Съдържание

Посетители

В момента има 5  гости и няма потребители и в сайта

Опазване на водите

Докладването на резултатите от извършената комплексна проверка дава възможност за оценка на нивото и степента на съответствие с изискванията на екологичното законодателство и на системата за безопасност, която е възприета от оператора на обекта.

Докладът се изготвя от координатора на проверката в срок до 2 седмици от извършената проверка и се подписва от Директора на РИОСВ. Съставеният констативен протокол от извършената проверка се представя на оператора за изпълнение на дадените предписания.

Докладът за извършената проверка и предприетите администравно-наказателни мерки се публикуват на интернет-страницата на РИОСВ.

Доклади от комплексни проверки през 2014 година

„КАРЛСБЕРГ БЪЛГАРИЯ“ АД - Пивоварна гр. Благоевград

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на обект „КАРЛСБЕРГ БЪЛГАРИЯ" АД, Пивоварна гр. Благоевград

 

На основание Заповед № 396/19.11.2014 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 10.12.2014 г. беше извършена проверка на място и по документи по изпълнение на условия от Комплексно разрешително (КР) № 477-Н0/2013 г. на „КАРЛСБЕРГ БЪЛГАРИЯ" АД, Пивоварна гр. Благоевград

1. Цел на проверка.

Проверката е извършена от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване изпълнение на условия в Комплексно разрешително (КР) № 477-Н0/2013 г. на „КАРЛСБЕРГ БЪЛГАРИЯ" АД, Пивоварна гр. Благоевград, включително и по изпълнение плана на мерките за предотвратяване, намаляване или ликвидиране на значителните вредни въздействия върху околната среда, и спазване на нормативните изисквания, заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

2.1 Инсталация за производство на пиво, която попада в обхвата на т. 6.4.2 б) от Приложение 4 на ЗООС - „Инсталация за обработване и преработване, различно от опаковане, на следните суровини, независимо дали са предварително обработени, или не, предназначени за производство на хранителни продукти за консумация от хора или животни, буква „б") единствено растителни суровини с производствен капацитет над 300 т готова продукция за денонощие или 600 т готова продукция за денонощие, когато инсталацията работи в продължение на не повече от 90 последователни дни през която и да е година».
2.2 Инсталации, които не попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС:
1. Горивна инсталация за производство на топлинна енергия с номинална топлинна мощност 17,4 MW:
• Котел 1 ПКГН 12 – 11,6 MW;
• Котел 2 ПКГН 6.5 – 5,8 MW.

3. Извършената проверка по документи и на място на производствената площадка е във връзка със следните условия:

• Условие № 2 - Инсталации, обхванати от това разрешителното;
• Условие № 3 - Обхват;
• Условие № 4 - Капацитет на инсталациите;
• Условие № 5 - Управление на околната среда;
• Условие № 6 - Тълкуване;
• Условие № 7 - Уведомяване;
• Условие № 8 - Използване на ресурси;
• Условие № 9 - Емисии в атмосферата;
• Условие № 10 - Емисии на отпадъчни води;
• Условие № 11 - Управление на отпадъците;
• Условие № 12 - Шум;
• Условие № 13 - Опазване на почвата и подземните води от замърсяване;
• Условие № 14 - Предотвратяване и действия при аварии.

