Съдържание

Доклад

От ТУК може да изтеглите Регионален доклад за състоянието на околната среда през 2012 г.  на РИОСВ - Благоевград.

Архив: 2011 г., 2010 г., 2009 г., 2008 г.

Посетители

В момента има 28  гости и няма потребители и в сайта

Опазване на водите

Докладването на резултатите от извършената комплексна проверка дава възможност за оценка на нивото и степента на съответствие с изискванията на екологичното законодателство и на системата за безопасност, която е възприета от оператора на обекта.

Докладът се изготвя от координатора на проверката в срок до 2 седмици от извършената проверка и се подписва от Директора на РИОСВ. Съставеният констативен протокол от извършената проверка се представя на оператора за изпълнение на дадените предписания.

Докладът за извършената проверка и предприетите администравно-наказателни мерки се публикуват на интернет-страницата на РИОСВ.

Доклади от комплексни проверки през 2014 година

„Пирин Ораново“ ЕООД - гр. Перник

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на Рудник „Ораново" гр. Симитли, стопанисван от „Пирин Ораново" ЕООД - гр. Перник

На основание Заповед № 81/24.03.2014 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 03.04.2014 г. екип от експерти на РИОСВ Благоевград извърши комплексна проверка на обекта на място и по документи.


1. Цел на проверката:
Установяване степента на съответствие с екологичното законодателство, включително последващ контрол за изпълнение на дадени предписания при предходни проверки.


2. Проверени инсталации и дейности на обекта:

  • наземна производствена площадка;
  • временни депа за въглища;
  • замърсени и/или нарушени площи извън границите на обекта;
  • пречиствателно съоръжение за отпадъчни води.

3.Отразени факти и обстоятелства в констативните протоколи. Констатирани нарушения:
3.1 Компонент "Земи и почви"
Извършена е проверка на наземната площадка, табанът за минни отпадъци в Горно Ораново, други нерегламентирани места, на които при предходна проверка е установено наличие на отпадъци от добив и първична обработка на въглища. От проверката на място се установи, че отпадъкът временно се съхранява на наземната площадка. За 2014 г. не е извозван отпадък на табана в Горно Ораново, няма депонирани минни отпадъци на площи в местност Орловец, стар табан край щолна на „Редки метали" край Сухото дере и в местност Дрънкалица.
3.2 Компонент "Води"
Дружеството ползва вода от водопроводната мрежа на гр. Симитли за питейно битови нужди, а при аварийни ситуации и противопожарни нужди от собствен водоизточник-шахтов кладенец, за който са направени постъпки за узаконяване на водовземането, но процедурата не е изведена докрай.
Отпадъчните води, които се формират от обекта са битови и се заустват след пречистване в септична яма, в река Струма. Не е инициирана от дружеството процедура в БД „ЗБР" Благоевград, за издаване на разрешително за заустване по реда на Закона за водите (обн. ДВ бр. 67/1999 г.).
На обекта работят 210 бр. водоползватели. Функционират работнически стол и кухня.
С Констативен протокол № 40-03/20.09.2012 г на РИОСВ Благоевград, е дадено предписание (със срок за изпълнение 20.11.2012 г.) да се подадат документи в Басейнова дирекция „Западнобеломорски район" Благоевград за откриване на процедура за узаконяване на водовземането от подземни води и заустването на отпадъчни води в река Струма и уведоми РИОСВ Благоевград за това.
Предписанието от горецитираният констативен протокол не е изпълнено.
За констатираните нарушения е съставен на място Акт № 1-10/03.04.2014 г.

3.3 Компонент "Атмосферен въздух"
Основната дейност на обекта е добив и първична преработка /сепарация/ на кафяви въглища. Едрата фракция е предназначена за населението, а дребната за ТЕЦ „Бобов дол". Откритата площадка на рудника, граничи с жилищен квартал на град Симитли.
Източници на неорганизирани емисии на прах са транспортните дейности и сепарацията на добитите въглища.
При проверката се констатира оросяване на транспортните пътища. Представя се дневник, в който се отразяват предприетите мерки, с цел недопускане на неорганизирани емисии от прах (в изпълнение наше предписание дадено с КП № 40-03/20.09.2012 г.). Вътрешно-транспортните пътища се почистват чрез изстъргване с фадрома.
Към датата на проверката, на площадката се съхраняват около 70 тона дребна фракция въглища.
4. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.
В резултат на извършената проверка на обекта по посочените по горе компоненти, единствено по отношение на компонент „Води" са установени нарушения и несъответствие със законодателството, за които нарушения е съставен АУАН.

„Диманков“ ЕООД - с. Струмяни

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на обект-„Цех за обработка на скални материали" собственост на „Диманков" ЕООД - с. Струмяни, общ. Струмяни, област Благоевград

В изпълнение на Заповед № 82/24.03.2014 г. на директора на РИОСВ Благоевград, на 03.04.2014 г. се извърши проверка на място и по документи.
1.Цел на проверката.
Установяване степента на съответствие с екологичното законодателство.
2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

  • цех за обработка на скални материали ;
  • замърсени и/или нарушени терени;
  • пречиствателно съоръжение за отпадъчни води;
  • площадкова канализация за отпадъчни води, точка на заустване.

3.Отразени факти и обстоятелства в констативните протоколи. Констатирани нарушения.

3.1. Компонент "Земи и почви".
От извършена проверка на производствената площадка, склада за готова продукция, съседни земеделски земи собственост на управителя на дружеството, част от полски път и други територии близо разположени до обекта, се установи, че е изпълнено наше предписание дадено с КП № 16-03/18.04.2013 г. за цялостно освобождаване на площите край полския път от материали и отпадъци. Не се констатират други нарушени или замърсени терени повлияни от дейността на обекта.

3.2 Компонент "Води"

Дружеството има издадено Разрешително за заустване на отпадъчни води № 43120056/31.07.2012 г. от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район" –Благоевград, с изискване за извършване на собствен мониторинг 2 пъти годишно по показатели-pH, НРВ, с краен срок на действие 29.12.2018 г.
Внесен е в РИОСВ Благоевград годишен доклад за изпълнение на условията и изискванията на разрешителното, съгласно чл. 48, ал.1 т.12 от Закона за водите (обн. ДВ бр.67/1999 г.) с приложени протоколи от изпитване. Резултатите от лабораторните протоколи показват спазване на индивидуалните емисионни ограничения /ИЕО/.
За 2013 г. са спазени условията и изискванията на разрешителното за заустване в т.ч. и ИЕО.
За 2014 г. не е извършван собствен мониторинг. Правят се постъпки за сключване на договор с акредитирана лаборатория за пробовземане и изпитване на отпадъчни производствени води.
По време на проверката е взета проба от отпадъчни производствени води, след двусекционен утаител, от пункт № 1, съгласно Протокол № 27-10/03.04.2014 г. на РИОСВ Благоевград и Протокол № 239/03.04.2014 г. на РЛ Благоевград-акредитирана лаборатория за пробовземане и изпитване на отпадъчни води.

4. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.
В резултат на извършената проверка, се налага извода, че обекта отговаря на изискванията определени в нормативната база, по компоненти „Почви" и „Води".