Съдържание

Посетители

В момента има 22  гости и няма потребители и в сайта

Опазване на водите

Докладването на резултатите от извършената комплексна проверка дава възможност за оценка на нивото и степента на съответствие с изискванията на екологичното законодателство и на системата за безопасност, която е възприета от оператора на обекта.

Докладът се изготвя от координатора на проверката в срок до 2 седмици от извършената проверка и се подписва от Директора на РИОСВ. Съставеният констативен протокол от извършената проверка се представя на оператора за изпълнение на дадените предписания.

Докладът за извършената проверка и предприетите администравно-наказателни мерки се публикуват на интернет-страницата на РИОСВ.

Доклади от комплексни проверки през 2014 година

„Пирин – Шарлопов хотелс“ ООД - гр. Сандански

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на обект Парк хотел „Пирин", находящ се в УПИ – 150028, местност „Чинар куши", землище на гр. Сандански, община Сандански област Благоевград, стопанисван от „Пирин – Шарлопов хотелс" ООД със седалище и адрес на управление гр. Сандански, район „Хидрострой" № 27, ЕИК 101152503

 

На основание Заповед № 401/26.11.2014 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 03.12.2014 г. се извърши планова проверка на място и по документи на Парк хотел „Пирин" и се състави Констативен протокол №12-05/03.12.2014 г.

1. Цел на проверка.

Проверката е комплексна и се извърши от екип експерти по отделните компоненти и фактори, влияещи на околната среда с цел установяване изпълнение на условия и мерки от издаденото от директора на РИОСВ - Благоевград Решение по ОВОС №БД-01/2006 г. за "Хотелски комплекс и жилищна група в имот пл. №150028 в местност „Чинар куши", землище на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград" и спазване на нормативните изисквания, заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

2.1. Проверени са 2 бр. условия от решението по ОВОС:

• Условие ІІІ. 1. Да се осигури спазване на изискванията за съхранение на всички химикали /почистващи и дезинфекционни/ и препарати, употребявани по време на експлоатация, съдържащи вещества, класифицирани като опасни, съгласно специализираната нормативна уредба.
• Условие ІІІ. 2. В срок до един месец от разрешаване ползването на строежа, при използване на климатични и хладилни инсталации, съдържащи хладилен реагент в количество над 3 кг, да се уведоми писмено РИОСВ, гр. Благоевград и се осигури водене на дневник за състоянието на инсталациите, съгласно изискванията на Приложение № 6 към ПМС № 254/1999 г. (ДВ, бр. 3/2000 г.).

2.2. Проверени са 3 бр. мерки по чл. 96, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда – мерки за намаляване на отрицателните последици и план за изпълнение на предложените мерки:
• Мярка 16 - Временното съхраняване на отпадъците да става при спазване на ЗУО и Наредбите към него.
• Мярка 17- Отпадъците да се предават само на фирми с Разрешително за дейности със съответния отпадък.
• Мярка 18 - Да се осигури създаването на вътрешен ред за събиране и извозване на генерираните отпадъци и неговото ежегодно актуализиране.
2.3. Компонент „Води"
Проверката е на основание Закона за водите и подзаконовите актове произтичащи от него.

2.4. Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска"

Проверката е на основание Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС, ДВ. бр. 10/2000 г. с изм. и доп.).

2.5. Фактор „Отпадъци"

Проверката е на основание Закона за управление на отпадъците и задълженията на дружеството по спазване на действащата нормативна уредба по управление на отпадъците.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Проверката се извърши на място и по документи. При проверката е съставен Констативен протокол №12-05/03.12.2014 г., в който са отразени следните констатации и факти:

3.1. Контрол изпълнение на условия от Решение по ОВОС № БД-01/2006 г.:

Химикалите употребявани по време на експлоатацията на обекта се съхраняват в 3 бр. складови помещения, съгласно изискванията дадени в съответните информационни листове за безопасност.
При проверката се представят 35 бр. досиета на системите за климатични/хладилни инсталации инсталирани на обекта, съдържащи над 3 кг. ФПГ (R404А, 407А и 410А). Досиетата се водят съгласно изискванията на Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 842/2006 г. относно някой флуорирани парникови газове (ДВ. бр. 3/2009 г.). Спазени са изискванията за периодичност на проверките. Проверките се извършват от лица, притежаващи документ за правосопособност издадени от Българската браншова камера по машиностроене.