4. Констатации от извършената проверка по документи и на място по изпълнение на условия от Комплексно разрешително (КР) № 477-Н0/2013 г. на „КАРЛСБЕРГ БЪЛГАРИЯ" АД, Пивоварна гр. Благоевград :
Условие № 2 - Инсталации, обхванати от това разрешително
Не са констатирани несъответствия. Не е извършвана промяна на инсталациите посочени в условието.
Условие № 3 Обхват
Изготвени и са представени всички планове и програми изискани с конкретни условия на комплексното разрешително. Не е извършвана промяна в работата на инсталациите и на границите на площадката.
Условие № 4 Капацитет на инсталациите
Не е констатирано превишаване на капацитета на инсталациите, разрешен с Условие 4.1 на Комплексното разрешително.
Условие № 5 Управление на околната среда
Не са констатирани несъответствия. Операторът прилага система за управление на околната среда (СУОС) изискана с условията на комплексното разрешително. Определен е персоналът, който ще извършва конкретни дейности по изпълнение на условията в разрешителното и лицата отговорни за изпълнение на условията в разрешителното. Представени са: Списък на персонала, който ще извършва конкретни дейности по изпълнение на условията в разрешителното и лицата отговорни за изпълнение на условията в разрешителното. Списък и всички необходими инструкции, изискани с условията на комплексното разрешително.
Условие № 5.8 Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации
Прилага се инструкция за преразглеждане и при необходимост актуализиране на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателно оборудване след всяка авария. За разглеждания период не са възниквали аварийни ситуации. Разработена е инструкция за аварийно планиране и действия при аварии. Определени са и редовно се актуализира списъка на персонала (с включени телефонни номера или други детайли по оповестяването), отговорен за изпълнение на действията, предвидени в Плана за действия при аварии.
Операторът е изготвил и представил в РИОСВ - Благоевград Годишен доклад за изпълнение на дейностите за които е предоставено комплексното разрешително.
Условие № 6 – Тълкуване – Всички определения са възприети от оператора.
Условие № 7 - Уведомяване - Не са констатирани несъответствия.
За разглеждания период не са настъпвали аварийни или други замърсявания. Представена е информация в РИОСВ - Благоевград за резултатите от провеждания мониторинг определен с условията на комплексното разрешително в частта "Води". За проверявания период не е планирана промяна в работата на инсталациите по Условие №2.
Условие 8. Използване на ресурси:
Условие 8.1. Използване на вода - Не са констатирани несъответствия.
Използваното количество вода за производствени нужди включително охлаждане за 2013 г. е 0,25 м3/hl (единица продукт), което не превишава заложеното в КР 0,38 м3/hl (единица продукт).
Условие 8.2. Използване на енергия - Не са констатирани несъответствия.
Прилага се Инструкция, осигуряваща изчисляване на годишната норма на ефективност при употребата на електроенергия. Изразходваното количество електроенергия се отчита по електромер, чието местоположение е отбелязано на плана на площадката.
Консумираната електро и топло енергия не превишава стойностите посочени в Табл. 8.2.1 за годишната норма на ефективност при употребата на електро и топло енергия за еденица продукт.
Електроенергия
- годишна норма на ефективност - 10,145х10-3 MWh/еденица продукт
- консумирана 1,33х10-3 MWh/еденица продукт
Топлоенергия
- годишна норма на ефективност - 34,24х10-3 MWh/еденица продукт
- консумирана - 15,8х10-3 MWh/еденица продукт
Условие 8.3. Използване на суровини и спомагателни материали - Не са констатирани несъответствия.
За всички употребявани на обекта химикали са налични актуални Информационни листове за безопастност. Резултатите от проверките на условията за съхранение се документират в дневник.
Условие 9. Емисии в атмосферата:
Условие 9.1. Работа на пречиствателното обурудване – Не са констатирани несъответствия от разрешените в Условие 9.1.1. за експлоатацията пречиствателни съоръжения за емисии в атмосферата:
- модул с 20 броя ръкавни филтри към изпускащо устройство № 1;
- модул с 30 броя ръкавни филтри към изпускащо устройство № 2;
- по 1 брой ръкавен филтър към всяко от изпускащите устройства №№ 3, 4 и 5.
За всяко от пречиствателните съоръжения, разрешени с Условие 9.1.1., притежателят на настоящото разрешително e определил писмено: Контролираните параметри (технологичните параметри, чиито контрол осигурява оптималната работа); Оптималните стойности на всеки от контролираните параметри; Честота на мониторинг на стойностите на контролираните параметри; Вида на оборудването за мониторинг на контролираните параметри или методите за тяхното изчисляване.
Условие 9.2. Емисии от точкови източници - Не са констатирани несъответствия.
Не се превишава дебита определен в условие 9.2.2. Няма превишение на нормите за допустими емисии. Изготвена е инструкция. До момента не са констатирани несъответствия.
Условие 9.3. Неорганизирани емисии - Не са констатирани несъответствия. Емисиите се изпускат организирано през изпускащи устройства.
Прилагат се Инструкции за периодична оценка на наличието на източници на неорганизирани емисии на площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии от тези източници и предприемане на мерки за ограничаването им и Инструкция за извършване на периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.
Условие 9.4. Интензивно миришещи вещества
Прилага се Инструкция за периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване/намаляване емисиите на интензивно миришещи вещества, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.
Условие 9.6 – Условия за собствен мониторинг - Не са констатирани несъответствия.
