Съдържание

Посетители

В момента има 22  гости и няма потребители и в сайта

Опазване на водите

Докладването на резултатите от извършената комплексна проверка дава възможност за оценка на нивото и степента на съответствие с изискванията на екологичното законодателство и на системата за безопасност, която е възприета от оператора на обекта.

Докладът се изготвя от координатора на проверката в срок до 2 седмици от извършената проверка и се подписва от Директора на РИОСВ. Съставеният констативен протокол от извършената проверка се представя на оператора за изпълнение на дадените предписания.

Докладът за извършената проверка и предприетите администравно-наказателни мерки се публикуват на интернет-страницата на РИОСВ.

Доклади от комплексни проверки през 2014 година

„Юро Дийл” ЕООД - гр. Гоце Делчев

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Юро Дийл" ЕООД - гр. Гоце Делчев

 

На основание Заповед №319/24.09.2014 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 14.10.2014 г. се извърши проверка на място на „Фабрика за производство на ковчези от дърво", находяща се гр. Гоце Делчев, ул. „Панаирски ливади" №18.
Проверката е комплексна и се извършва във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверка.
Проверката на дружеството се извършва от експерти по отделните компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, и произтичащите от него специални закони и подзаконови нормативни актове.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
Извършена е проверка на следните дейности и инсталации:

  • Цех за заготовки;
  • Участък за повърхностна обработка;
  • Лакозаливни инсталации;
  • Склад за съхранение на опасни химични вещества;
  • Парокотелна инсталация.

3.Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.
Основна дейност на дружеството- производство на ковчези от дърво. Дружеството работи на едносменен режим на работа, пет дневна работна седмица. При проверката е съставен Констативен протокол №57-06/14.10.2014 г., в който са отразени следните констатации и факти:

3.1. Компонент „Атмосферен въздух"

3.1.1. Организирани емисии от горивни процеси
Експлоатира се котел тип „Eоo Fire" с топлинна мощност 1.105 МW, изгарящ дървесни отпадъци. Котелът захранва с топлоносител 3 бр. сушилни камери за дървен материал. През зимният сезон се ползва и за отопление на производствените цехове. Димните газове от котела се изпускат в атмосферния въздух, посредством изпускащо устройство (комин), като преди това преминават за пречистване през циклон. В цеховете е изградена пневмотранспортна система за улавяне на дървесния прах и трици, които постъпват в бункер, посредством два броя циклони. Триците от бункера постъпват автоматично в котела, а дървесните изрезки се подават ръчно.
Дружеството е извършило собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух. Резултатите от измерванията показват спазване на нормите за допустими емисии (НДЕ), регламентирани в Приложение №7 към чл.21 от Наредба №1/2005 (ДВ, бр.64/2005), серен диоксид, азотни оксиди, въглероден оксид и прах. Резултатите от измерванията са валидни за 2012 г. и 2013 г.
3.1.2. Организирани емисии от производствени процеси
3.1.2.1.Емисии от летливи органични съединения
- лакозаливна инсталация с водна завеса с 2 бр. изпускащи устройства. Извършени са собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на органични вещества, изпускани в атмосферния въздух. СПИ валидни за 2012 г. и 2013 г.
- лакозаливна инсталация с водна завеса и сушилен тунел с 2 бр. изпускащи устройства (вход- нанасяне на покрития, изход- сушене). Извършени са собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на органични вещества, изпускани в атмосферния въздух. СПИ валидни за 2013 г. и 2014 г.
- лакозаливна инсталация с водна завеса с 1 бр. изпускащо устройство. Извършени са собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на органични вещества, изпускани в атмосферния въздух. СПИ валидни за 2013 г. и 2014 г.
Извършена е регистрация на инсталацията за нанасяне на покрития върху дървени повърхности, съгл. чл. 30л от ЗЧАВ- удостоверение за регистрация №53/18.06.2014 г. на Директора на РИОСВ- Благоевград.
В РИОСВ-Благоевград е представена декларация за изразходваните през 2013 г. количества органични разтворители. Съгласно представената декларация не се превишава праговата стойност за консумация на органични разтворители и дружеството не подлежи на контрол чрез изготвяне на План за управление на разтворителите (ПУР).
3.1.2.1. Емисии от прахообразни вещества- 4 броя изпускащи устройства от кабини за шлайфане на грундирани дървени повърхности. Извършени са собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на прахообразни вещества, изпускани в атмосферния въздух. СПИ валидни за 2013 г. и 2014 г. При проверката е констатирано, че четирите изпускащи устройства са издигнати на около 2 м над фасадата на сградата. Представени са схеми на изпълнени пробоотборни точки.
Поради повреда на гатер- банцига (разположен на открито и основен източник на шум в околната среда), не се извършва първична обработка на дървесина (бичене) от няколко месеца.

