Съдържание

Посетители

В момента има 45  гости и няма потребители и в сайта

Опазване на водите

Докладването на резултатите от извършената комплексна проверка дава възможност за оценка на нивото и степента на съответствие с изискванията на екологичното законодателство и на системата за безопасност, която е възприета от оператора на обекта.

Докладът се изготвя от координатора на проверката в срок до 2 седмици от извършената проверка и се подписва от Директора на РИОСВ. Съставеният констативен протокол от извършената проверка се представя на оператора за изпълнение на дадените предписания.

Докладът за извършената проверка и предприетите администравно-наказателни мерки се публикуват на интернет-страницата на РИОСВ.

Доклади от комплексни проверки през 2015 година

 

„Ифестос Балкан” ООД - гр. Петрич

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Ифестос Балкан” ООД - гр. Петрич

 

На основание Заповед №131/21.04.2015 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 12.05.2015 г. се извърши проверка на място на обект „Фабрика за производство на детайли за PVC дограма ”, находяща се гр. Петрич, ул. „Места“ № 3.
Проверката е комплексна и се извършва във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверка.

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по компоненти атмосферен въздух, опасни химични вещества и управление на отпадъците, влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, и произтичащите от него специални закони и подзаконови нормативни актове.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните дейности и инсталации:
- Участък „Монтаж на детайли“;
- Участък „Прахово боядисване“;
- Пещ за изгаряне на остатъци от прахова боя, която се натрупва върху рамките;
- Склад за съхранение на опасни химични вещества;
- Склад за съхранение на прахова боя;
- Места за съхранение на отпадъци.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството - прахово боядисване и монтаж на детайли за PVC дограма. Режим на работа - едносменен (8 часа), пет дневна работна седмица. При проверката е съставен Констативен протокол №23-08/12.05.2015 г., в който са отразени следните констатации и факти:

3.1. Компонент „Атмосферен въздух”
Основна дейност на дружеството е нанасяне на прахови покрития върху аксесоари и елементи за алуминиева дограма.
За нанасяне на покрития е монтирана линия за прохово боядисвне, включваща:
1. Тунелна линия за обезмаславане на детайлите.
2. Сушилен тунел.
3. Тунел (две камери) за нанасяне на покритие, посредством два робота.
4. Пещ за изпичане на покритието.
5. Камера за ръчно нанасяне на прахови покрития.
Линията е съоръжена с пет броя изпускащи устройства – от процесите на обезмасляване, сушене, нанасяне на прахови покрития и изпичане. Изпускащите устройства са изведени на около два метра над покривната конструкция на сградата. В момента на проверката се представя документация на линията за прахово боядисване на гръцки език.
Линията за нанасяне на прахови покрития подлежи на контрол чрез измервания, съгласно чл. 11 (емисии на прахообразни вещества) от Наредба № 1/2013 г. за норми за допустими емисии от вредни вещества (замърсители) изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (ДВ, бр. 64/ 2013 г.).

3.2. Фактор „Опасни химични вещества”
Проверката е на основание ЗЗВВХВС (ДВ бр. 10/2000 г., с изм. и доп.) и подзаконовите нормативни актове произтичащи от него.
Дружеството е потребител по веригата на химични вещества и смеси съгласно Регламент (ЕО) 1907/2006 г. – REACH. Употребяват за предварително почистване на метални детайли, преди нанасяне на праховото покритие.
Дружеството притежава информационни листове за безопасност за всички употребявани продукти съдържащи опасни химични вещества.
Употребяваните на обекта химикали се съхраняват в две складови помещения, като в едното се съхраняват праховите бои, а в другото химикалите за предварително почистване. Помещенията са с ограничен достъп и изградена адекватна вентилация, при спазване на изискванията на чл. 6 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ бр. 43/2011 г.).
В съответствие с изискванията на чл. 4, т. 7, т. 8, т. 9, т. 10 и т. 11 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси , на обекта се поддържа актуална документация по организацията на съхранение на опасни химични вещества и смеси.
Представи се и актуализирана оценката на безопасността на съхранение на опасни химични вещества и смеси, съгл. чл. 9 от цитираната Наредба с редакция от 11.02.2015 г.