Извършва се предвидения с условията на комплексното разрешително Собствен периодичен мониторинг (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани в атмосферния въздух. Пробовземането и анализите се извършват от акредитирана лаборатория. Резултатите са представени в РИОСВ – Благоевград.
Условие 10. - Емисии в отпадъчните води
Условие 10.1. - Производствени отпадъчни води
Условие 10.1.1. – Работа на пречиствателното оборудване
Ползва се неутрализационна шахта до изпълнение на Условие 3.4 т.е. до изграждане на ПСОВ. До изграждане на ПСОВ се контролира показателя „РН" ежедневно. Води се лабораторен дневник при работа на бутилиращ цех.
Условие 10.1.2. - Емисионни норми-индивидуални емисионни ограничения - Не са констатирани несъответствия.
Условие 10.1.3. – Условия за собствен мониторинг
Извършва се мониторинг на отпадъчни води, зауствани в градска канализационна система на гр. Благоевград, както следва:
До изпълнение на Условие 3.4
- мониторинг на самостоятелен поток производствени отпадъчни (от почистване и миене на съоръженията и тръбопроводите в звената майшуване, цедене, варка, центрофугиране, ферментация, пропагиране, филтруване, миксиране и опаковъчните цехове за РЕТ и стъклени бутилки миене и дезинфекция на подовете на помещенията) след неутрализационна шахта
- мониторинг на смесен поток отпадъчни води (производствени (условно чисти води - от сектор водоподготовка и станция за рекупериране на СО2, от охладителна станция и инсталация за производство на пара; технологичен или друг брак – основно от цеховете за РЕТ и стъклени бутилки) и битово-фекални (от санитарните възли и битови помещения, столовата за хранене и административната сграда, намиращи се на производствената площадка)).
След изпълнение на Условие 3.4:
- мониторинг на смесен поток отпадъчни води (производствени и битово-фекални води) след ПСОВ, единствено при наличие на актуален договор с ВиК оператор.
Пробовземането и анализите се извършват от акредитирана лаборатория.
Условие 10.6. – Документиране и докладване
За проверявания период се извършва предвидения с условията на комплексното разрешително собствен мониторинг на показателите за качество на отпадъчните води.
Не са констатирани несъответствия. Документират се резултатите от извършения собствен мониторинг и оценката на съответствието на резултатите от собствения мониторинг с индивидуалните емисионни ограничения, поставени в условията на комплексното разрешително, установяване на причините за несъответствията и предприемането на коригиращи действия. Докладвано е в ГДОС за 2013г.
Условие 11. Управление на отпадъците
Условие 11.1. Образуване на отпадъци – Образуваните отпадъци не се разминават по вид и не надвишават количествата разрешени в КР.
Условие 11.2. Приемане на отпадъци за третиране
Съгласно отчетните книги за отпадъците няма приемане на отпадъци за третиране на площадката. Образуваните на площадката отпадъци се събират и съхраняват съгласно нормативните изисквания.
Условие 11.4. - Транспортиране на отпадъците - Не са констатирани несъответствия.
Представя се договор с: „Феникс – ресурс" ООД, „Феникс – Дупница" ООД, „Румба" ЕООД, и „Анес" ООД.
Условие 11.5. - Оползотворяване, в т.ч. рециклиране на отпадъци - Не са констатирани несъответствия отпадъците се предават за оползотворяване, в т.ч. рециклиране на „Феникс – Дупница" ООД.
Условие 11.6 - Обезвреждане на отпадъците
Предавад се отпадъци, образувани от дейността предприятието, за обезвреждане извън територията на площадката на фирми притежаващи разрешение по чл. 67 от ЗУО възоснова на писмен договор. Представят се договори с „Феникс – ресурс" ООД, „Феникс – Дупница" ООД и „Анес" ООД.
Условие 11.7 - Контрол и измерване на отпадъците - Не са констатирани несъответствия. Генерираните отпадъци се измерват и количествата се отразяват в отчетните книги.
Условие 11.8 - Анализ на отпадъците
Не са образувани отпадъци с огледални кодове.В РИОСВ – Благоевград е извършено основно охарактиризиране на отпадък с код 020799 предназначен за депониране.
Условие 11.9 - Документиране и докладване - Не са констатирани несъответствия. Внесени са в ИАОС, гр. София в срок Годишни отчети за образуваните отпадъци за 2013 г. Представени са като част от ГДОС.
Условие № 12. – Шум - Не са констатирани несъответствия. Извършените собствени периодични измервания (СПИ) през 2014 г., показват спазване на граничните стойности на еквивалентните нива на шум, извършени са по измерителен контур /ден, вечер, нощ/ .
Прилага се инструкция за оценка на съответствието на еквивалентните нива на шум. Няма нарушени норми.
Условие №13. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване - Не са констатирани несъответствия.
Изготвена е Инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете. За проверявания период не са възниквали разливи и/или изливане на вредни и опасни вещества върху производствената площадка.
Условие № 14 - Предотвратяване и действия при аварии - Не са констатирани несъответствия.
Разработен е вътрешен авариен план включващ изброените елементи. Изготвена е оценка на възможността за изпускане в канализационната мрежа в резултат от аварийна ситуация. Предвидени са мерки за задържане на такива води чрез изграждане на ПСОВ.
Документирането на аварийни ситуации се извършва в електронен вид(регистър). През периода няма възникнали аварийни ситуации.
Има налична информация за количествата и площадките на съхранение на ОХВ и смеси. Не попада в Приложение № 3 от ЗООС.
Изготвена е собствена оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и за причинени екологични щети отговаряща на изискванията на нормативната уредба.
5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.
В резултат от извършената проверка е съставен Констативен протокол № 54-02/10.12.2014 г.
Констатациите от проверката са, че операторът „КАРЛСБЕРГ БЪЛГАРИЯ" АД, Пивоварна гр. Благоевград изпълнява поставените условия и заложените срокове в Комплексно разрешително (КР) № 477-Н0/2013 г.