3.2. Контрол по изпълнение на мерки за намаляване на отрицателните последици и план за изпълнение на предложените мерки от решение по ОВОС № БД-04/2010 г.:

На обекта са обособени места с ограничен достъп за разделно съхраняване на отделните видове отпадъци. Отпадъците се предават на „Ивколет" ООД и „ЕМК Груп" ООД. Дружеството е в процес на преговори още с „Феникс – Дупница" ООД и „Унитрейд – Благоевград" ООД. Разработени са вътрешни правила и ред за събиране и извозване на генерираните отпадъци и Заповед за определяне на отговорно лице за опасните отпадъци.

3.3. Компонент „Води:

Дружеството притежава Разрешително №41610011/09.07.2012 г. за водовземане на минерални води. Контролът по изпълнение на условията в него се извършва от Басейнова дирекция Западнобеломорски район. Дружеството има сключен Договор № 6/02.12.2013 г. с „Увекс" ЕООД – гр. Сандански за отвеждане на отпадъчните води в канализационната мрежа. Съгласно същия дружеството има задължение да извършва собствен мониторинг два пъти годишно на отпадъчните води. С вх. № 528/17.02.2014 г. и № 3238/20.10.2014 г. в РИОСВ-Благоевград са внесени резултатите от извършения собствен мониторинг, които показват, че се спазват максимално допустимите концентрации на веществата изпускани в канализационната мрежа на гр. Сандански.
Към момента на проверката договора с „Увекс" ЕООД-гр. Сандански за отвеждане на отпадъчните води от обекта в канализационната мрежа, е в процедура на актуализация. С вх. № 1606/01.12.2014 г. е внесено заявление за подновяване на договора.

3.4 Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска":

Даденото предписание с Констативен протокол № 11-15/11.12.2014 г. е изпълнено. С вх. № 141/15.01.2014 г. е внесена оценка за безопасността на съхранение на опасните химични вещества и смеси. С писмо с вх. № 1829/29.05.2014 г. дружеството докладва, че съгласно т. 10 – План за коригиращи действия към „Оценка на складовете за опасни химични вещества и смеси" е изпълнило предвидените мерки. По време на проверката се представят информационни листове за безопасност за всички химични смеси, които се употребяват на обекта. Същите се съхраняват в 3 бр. склада. Всички химикали са в оригинални опаковки, плътно затворени и и с оригинални етикети. В два от складовете се съхраняват нови опасни химични смеси, които не са отразени в оценката за съхранение.

3.5. Фактор „Отпадъци":

Дружеството е класифицирало отпадъците, които се генерират от дейността му. При проверката се представят 2 бр. отчетни книги, заверени от РИОСВ-Благоевград.В Изпълнителна агенция по околна среда са изпратени годишните отчети за отпадъците генерирани през календарната 2013 г. За обекта все още не са изготвени вътрешни правила във връзка със задължението по чл. 3, ал. 4 от Закона за управление на отпадъците.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

4.1 Решение по ОВОС № БД-01/2006 г.

  • Съгласно задълженията по чл. 33, ал. 4 от Закона за управление на отпадъците да се изготвят вътрешни правила за реда и начина за извършване на разделното събиране на отпадъците. Изготвените правила да се представят в РИОСВ-Благоевград. Срок: 30.01.2015 г. Отг.: Управителя

4.1 Компонент води:

  • Да се изпрати в РИОСВ-Благоевград копие на договора сключен с „Увекс" ЕООД – гр. Сандански съгласно изискванията на Наредба № 7/2000 г. (ДВ. бр. 98/2000 г.) за заустване на отпадъчни води в канализационната система на гр. Сандански. Срок: 03.01.2015 г. Отг.: Управителя

4.1. Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска":

  • Да бъде коригирана оценката за съхраняване на опасните химични вещества и смеси, като се включат новите химикали. Копие от коригираната оценка да бъде представена в РИОСВ-Благоевград. Срок: 15.01.2015 г. Отг.: Управителя
  • Да се представи в РИОСВ-Благоевград инвентарен списък на употребяваните през календарната 2014 г. химикали. Срок: 30.03.2015 г. Отг.: Управителя

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За постигане на пълно съответствие с изискванията на екологичното законодателство, на дружеството са дадени предписания със срокове за тяхното изпълнение.
За изпълнение на дадените предписания ще бъдат извършени последващи проверки по документи. В случай на констатирано неизпълнение на дружеството ще бъде наложена административно - наказателна мярка.

