Съдържание

Посетители

В момента има 38  гости и няма потребители и в сайта

Опазване на водите

Докладването на резултатите от извършената комплексна проверка дава възможност за оценка на нивото и степента на съответствие с изискванията на екологичното законодателство и на системата за безопасност, която е възприета от оператора на обекта.

Докладът се изготвя от координатора на проверката в срок до 2 седмици от извършената проверка и се подписва от Директора на РИОСВ. Съставеният констативен протокол от извършената проверка се представя на оператора за изпълнение на дадените предписания.

Докладът за извършената проверка и предприетите администравно-наказателни мерки се публикуват на интернет-страницата на РИОСВ.

Доклади от комплексни проверки през 2015 година

 

„Матанд” ЕООД - гр. Перник

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Матанд” ЕООД - гр. Перник

На основание Заповед №241/16.07.2015 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 23.07.2015 г. се извърши проверка на място на „Млекопреработвателно предприятие”, находящо се с. Елешница, общ. Разлог.
Проверката е комплексна и се извършва във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверка.

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, и произтичащите от него специални закони и подзаконови нормативни актове.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на Млекопреработвателно предприятие, включващо:
- производствени цехове;
- парокотелна централа;
- складове за съхранение на химикали;
- хладилни и климатични инсталации;

3.Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството - производство на сирене, кашкавал и масло. През зимния сезон, дружеството работи с намалено работно време - през ден, а през летния сезон – на едносменен режим на работа, пет дневна работна седмица. При проверката е съставен Констативен протокол №30-09/23.07.2015 г., в който са отразени следните констатации и факти:

3.1. Компонент „Атмосферен въздух”

3.1.1. Организирани източници от горивни процеси.
За производствени нужди дружеството получава топлоносител от собствена парокотелна централа (ПКЦ). В ПКЦ са монтирани 2 бр.котли- 1 бр. ПКМ 1.0 на течно гориво и 1 бр. ПКМ 1.6, който е преустроен на твърдо гориво. Същият е с номинална топлинна мощност 1128 KW и подлежи на контрол съгл. Наредба №1/2005 г.
Дружеството е извършило собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух. Резултатите от измерванията показват спазване на нормите за допустими емисии (НДЕ), регламентирани в Приложение №7 към чл.21 от Наредба №1/2005 (ДВ, бр.64/2005), серен диоксид, азотни оксиди, въглероден оксид и прах. Резултатите от измерванията са представени в РИОСВ - Благоевград с доклад през месец януари 2015 г.
3.1.2. Относно спазване на изискванията на Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО)№842/2006, относно някои флуорирани парникови газове (ДВ, бр.3/2009 г.) и Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО)№1005/2009, относно веществата които нарушават озоновия слой (ДВ, бр.2/2011 г.).
На обекта се експлоатират 7 броя хладилни и 2 броя климатични инсталации със съдържание на охлаждащ агент над 3 кг. Само една хладилна инсталация е със съдържание на охлаждащ агент R22 (5,2 кг), останалите инсталации са с R 404А.
При проверката се представят „Досиета на системите“ на всички хладилни и климатични инсталации. В Досиетата са отразени необходимия брой проверки за херметичност/течове, с което са спазени изискванията за периодичност на проверките. Проверките се извършват от лица, притежаващи документ за правоспособност, издаден от Българска браншова камара по машиностроене.
Представени са годишни отчети с информация за хладилните и климатични инсталации.

3.2. Фактор „Опасни химични вещества”

Проверката е на основание ЗЗВВХВС (ДВ бр. 10/2000 г.).
При проверката се установи, че дружеството е изготвило документите по чл. 4, т. 7, т. 8, т. 9, т. 10 и т. 11, както и оценката на безопасността на съхранение на опасните химични вещества и смеси по чл. 9 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ бр. 43/2011 г.).
При направената проверка на фактите отразени в оценката по чл. 9 с действителния начин на съхранение на химикали на обекта се установи, че същите се съхраняват в три специално обособени за целта складови помещения – склад за дезинфектанти, склад за съхранение на индустриални химикали и склад за съхранение на химикали, влагащи се в произвежданите продукти, които са изградени и организирани в съответствие с изискванията на чл. 6 от цитираната наредба и в съответствие с изискванията за съхранение отбелязани в информационните листове за безопасност. И в трите складови помещения е изградена адекватна вентилация и е осигурен ограничен достъп. Около местата за съхранение на течни химикали има изградени събирателни вани.
За всички употребявани на обекта химикали, дружеството притежава актуални информационни листове за безопасност, които са налични на обекта.
На обекта е изградено и въведено в експлоатация пречиствателно съоръжение към цеха за производство на мляко. Към момента на проверката то все още не функционира, тъй като се очаква и неговото приемане от Фонд „Земеделие“.

4. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

На обекта не са констатирани несъответствия с изискванията на екологичното законодателство.