 

„Пирин – Шарлопов хотелс“ ООД - гр. Сандански

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на обект Парк хотел „Пирин", находящ се в УПИ – 150028, местност „Чинар куши", землище на гр. Сандански, община Сандански област Благоевград, стопанисван от „Пирин – Шарлопов хотелс" ООД със седалище и адрес на управление гр. Сандански, район „Хидрострой" № 27, ЕИК 101152503

 

На основание Заповед № 401/26.11.2014 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 03.12.2014 г. се извърши планова проверка на място и по документи на Парк хотел „Пирин" и се състави Констативен протокол №12-05/03.12.2014 г.

1. Цел на проверка.

Проверката е комплексна и се извърши от екип експерти по отделните компоненти и фактори, влияещи на околната среда с цел установяване изпълнение на условия и мерки от издаденото от директора на РИОСВ - Благоевград Решение по ОВОС №БД-01/2006 г. за "Хотелски комплекс и жилищна група в имот пл. №150028 в местност „Чинар куши", землище на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград" и спазване на нормативните изисквания, заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

2.1. Проверени са 2 бр. условия от решението по ОВОС:

• Условие ІІІ. 1. Да се осигури спазване на изискванията за съхранение на всички химикали /почистващи и дезинфекционни/ и препарати, употребявани по време на експлоатация, съдържащи вещества, класифицирани като опасни, съгласно специализираната нормативна уредба.
• Условие ІІІ. 2. В срок до един месец от разрешаване ползването на строежа, при използване на климатични и хладилни инсталации, съдържащи хладилен реагент в количество над 3 кг, да се уведоми писмено РИОСВ, гр. Благоевград и се осигури водене на дневник за състоянието на инсталациите, съгласно изискванията на Приложение № 6 към ПМС № 254/1999 г. (ДВ, бр. 3/2000 г.).

2.2. Проверени са 3 бр. мерки по чл. 96, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда – мерки за намаляване на отрицателните последици и план за изпълнение на предложените мерки:
• Мярка 16 - Временното съхраняване на отпадъците да става при спазване на ЗУО и Наредбите към него.
• Мярка 17- Отпадъците да се предават само на фирми с Разрешително за дейности със съответния отпадък.
• Мярка 18 - Да се осигури създаването на вътрешен ред за събиране и извозване на генерираните отпадъци и неговото ежегодно актуализиране.
2.3. Компонент „Води"
Проверката е на основание Закона за водите и подзаконовите актове произтичащи от него.

2.4. Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска"

Проверката е на основание Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС, ДВ. бр. 10/2000 г. с изм. и доп.).

2.5. Фактор „Отпадъци"

Проверката е на основание Закона за управление на отпадъците и задълженията на дружеството по спазване на действащата нормативна уредба по управление на отпадъците.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Проверката се извърши на място и по документи. При проверката е съставен Констативен протокол №12-05/03.12.2014 г., в който са отразени следните констатации и факти:

3.1. Контрол изпълнение на условия от Решение по ОВОС № БД-01/2006 г.:

Химикалите употребявани по време на експлоатацията на обекта се съхраняват в 3 бр. складови помещения, съгласно изискванията дадени в съответните информационни листове за безопасност.
При проверката се представят 35 бр. досиета на системите за климатични/хладилни инсталации инсталирани на обекта, съдържащи над 3 кг. ФПГ (R404А, 407А и 410А). Досиетата се водят съгласно изискванията на Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 842/2006 г. относно някой флуорирани парникови газове (ДВ. бр. 3/2009 г.). Спазени са изискванията за периодичност на проверките. Проверките се извършват от лица, притежаващи документ за правосопособност издадени от Българската браншова камера по машиностроене.

