Съдържание

Посетители

В момента има 21  гости и няма потребители и в сайта

Опазване на водите

Докладването на резултатите от извършената комплексна проверка дава възможност за оценка на нивото и степента на съответствие с изискванията на екологичното законодателство и на системата за безопасност, която е възприета от оператора на обекта.

Докладът се изготвя от координатора на проверката в срок до 2 седмици от извършената проверка и се подписва от Директора на РИОСВ. Съставеният констативен протокол от извършената проверка се представя на оператора за изпълнение на дадените предписания.

Докладът за извършената проверка и предприетите администравно-наказателни мерки се публикуват на интернет-страницата на РИОСВ.

Доклади от комплексни проверки през 2014 година

„Щампа Експрес” ООД - гр. Сандански

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Щампа Експрес" ООД - гр. Сандански

 

На основание Заповед 365/03.11.2014 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 18.11.2014 г. беше извършена проверка на място и по документи на производствен обект „Цех за щамповане на дрехи", находящ се в местността „Поручик Минков", град Сандански, експлоатиран от „Щампа Експрес" ЕООД. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони по компоненти и фактори, въздействащи върху околната среда.

1. Цел на проверка.

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по компоненти „Опазване на водите" и „Опасни химични вещества", влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:
- помещение за експониране на шаблони;
- помещение за щамповане;
- пречиствателно съоръжение за отпадъчни води;
- склад за съхранение на опасни химични смеси;

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат беше съставен Констативен протокол № 43-08/18.11.2014 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Компонент „Води"
Дружеството има издадено Разрешително за заустване на отпадъчни води № 43140004/12.06.2012 г., за обект „Работилница за щамповане на дрехи", м. „Поручик Минков", землището на с. Плоски, общ. Сандански, с изискване да извършва собствен мониторинг два пъти годишно.
Към момента на проверката дружеството спазва условията и изискванията на издаденото разрешително, както следва:
- пункт № 1 за собствен мониторинг е сигнализиран;
- представен годишен доклад за изпълнение на условията в разрешителното, в т. ч. извършен собствен мониторинг през 2013 г. по изискванията на чл. 48 ал. 1 т.12 на Закона за водите (ДВ, бр. 67/1999 г. Доклада е входиран в РИОСВ – Благоевград с Вх. № 1025/25.03.2014 г.
Във връзка с изпълнението на собствения мониторинг за 2014 г. в РИОСВ – Благоевград са представени лабораторни протоколи № 02 – 0049/24.02.2014 г. и № 02 – 200/29.05.2014 г.) от изпитване на отпадъчни води на РЛ – Благоевград (Вх. № 2267/10.07.2014 г.). Резултатите от анализа показват, че се спазват индивидуалните емисионни ограничения (ИЕО), определени в цитираното разрешително за заустване
По време на проверката е оформен протокол за неизвършено прбовземане от РЛ – Благоевград, тъй като не се формират отпадъчни води. Протокола е неразделна част от настоящата проверка. Не са констатирани нарушения.

3.2. Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска"
Проверката е на основание Закона за защита от вредното въздействие на химични вещества и смеси ( ДВ, бр. 10 / 2000г. с посл.изм.) и подзаконовите нормативни актове произтичащи от него.
По време на проверката се представя актуализирана оценка за съхранение на опасни химични вещества и смеси с дата на редакция от 30.10.2014 г.
На място се направи проверка на склада за съхранение на опасни химикали. Складът е обозначен и е с ограничен достъп, непропусклив под, има осигурена аспирация. Всички опаковки са с плътно затворени капаци. Представи се заповед на лице отговорно за правилното съхранение на химичните смеси в склада. При направената проверка на наличните видове химични смеси и тези описани в оценката за безопасно съхранение се констатира, че няма несъответствия.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

Относно фактор „Опасни химични вещества и управление на риска"

  • Да се представи инвентарен списък на употребените през календарната 2014 г. химикали от дружеството. Срок: 30.03.2015 г. Отг.: Управителя

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.
Не са констатирани несъответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

„КАМБОС“ ООД - гр. Петрич

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „КАМБОС" ООД - гр. Петрич

 