3.2. Фактор „Опасни химични вещества"

Проверката е на основание ЗЗВВХВС (ДВ бр. 10/2000 г., с изм. и доп.) и подзаконови нормативни актове, произтичащи от него. Дружеството е потребител по веригата на химични вещества и смеси, съгл. Регламент (ЕО) № 1907/2006 – Регламент REACH. По- голямата част от химикалите си доставя лично от Италия, другата част от дистрибутори в България.
При проверката се представя Версия 2 от Оценка за безопасността на съхранение на опасни химични вещества (ОХВ) и смеси, изготвена на 02.12.2013 г. При проверка на място в склада за ОХВ и смеси не бяха установени разлики в номенклатурата на химични вещества и смеси с тези в оценката. Има налични Информационни листове за безопасност (ИЛБ) за всички употребявани ОХВ и смеси и Инструкции изготвени съгласно изискванията на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ бр. 43/2011 г.). Складовото помещение е с ограничен достъп, но при проверката се установи, че през същото се преминава, за да се достигне до стая за почивка.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници:

Относно фактор „Опасни химични вещества "

  • Складът за химикали да бъде преместен в друга част на фабриката и да бъде помещение, което да отговаря на изискванията на Раздел ІІІ от Наредба за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ бр. 43/2011 г.).Срок: 10.01.2015 г.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираното несъответствие с изискванията на екологичното законодателство е дадено предписание в т. 4. със срок за изпълнение.
За изпълнение на даденото предписание ще бъде извършена последваща проверка.
В случай на констатирано неизпълнение на предписание, ще бъдат предприети административно – наказателни действия.

 

„Джампи“ ООД - гр. Хаджидимово

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Джампи" ООД - гр. Хаджидимово

 

На основание Заповед №317/24.09.2014 год. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 09.10.2014 год. беше извършена проверка на място на обект "Джампи" ООД, находящ се в гр. Хаджидимово. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от експерти по фактори „Опасни химични вещества и управление на риска" и „Управление на отпадъците", влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

  • Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:
  • Цех за монтаж и опаковка на обувки;
  • Склад за суровини и материали;
  • Административни помещения.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

3.1. Фактор "Отпадъци"

Производствената дейност на дружеството е на ишлеме за Република Италия. На обекта се извършва монтаж и пакетиране на спортни обувки. Средно списъчният брой на персонала е 30 души. В производствения цех не се извършва разкрояване и ушиване и изделията се довеждат до полуготов вид. Ушиването и скрояването на саите се извършва от подизпълнители. За образуваните от дейността на обекта отпадъци, дружеството е провело процедура съгласно изискванията на чл. 7, ал. 1 от наредба №2 (ДВ, бр.66/2014 г.). От дейността на дружеството се генерират отпадъци с кодове 04 02 99, 15 01 01, 15 01 10* и 200121*, като същите се съхраняват на определени за това места съгласно нормативните изисквания. Води се отчетност съгласно чл. 44 от Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 53/2012 г.)/ЗУО/. Дружеството има сключени договори с фирми, притежаващи разрешения за дейности с отпадъци за последващо третиране.
Материалите, влагани в производството се въвеждат на територията на страната и в тази връзка дружеството е задължено лице по смисъла на чл. 59 от ЗУО. За изпълнението на задълженията. За въведените опаковани стоки дружеството участва в колективна система, представлявана от организация по оползотворяване.

3.2. Фактор "Опасни химични вещества и управление на риска"

Проверката е на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000 г.) и подзаконовите нормативни актове, произтичащи от него.
Дружеството е потребител по веригата на опасни химични вещества и смеси съгласно Регламент (ЕО) 1907/2006 г. (REACH). За употребяваните на обекта химикали при проверката се представиха актуални информационни листове за безопасност /ИЛБ/. На място беше проверен склада за съхранение на химикали, който е с ограничен достъп и пожарообесопасен. Дружеството е изготвило и представя при проверката Оценка на безопасността на съхранение на опасните химични вещества и смеси, употребявани на обекта. Действителната организация на съхранението на химикалите е в съответствие с фактите отразени в оценката. Спазват се издадените от изпълнителния директор инструкции.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници

Не са дадени предписания.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

Дружеството изпълнява изискванията на екологичното законодателство, които са обект на направената проверка. Съставен е констативен протокол №87-25/09.10.2014 г.