 

„Монца” ООД - гр. Благоевград

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Монца" ООД - гр. Благоевград

 

На основание Заповед №366/03.11.2014 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград, на 27.11.2014 г. е извършена проверка на място на обект "Автосалон, офиси, автомивка и автомобилен сервиз", находящ се в местност „Бресто", землище на с. Церово, общ. Благоевград (Автосервиз „Монца") стопанисван от "Монца" ООД гр. Благоевград.
Проверката е комплексна, извършена във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверката.
Проверката е извършена от експерти на РИОСВ – Благоевград, по компонент „Води", компонент „Атмосферен въздух" и фактор „Отпадъци", съвместно с представител на РЛ – Благоевград, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.
2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
Извършена е проверка на следните инсталации и дейности на комплекс „Монца":
- автомобилен сервиз;
- автомивка;
- складови помещения;
- пречиствателно съоръжение за промишлени отпадъчни води – каломаслоуловител.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основни дейности на обекта са продажба на коли, ремонт на автомобили, миене и почистване на автомобили. На площадката е разположен и малък хотел с ресторант. Площадката на обекта е оборудвана с пречиствателно съоръжение – каломаслоуловител.
По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат, е съставен Констативен протокол № 93-10/27.11.2014 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Компонент „Води".
Обекта има изградена разделна площадкова канализация, оборудвана с пречиствателно съоръжение за промишлени отпадъчни води – каломаслоуловител, за пречистване на смесен поток площадкови (дъждовни) води и промишлени - от автомивката към автосервиза.
Дружеството притежава разрешително за заустване на отпадъчни води № 43120041/02.10.2009 г., издадено от Басейнова дирекция Западнобеломорски район – Благоевград. Заустването на отпадъчните води се осъществява в река Струма, след пречистване в каломаслоуловител. По време на проверката от автомивката не се формират отпадъчни води и не е извършено пробовземане на отпадъчни води.
Дружеството спазва изискването в разрешителното за представяне на резултатите от извършения собствен мониторинг. В РИОСВ – Благоевград е представен протокол от извършен собствен мониторинг на отпадъчни води за първо полугодие на 2014 г. (Протокол № 2014/1182 от 12.06.2014 г.) от изпитвателна лаборатория „Еколаб" към „Диал" ООД гр. София на „доставена проба от клиента", която отговаря на допустимите стойности на индивидуалните емисионни ограничения (ИЕО) в разрешителното за заустване на отпадъчни води, но не съответства на изискванията на чл. 7(1) на Наредбата за вида, размера и реда за налагане на санкции при увреждане или при замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или при неспазване на определените емисионни норми и ограничения (ДВ, бр. 70/09.09.2011г.), за което е дадено предписание.

3.2. Компонент "Атмосферен въздух".