 

„НИКИ МЕТАЛ“ ЕООД – с. Черниче

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „НИКИ МЕТАЛ“ ЕООД – с. Черниче

На основание Заповед № 221/06.07.2015 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 16.07.2015 г. беше извършена проверка на място и по документи на обект на „НИКИ МЕТАЛ“ ЕООД, находящ се в землище на с. Крупник, местност „Гара Черниче“, имот № 000335. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от екип експерти по различни фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Основната дейност извършвана на площадката от дружеството е събиране и третиране на отпадъци.
Обекта включва:
● участък за дейности с отпадъци от черни и цветни метали /ОЧЦМ/;
● участък за дейности с излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/;
● участък за дейности с излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/;
● участък за дейности с негодни за употреба батерии и акумулатори /НУБА/;
● участък за дейности с отпадъци от хартия и пластмаса;
● съоръжение за третиране на води, включително на дъждовната.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

По време на извършването на текущия контрол на обекта върху факторите и компонентите, които й въздействат, беше съставен Констативен протокол № 47-14/16.07.2015 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1 Фактор “Отпадъци”
Дружеството притежава разрешително за извършване на дейности по третиране на отпадъци № 01-ДО-270-0/21.05.2013 г. издадено от директора на РИОСВ-Благоевград по реда на Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г.). Разрешителното е издадено за няколко обекта, включително и за обект разположен в землището на с. Крупник и включва дейности обозначени съгласно допълнителните разпоредби на ЗУО с код R12 (размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1-R11) – за ИУМПС и ОЧЦМ, и код R13 (съхраняване на отпадъци да извършването на някоя от дейностите с кодове R1-R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им) – за ОЧЦМ, ИУМПС, ИУЕЕО, НУБА, отпадъци от хартия и картон.

Дейности с ОЧЦМ:
На площадката се разполага с 24-часово видеонаблюдение. Представя се удостоверение за изградената компютърна система, осигуряваща запис 12 месеца. Съгласно изискването на ЗУО, при приема на ОЧЦМ са оформяни декларации и сертификати за произход.

Дейности с ИУМПС:
При отчитане изпълнението на изискванията поставени с Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства (ДВ, бр. 7/2013 г.) се констатира:
● за всяко прието на обекта ИУМПС се издава удостоверение за разкомплектуването му;
● разполага се със собствена калибрирана везна за отчитане теглото на постъпващите ИУМПС;
● налична е компютърна информационна система;
● основата на площадката е с непропусклива повърхност;
● осигурени са съдове за съхраняване на генерираните отпадъци.

Дейности с НУБА:
Площадката е обозначена с табели, съдържащи надписите изисквани по Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори (ДВ, бр. 2/2013 г.). Негодни акумулатори се съхраняват на закрито в пластмасови палети.

Дейности с ИУЕЕО:
ИУЕЕО се съхранява под навес върху непропусклива основа. Участъкът за ИУЕЕО попада на територията обхваната от обваловка Разполага се с везна за измерване на приеманото и предавано ИУЕЕО.

Дейности с отпадъци от хартия и пластмаса:
Приеманите отпадъци от хартия и пластмаса се съхраняват по видове в отделни сектори. Част от отпадъците се подлагат на предварително третиране чрез сортиране, балир-преса или мелене.

На обекта се представят заверени от РИОСВ-Благоевград отчетни книги за отпадъци, които се водят съгласно изискванията на Наредба № 1 от 4 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (ДВ, бр. 51/2014 г.), както и екземпляр от годишния отчет за отпадъци за календарната 2014 г. и документ удостоверяващ изпращането на отчета до ИАОС, гр. София.
Приема (от лица регистрирани по Търговския закон) на отпадъци и предаването на отпадъци става при наличието на писмени договори с лица притежаващи необходимите документи по чл. 35 от ЗУО.

3.2 Направление „КПКЗ, ЕО и ДА“

„НИКИ МЕТАЛ“ ЕООД притежава разрешително за извършване на дейности по третиране на отпадъци № 01-ДО-270-0/ 21.05.2013 г. Дружеството извършва дейности, които попадат в Приложение № 1, т. 2 от Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ДВ, бр. 43/2008 г.). Като лице притежаващо разрешително издадено по реда на ЗУО, дружеството не е изготвило собствена оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети със съдържание съгласно Приложение № 1 от Наредба № 1 от 29.10.2008 г. за вида на превантивните и оздравителните мерки в предвидените случаи от ЗОПОЕЩ

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

Направление „КПКЗ, ЕО и ДА“

1. Да се изготви собствена оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети със съдържание съгласно Приложение № 1 от Наредба № 1 от 29.10.2008 г. за вида на превантивните и оздравителните мерки в предвидените случаи от ЗОПОЕЩ и да се уведоми РИОСВ-Благоевград писмено. Срок: 16.08.2015 г. Отг.: Управител

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.
За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.