3.2. Контрол по изпълнение на мерки за намаляване на отрицателните последици и план за изпълнение на предложените мерки от решение по ОВОС № БД-04/2010 г.:

На обекта са обособени места с ограничен достъп за разделно съхраняване на отделните видове отпадъци. Отпадъците се предават на „Ивколет" ООД и „ЕМК Груп" ООД. Дружеството е в процес на преговори още с „Феникс – Дупница" ООД и „Унитрейд – Благоевград" ООД. Разработени са вътрешни правила и ред за събиране и извозване на генерираните отпадъци и Заповед за определяне на отговорно лице за опасните отпадъци.

3.3. Компонент „Води:

Дружеството притежава Разрешително №41610011/09.07.2012 г. за водовземане на минерални води. Контролът по изпълнение на условията в него се извършва от Басейнова дирекция Западнобеломорски район. Дружеството има сключен Договор № 6/02.12.2013 г. с „Увекс" ЕООД – гр. Сандански за отвеждане на отпадъчните води в канализационната мрежа. Съгласно същия дружеството има задължение да извършва собствен мониторинг два пъти годишно на отпадъчните води. С вх. № 528/17.02.2014 г. и № 3238/20.10.2014 г. в РИОСВ-Благоевград са внесени резултатите от извършения собствен мониторинг, които показват, че се спазват максимално допустимите концентрации на веществата изпускани в канализационната мрежа на гр. Сандански.
Към момента на проверката договора с „Увекс" ЕООД-гр. Сандански за отвеждане на отпадъчните води от обекта в канализационната мрежа, е в процедура на актуализация. С вх. № 1606/01.12.2014 г. е внесено заявление за подновяване на договора.

3.4 Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска":

Даденото предписание с Констативен протокол № 11-15/11.12.2014 г. е изпълнено. С вх. № 141/15.01.2014 г. е внесена оценка за безопасността на съхранение на опасните химични вещества и смеси. С писмо с вх. № 1829/29.05.2014 г. дружеството докладва, че съгласно т. 10 – План за коригиращи действия към „Оценка на складовете за опасни химични вещества и смеси" е изпълнило предвидените мерки. По време на проверката се представят информационни листове за безопасност за всички химични смеси, които се употребяват на обекта. Същите се съхраняват в 3 бр. склада. Всички химикали са в оригинални опаковки, плътно затворени и и с оригинални етикети. В два от складовете се съхраняват нови опасни химични смеси, които не са отразени в оценката за съхранение.

3.5. Фактор „Отпадъци":

Дружеството е класифицирало отпадъците, които се генерират от дейността му. При проверката се представят 2 бр. отчетни книги, заверени от РИОСВ-Благоевград.В Изпълнителна агенция по околна среда са изпратени годишните отчети за отпадъците генерирани през календарната 2013 г. За обекта все още не са изготвени вътрешни правила във връзка със задължението по чл. 3, ал. 4 от Закона за управление на отпадъците.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

4.1 Решение по ОВОС № БД-01/2006 г.

  • Съгласно задълженията по чл. 33, ал. 4 от Закона за управление на отпадъците да се изготвят вътрешни правила за реда и начина за извършване на разделното събиране на отпадъците. Изготвените правила да се представят в РИОСВ-Благоевград. Срок: 30.01.2015 г. Отг.: Управителя

4.1 Компонент води:

  • Да се изпрати в РИОСВ-Благоевград копие на договора сключен с „Увекс" ЕООД – гр. Сандански съгласно изискванията на Наредба № 7/2000 г. (ДВ. бр. 98/2000 г.) за заустване на отпадъчни води в канализационната система на гр. Сандански. Срок: 03.01.2015 г. Отг.: Управителя

4.1. Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска":

  • Да бъде коригирана оценката за съхраняване на опасните химични вещества и смеси, като се включат новите химикали. Копие от коригираната оценка да бъде представена в РИОСВ-Благоевград. Срок: 15.01.2015 г. Отг.: Управителя
  • Да се представи в РИОСВ-Благоевград инвентарен списък на употребяваните през календарната 2014 г. химикали. Срок: 30.03.2015 г. Отг.: Управителя

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За постигане на пълно съответствие с изискванията на екологичното законодателство, на дружеството са дадени предписания със срокове за тяхното изпълнение.
За изпълнение на дадените предписания ще бъдат извършени последващи проверки по документи. В случай на констатирано неизпълнение на дружеството ще бъде наложена административно - наказателна мярка.