Съдържание

Посетители

В момента има 9  гости и няма потребители и в сайта

Опазване на водите

Докладването на резултатите от извършената комплексна проверка дава възможност за оценка на нивото и степента на съответствие с изискванията на екологичното законодателство и на системата за безопасност, която е възприета от оператора на обекта.

Докладът се изготвя от координатора на проверката в срок до 2 седмици от извършената проверка и се подписва от Директора на РИОСВ. Съставеният констативен протокол от извършената проверка се представя на оператора за изпълнение на дадените предписания.

Докладът за извършената проверка и предприетите администравно-наказателни мерки се публикуват на интернет-страницата на РИОСВ.

Доклади от комплексни проверки през 2014 година

„Джампи“ ООД - гр. Хаджидимово

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Джампи" ООД - гр. Хаджидимово

 

На основание Заповед №317/24.09.2014 год. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 09.10.2014 год. беше извършена проверка на място на обект "Джампи" ООД, находящ се в гр. Хаджидимово. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от експерти по фактори „Опасни химични вещества и управление на риска" и „Управление на отпадъците", влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

 • Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:
 • Цех за монтаж и опаковка на обувки;
 • Склад за суровини и материали;
 • Административни помещения.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

3.1. Фактор "Отпадъци"

Производствената дейност на дружеството е на ишлеме за Република Италия. На обекта се извършва монтаж и пакетиране на спортни обувки. Средно списъчният брой на персонала е 30 души. В производствения цех не се извършва разкрояване и ушиване и изделията се довеждат до полуготов вид. Ушиването и скрояването на саите се извършва от подизпълнители. За образуваните от дейността на обекта отпадъци, дружеството е провело процедура съгласно изискванията на чл. 7, ал. 1 от наредба №2 (ДВ, бр.66/2014 г.). От дейността на дружеството се генерират отпадъци с кодове 04 02 99, 15 01 01, 15 01 10* и 200121*, като същите се съхраняват на определени за това места съгласно нормативните изисквания. Води се отчетност съгласно чл. 44 от Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 53/2012 г.)/ЗУО/. Дружеството има сключени договори с фирми, притежаващи разрешения за дейности с отпадъци за последващо третиране.
Материалите, влагани в производството се въвеждат на територията на страната и в тази връзка дружеството е задължено лице по смисъла на чл. 59 от ЗУО. За изпълнението на задълженията. За въведените опаковани стоки дружеството участва в колективна система, представлявана от организация по оползотворяване.

3.2. Фактор "Опасни химични вещества и управление на риска"

Проверката е на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000 г.) и подзаконовите нормативни актове, произтичащи от него.
Дружеството е потребител по веригата на опасни химични вещества и смеси съгласно Регламент (ЕО) 1907/2006 г. (REACH). За употребяваните на обекта химикали при проверката се представиха актуални информационни листове за безопасност /ИЛБ/. На място беше проверен склада за съхранение на химикали, който е с ограничен достъп и пожарообесопасен. Дружеството е изготвило и представя при проверката Оценка на безопасността на съхранение на опасните химични вещества и смеси, употребявани на обекта. Действителната организация на съхранението на химикалите е в съответствие с фактите отразени в оценката. Спазват се издадените от изпълнителния директор инструкции.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници

Не са дадени предписания.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

Дружеството изпълнява изискванията на екологичното законодателство, които са обект на направената проверка. Съставен е констативен протокол №87-25/09.10.2014 г.

 

„Нелко България“ ООД - гр. Гоце Делчев

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Нелко България" ООД - гр. Гоце Делчев

 

На основание Заповед № 318/24.10.2014 г. на Директора на РИОСВ - Благоевград, на 09.10.2014 г. беше извършена проверка на място на производствената площадка на "Нелко България" ООД, в гр. Гоце Делчев. Проверката се извърши във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони по компоненти и фактори, въздействащи върху околната среда.

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от експерти по компонент „Атмосферен въздух" и фактори „Опасни химични вещества и управление на риска" и „Управление на отпадъците", влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

 • Шивашки цех;
 • Цех за опаковка;
 • Котелно помещение;
 • Складови помещения.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството – производство дрехи. На обекта се извършва конфекциониране на разкроени по размер дрехи, гладене и опаковане на същите.