На основание Заповед № 363/31.10.2014 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 11.11.2014 г. беше извършена проверка на място и по документи на обект на „КАМБОС" ООД, находяща се в гр. Петрич, УПИ V-4023, кв. 3. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от екип експерти по различни фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Основна дейност на дружеството е производство и консервиране на лозови сърми.
За обекта е издадено Удостоверение № 67/07.06.2005 г. за въвеждане в експлоатация на строеж „Преустройство на част от склад за брашно в цех за производство и консервиране на сърми".
Обекта включва:
● участък за оформяне на сърмите;
● участък за пълнене на сърмите в консерви и стерилизиране на консервите;
● участък за измиване на готовите консерви;
● пакетажно;
● склад за готова продукция;
● склад за подправки.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

По време на извършването на текущия контрол на обекта върху факторите и компонентите, които й въздействат, беше съставен Констативен протокол № 31-14/11.11.2014 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1 Фактор "Отпадъци"

Дружеството има заверени работни листове за част от генерираните отпадъци. Констатира се, че на обекта се образуват и други отпадъци, за които не е проведена процедурата по реда на чл. 7, ал. 1 от Наредба № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 66/2014 г.), а именно: хартиени опаковки, опаковки от почистващи материали и химикали, луминесцентни тръби, негодни материали от лозовите листа.
На обекта се представят два броя отчетни книги за отпадъци, които се водят по вече отменената Наредба № 9. Не се представят отчетни книги, заверени по реда на Наредба № 1 4 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (ДВ, бр. 51/2014 г.). През 2014 г., в ИАОС са представени годишните отчети за отпадъци за изтеклата календарна 2013 г.
При проверката се представят договори с „НИКИ МЕТАЛ" ЕООД, с. Черниче и „ЕТБ" ООД, гр. Петрич за предаване на отпадъците за последващо третиране.
Като лице, пускащо на пазара продукти, след чиято употреба се образуват масово разпространени отпадъци - опаковки, дружеството е задължено лице по чл. 59 от Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 53/2012 г.). „КАМБОС" ООД изпълнява задължението си, като заплаща продуктова такса опаковки към Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС). При проверката не се представя вътрешнофирмена спецификация по приложение № 12 от Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на кои се образуват масово разпространени отпадъци (ДВ, бр. 53/ 2008 г.).

3.2 Компонент "Води"

Обектът ползва вода за питейно-битови и производствени нужди от водопроводната мрежа на гр. Петрич. Отпадъчните води, които се формират на производствената площадка, се заустват в канализационната мрежа на гр. Петрич. Дружеството е абонат на „ВиК" ЕООД, гр. Петрич.
Площадковата канализация е оборудвана с пречиствателно съоръжение – каломаслоуловител. Пречистените отпадъчни води се отвеждат в черпателен резервоар преди заустването им в канализацията, която е разделена - за битови и производствени отпадъчни води. Дъждовните води се въвеждат извън площадката. Към момента на проверката се извършват строителни работи във връзка с полагане на канализационни тръби за улавяне на дъждовните (повърхностните) води от площадката и цялостното й бетониране.
При проверката не се представя договор с „ВиК", гр. Петрич във връзка с изискванията на Наредба № 7/2000 г. за условията и реда за заустване на производствените отпадъчни води (ДВ, бр. 98/2000 г.).

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

Фактор "Отпадъци"

  • Да се представят в РИОСВ-Благоевград документите по чл. 7, ал. 1 от Наредба № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 66/2014 г.). Срок: 28.11.2014 г. Отг.: Управител
  • Да се представят в РИОСВ-Благоевград за заверяване отчетни книги по приложение № 1 от Наредба № 1 от 4 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (ДВ, бр. 51/2014 г.). Срок: 28.11.2014 г. Отг.: Управител
  • Да се представят в РИОСВ-Благоевград: вътрешнофирмена спецификация по приложение № 12 за годините: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 г.; копия от платежните документи към ПУДООС относно заплатената продуктова такса – опаковки, за периода 2012 г. - 31.03.2014 г. Срок: 15.12.2014 г. Отг.: Управител

Компонент "Води"

  • Да се сключи договор с „ВиК" ЕООД, гр. Петрич по изискванията на Наредба № 7/2000 г. за условията и реда за заустване на производствените отпадъчни води (ДВ, бр. 98/2000 г.) в канализационната система на гр. Петрич, като преди това се извърши изпитване на отпадъчните води от акредитирана лаборатория. Сключеният договор по чл. 4, ал. 3 от Наредбата, с приложен протокол от изпитване на отпадъчните води от акредитирана лаборатория да се представи в РИОСВ-Благоевград. Срок: 20.12.2014 г. Отг.: Управител

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.
За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.