и предприетите администравно-наказателни мерки се публикуват на интернет-страницата на РИОСВ.

Доклади от комплексни проверки през 2014 година

„Еко хитинг 2012“ ООД – гр. Гоце Делчев

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Еко хитинг 2012" ООД – гр. Гоце Делчев

 

На основание Заповед № 238/23.07.2014 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 14.08.2014 г. беше извършена проверка на място на производствена площадка „Еко хитинг 2012" ООД, находяща се в землището на с. Мусомища, общ. Гоце Делчев. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от екип експерти по различни компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:
- инсталация за производство на пелети;
- 2 броя котли;
- 2 броя сушилни.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството е производство на пелети от дървесни отпадъци, като производствената дейност се извършва на една площадка, разположена в землището на с. Мусомища, общ. Гоце Делчев. При проверката е изискан документ за въвеждане в експлоатация на обекта, но такъв не е представен. Представено е копие на разрешение за строеж № 137/20.08.2012 г. Обектът е разположен в бивш стопански двор на с. Мусомища.
По време на извършването на текущия контрол на обекта върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които и въздействат, беше съставен Констативен протокол № 80-13/14.08.2014 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1 Фактор "Отпадъци"

От дейността на обекта се образуват следните отпадъци:
- отпадъци, неупоменати другаде (от пресяването на триците)
- пластмасови опаковки (от разопаковане на входяща продукция)
- пепел – от изгаряне на дървесни отпадъци в котела
- луминисцентни лампи – след подмяната им с нови.
До момента на проверката дружеството не е извършило класификация на отпадъците, образувани от дейността на обекта, по реда на чл. 7, ал. 1 от Наредба № 2 за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 66/2014 г.). На обекта се приемат за оползотворяване отпадъци от други лица, без наличие на регистрационен документ и договори за приемане/предаване на отпадъци. Дружеството не извършва транспортиране на отпадъци. Готовата продукция се опакова, като част от нея се пуска на вътрешния пазар, а друга част се изнася. При проверката не се представени документи, удостоверяващи заплащането на дължимата продуктова такса „опаковки".

3.2.Компонент "Атмосферен въздух"

Триците, които се събират от външни лица се пресяват ръчно със сито, след което постъпват в циклонна сушилня, която се захранва от котел, изгарящ отпадъците от пресяването на триците. Котелът, ситото и част от циклонната сушилна са разположени на открито под навес. Изсушените трици постъпват за последващо сушене в ротационна сушилна с директен контакт, която се захранва от друг котел. Изсушените трици се съхраняват на купчини в халето. Изсушените трици отиват на пелет - преса, след което се пакетират. Производителността на пресата е 300-350 кг/час.
Инсталациите за производство на пелети подлежат на контрол, съгласно чл. 62 (прахообразни и органични вещества) от Наредба № 1/2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (ДВ бр. 64/2005 г.).

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

На основание чл. 148, ал. 3 и чл. 155 от Закона за опазване на околната среда е дадено следното предписание: В 7 (седем) дневен срок да се представи в РИОСВ – Благоевград копие на удостоверение за въвеждане в експлоатация на обекта, издадено по реда на Закона за устройство на територията.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

На дружеството е дадено едно предписание, със срок за изпълнение 21.08.2014 г.. С вх. № 2639/25.08.2014 г. е представен в РИОСВ – Благоевград Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (образец 15). При представяне на документ за въвеждане в експлоатация, ще бъдат дадени предписания за привеждане на обекта в съответствие с екологичното законодателство.

 

„Бистрица” ООД – гр. Благоевград

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Бистрица" ООД – гр. Благоевград

 

На основание Заповед № 278/21.08.2014 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 04.09.2014 г. е извършена проверка на място и по документи на обект "Производствена площадка – ТМСИ, депа за инертни материали", както и терени за добив на инертни материали ", находящи се в землище на община Кочериново, експлоатирани от „Бистрица" ООД – гр. Благоевград. Проверката е комплексна и е извършена във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверка.

Проверката е извършена от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:
- ТМСИ;
- депа за инертни материали;
- концесионна площ „Кочериново";
- концесионна площ „Крумово".

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат е съставен Констативен протокол № 66-11/04.09.2014 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Компонент „Води"
Проверката е извършена във връзка с контрол за изпълнение на условията в издадено разрешително за заустване на отпадъчни води от ТМСИ № 43120018/05.06.2008 г., чийто срок е продължен до 06.06.2019 г. с Решение № ПО-01-127/11.09.2013 г. на директора на Басейнова дирекция Западнобеломорски район. С цитираното Решение е изменено и максималното дневно количество на заустваните отпадъчни води – от 400 куб.м/ден на 10,80 куб.м/ден.
В законоустановения срок с вх. № 569/20.02.2014 г. в РИОСВ Благоевград, на основание чл. 48, ал.1, т.12 от Закона за водите е внесен Доклад за изпълнение на условията в издаденото разрешително за заустване за предходната 2013 година.
Дружеството изпълнява задълженията си за извършване на собствен мониторинг на заустваните отпадъчни води. За 2014 година в РИОСВ Благоевград са представени 2 броя Протоколи от изпитване, издадени от акредитирана лаборатория „Евротест контрол" ЕАД гр. София, като е спазена честотата на пробовземане - на три месеца. Няма отклонение от индивидуалните емисионни ограничения, заложени в цитираното разрешително за заустване.
Производствена дейност, свързана с промиване на инертен материал от началото на календарната 2014 година е извършвана епизодично. Съгласно предоставена справка за ползваните водни количества, респективно зауствани отпадъчни води, за периода януари – юли ТМСИ е работила приблизително 15 дни. Към момента на проверката не са се формирали отпадъчни води.
Двата броя утаители са в нормално експлоатационно състояние.

3.2. Компонент „Почви"
Извършена е проверка за установяване състоянието на съседни и близо разположени земеделски земи до промишлената площадка и находищата на пясъци и чакъли „Кочериново" и „Крумово", чийто концесионер е „Бистрица" ООД гр. Благоевград.
Част от „Промишлена площадка" (0,7 дка) попада в трасето на Автомагистрала „Струма". Оформени са депа за суровина /баластра/, преработени фракции инертни материали и едра фракция материал.
Поради това, че липсва ограда или трайни знаци по граничните точки на контурите на площите за добив на баластра и промишлената площадка, не е възможно да се прецени дали има нарушени терени от депонирането на материали извън границите на обекта.
През 2014 г. е извършван добив само от находище „Кочериново".

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници

Относно компонент „Почви"

  • Да се поставят трайни знаци на граничните точки по контурите за „Промишлена площадка", находище „Кочериново"и находище „Крумово". Срок: 28.11.2014 г. Отг. Управителя

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.
За констатираното несъответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство е направено предписание и е поставен срок за неговото изпълнение.
За изпълнение на предписанието ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.