І. Относно спазване изискванията на Наредбата за ограничаване емисиите на летливи органични съединения (ЛОС) при употребата на органични разтворители в определени бои (ДВ, бр. 20/2007 г., с изм. и доп.).
За боядисване на автомобили и части от автомобили, автосервиз «Монца» разполага с 2 бр. камери:
- предкамера за нанасяне на бази (грундфилъри) съоръжена с аспирационна система за улавяне на ЛОС;
- камера за нанасяне на финишни покрития, оборудвана с пречиствателно съоръжение – група вентилатори и текстилни филтри на вход и изход за пречистване на емисиите от ЛОС.
Филтрите на вход се сменят на 2400 работни часа, а на изход на 100 раб. часа.
За боядисване на автомобили се използват продукти от категория Б «Авторепараторни продукти» от Наредбата, произведени от BASF и CAR SISTEM, вносител „Карсистем България" ООД. Продуктите отговарят на изискванията на Приложение № 5 към чл. 5 ал.2 от Наредбата за максимално допустимо съдържание на ЛОС. С вх. № 810/13.03.2014 г. е представена декларация за количеството и вида на използваните продукти от обхвата на Наредбата.
ІІ. Относно спазване изискванията на Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 842/2006 г. относно някои флуорирани парникови газове (ФПГ) (обн. ДВ, бр. 3/2009 г., с изм. и доп.).
В автосервиза се извършва зареждане на автоклиматици с фреон R134а посредством станция за извличане на фреони.
Съгласно чл. 21 от Наредбата и чл. 1 от Регламент (ЕО) № 307/2008 г., дейността е необходимо да се извършва от лице, притежаващо документ за праводспособност за извършване на: извличане на ФПГ от климатични инсталации на някои МПС, издаден от Българска браншова камера по машиностроене (ББКМ).
При проверката не се представя документ за правоспособност издаден от ББКМ. Представен е сертификат, издаден от «Автомотор корпорация» АД на лицето Иван Ангелов Янев за завършен курс и тест за подръжка на климатични инсталации на автомобили «Ситроен».
Дружеството има задължение ежегодно до 15.02. на текущата година да представя в РИОСВ – Благоевград годишен отчет, съгласно формата на приложение № 4 към чл. 34 от Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 842/2006 г. относно някои ФПГ (обн. ДВ, бр. 3/2009 г., с изм. и доп.) за предходната календарна година, съгласно Приложение № 6 от Наредбата.

3.3. Фактор "Отпадъци".

Дружеството е провело процедурата по реда на чл. 7 ал. 1 от Наредба № 2 за класификация на отпадъците, като са заверени работни листове с кодове: 080111, 130208, 130503, 150101, 150202,150110, 150202, 160103, 160107, 180112, 160117, 160118, 160119, 160120, 160199, 200121 и 200301.
Описаните отпадъци се съхраняват разделно в обособено за целта складово помещение с ограничен достъп.
Отработеното масло се съхранява в корозоустойчив варел с вместимост 200 л. В склада за съхранение е изградена обваловка. Опасните отпадъци се съхраняват в метални съдове, обозначени със съответните надписи – наименование и код на отпадъка.
Местата за смяна на отработено масло отговарят на условията, заложени в чл. 25 от Наредбата за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти (ДВ, бр. 2/2013 г.)
На обекта се представят 2 бр. отчетни книги по приложение № 1, заверени в РИОСВ – Благоевград на 15.07.2013 г. Същите съдържат хронологични записи за вида и количествата, образувани отпадъци и се водят, съгласно изискванията на Наредба № 1 (ДВ, бр. 51/2014 г.)
Представя се договор за предаване на отпадъци с „Феникс – Дупница" ООД гр. Дупница от 03.01.2013 г.
На обекта и около него не е констатирано замърсяване и разпиляване на отпадъци.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

4.1. Компонент „Води" - дадено предписание на основание чл. 155 ал. 2 от ЗООС (ДВ, бр. 91 от 2002 г.):
1. Собствения мониторинг на отпадъчните води да се извършва от акредитирана лаборатория за вземане на проби, измерване, изпитване и анализи на отп. води, съгласно изискванията на чл. 7(1) от Наредбата за вида, размера и реда за налагане на санкции при увреждане или при замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или при неспазване на определените емисионни норми и ограничения (ДВ, бр. 70/09.09.2011г.). Срок – постоянен. Отг. – Управителя.

4.2. Компонент „Атмосферен въздух" – дадено предписание на основание чл. 17, ал. 6 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ, бр. 45/1996 г., с изм. и доп.):
1. Да се въведе Досие на системата съгласно Приложение № 3 към чл. 3 от Наредбата за

  • за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 842/2006 г. относно някои флуорирани парникови газове (ФПГ) (обн. ДВ, бр. 3/2009 г., с изм. и доп.). Копие от Досието на системата да бъде представено в РИОСВ – Благоевград. Срок – 10.01.2015 г. Отг. – Управителя.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.
За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са дадени 2 бр. предписания и са поставени срокове за изпълнение от управителя на дружеството.
За изпълнение на дадените предписания ще бъде извършен последващ контрол при необходимост на място и/или по документи.