3.1. Фактор "Отпадъци"
От производствената дейност се образуват отпадъци от текстилни изрезки, хартиени и картонени опаковки, пластмасови опаковки, флуоресцентни тръби, които не са класифицирани съгласно изискванията на Наредба № 2 за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 66/2014 г.). На обекта не е организирано разделно събиране на производствените отпадъци на мястото на образуване и същите се предават съвместно със смесеният битов отпадък на РДНО Гоце Делчев
На обекта няма заварени от директора на РИОСВ-Благоевград отчетни книги за образувани производствени и/или опасни отпадъци и съответно не се води отчетност на същите по реда на Наредба № 1 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (обн. ДВ, бр.51/2014 г.).
Дружеството въвежда на територията на страната опаковани стоки, а именно материали, влагани в производството и в тази връзка е задължено лице по реда на чл. 59, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 53/2012 г.) и дължи продуктова такса, определена в размер и по ред с Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци (ДВ, бр. 100/2013 г.). За периода от месец септември 2011 г. до месец септември 2014 г. не е заплащана към ПУДООС дължимата продуктова такса.

3.2. Фактор "Опасни химични вещества и управление на риска"

Проверката е на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000 г. с посл. изм. ДВ, бр. 84/2012 г.), както и във връзка с дадените предписания в КП №53-06/21.11.2012 г. на РИОСВ-Благоевград.
При проверката се установи, че за употребяваните на обекта химикали дружеството е обособило складово помещение за съхранение, което е в съответствие с изискванията по чл. 6 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси /Наредбата/ (ДВ, бр. 43/2011 г.) и в съответствие с изискванията за съхранение, отбелязани в информационните листове за безопасност. Дружеството е издало заповед на лице, което е отговорно за съхранението и има налични информационни листове за безопасност /ИЛБ/. При машината за слепване се констатира наличие на лепило, което количество надвишава дневната норма и не се представят за него ИЛБ.

3.3 Компонент „Атмосферен въздух"
Организирани източници на емисии:
За отопление на работните помещения се използва котел на дизелово гориво тип COPANO S. При проверката не се представя технически паспорта топлинната му мощност.
от производствена дейност – емисии на летливи органични съединения при нанасяне на покрития върху дървени повърхности. Нанасянето на покрития се извършва в две лакозаливни кабини, съоръжени с водни завеси. Емисиите от ЛОС се отвеждат в атмосферния въздух чрез общ въздуховод.
Представена е в РИОСВ-Благоевград декларация за консумацията на органични разтворители през 2013 г. Нанесените покрития се изсушават в работното помещение. Дружеството е извършило регистрация на инсталацията за нанасяне на покрития чл. 30, буква „л" от Закона за чистотата на атмосферния въздух /Закона/ (ДВ, бр. 45/1996 г.).
Относно спазване на изискванията на чл. 70 от Наредбата № 1/2005 г. (ДВ, бр. /2005 г.) – не са констатирани пропуски между циклони и бункери за съхранение на трици.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

Фактор „Управление на отпадъците и опазване на почвите"

 • Да се представи в РИОСВ-Благоевград заявление по образец за изменение и допълнение на регистрационен документ №01-РД-290-0/04.03.2014 г. Срок: 23.09.2014 г. Отг. Управител

Фактор "Опасни химични вещества и управление на риска"

 • Лепилото да бъде съхранено съгласно изискванията за съхраняване на дадени в ИЛБ и РИОСВ-Благоевград да се уведоми писмено. Срок: 10.12.2014 г. Отг. Управител
 • Да се представи в РИОСВ-Благоевград справка под формата на таблица за изразходваните химични вещества и смеси през календарната 2014 г. Срок: 30.03.2015 г. Отг. Управител

Компонет Атмосферен въздух"

 • Да се изпълни пробовземния отвор на въздуховода отвеждащ емисиите на ЛОС от лакозаливните съгласно чл. 12, ал. 2 от Наредба №6 (ДВ, бр. 31/1999 г.). Пробовземният отвор да бъде съгласуван с РИОСВ-Благоевград. Срок: 30.10.2014 г. Отг. Управител
 • Да се извършат собствени периодични измервания на емисиите на ЛОС, съгл. Съгласно чл. 15 от Наредба №1 (ДВ, бр. 64/2005 г.). Резултатите от СПИ да се представят в РИОСВ-Благоевград с доклад по реда на чл. 39 от Наредба №6/1999 г. Срок: 30.01.2015 г. Отг. Управител
 • Да се уведоми РИОСВ-Благоевград за местоположението на лакозаливната инсталация в цех №1 или цех №2 съгласно проектната документация. Срок: 30.09.2014 г. Отг. Управител

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното изпълнение в КП №78-25/16.09.2014 г.
За изпълнение на дадените предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.