3.3. Фактор „Отпадъци”
Дружеството е извършило класификация по Наредба № 2 за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 66/2014 г.) в РИОСВ – Благоевград за отпадъци с кодове: които 150101, 150102, 150110 и 200121 и 2003010и е заверило 1 брой отчетна книга по Приложение № 1 на Наредба № 1 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (ДВ, бр. 51/2014 г.). Същата се води редовно.
Дружеството получава от Р. Гърция елементи и аксесоари за алуминиева дограма, които се сглобяват, нанася им се прохово покритие, опаковат се и се връщат обратно в Р. Гърция. Елементите пристигат опаковани в полиетиленови чували и кашони, които се използват за връщане на готовите изделия. Част от тези опаковки остават на територията на дружеството като отпадък. Същият се съхранява на определени за целта места.
„Ифестос Балкан“ ООД извършва и търговска дейност с PVC панели, които се доставят от Румъния. Същите пристигат опаковани върху дървени палета с полиетилен. Част от аксесоарите за алуминиева дограма се реализира на територията на Р. България (30-40%)
За внесените на територията на страната опаковки дружеството е задължено лице по чл. 59 от ЗУО (ДВ, бр. 53/2012 г.) и Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата, на които се образуват масово разпространени отпадъци (ДВ, бр. 53/2008 г.).
Дружеството извършва дейност от 2010 г.. До момента на проверката не е начислявана и внасяна дължимата такса опаковки.
При проверката се представя договор за предаване на отпадъци с кодове 150101 и 150102 с „Ники метал“ ООД.
Годишните отчети за отпадъците са изпратени в ИАОС в законоустановения срок.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници:

4.1. Компонент „Атмосферен въздух”:
1.Да се представи информация в РИОСВ Благоевград за линията за нанасяне на прахови покрития, включваща:
1.1. Технологична схема на линията с означени изпускащи устройства от отделните процеси.
1.2. Описание на отделните процеси, които са включени в процеса на праховото боядисване.
1.3. Височина и диаметър на изпускащите устройства, както и наличие на пречиствателни съоръжения, брой вентилатори.
Срок: 30.06.2015 г. Отг.: Управителя
4.2. Фактор „ Отпадъци“
1. Да се представят в РИОСВ Благоевград следните документи:
1.1.Декларация за пуснатите на пазара опаковани стоки (опаковки в килограма и видове на опаковъчен материал за периода от 2010 г. до 31.12.2014 г)
1.2. Месечни справки – декларации за пуснатите на пазара опаковки за периода от 01.01.2015 г. до 30.04.2015 г. по Приложение № 13 на Наредбата.
1.3. Копие от платежен документ за внесена към ПУДООС продуктова такса по Приложение № 3 на Наредбата. Срок: 12.06.2015 г. Отг.: Управителя
2. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени предписания и са поставени срокове за изпълнението им.
За изпълнението на предписанието ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.

 

„Теохарови” ООД - с. Дрангово

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Теохарови” ООД - с. Дрангово

 

На основание Заповед №130/21.04.2015 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 12.05.2015 г. се извърши проверка на място на обект „Фабрика за производство на столове и маси”, находяща се с. Дрангово, общ. Петрич, местност „Митински път“.
Проверката е комплексна и се извършва във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверка.
Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по компоненти атмосферен въздух и опасни химични вещества, влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, и произтичащите от него специални закони и подзаконови нормативни актове.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните дейности и инсталации:
- Цех „Заготовка“;
- Цех „Обработка“;
- Цех „Лакозаливен“;
- Цех „Повърхностна обработка“;
- Цех „Тапициране“;
- Участък „Опаковка“;
- Помещения за съхранение на опасни химични вещества;
- котелни – 6 бр.

3.Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството - производство на столове и маси от широколистна дървесина. Режим на работа - едносменен (8 часа), пет дневна работна седмица. При проверката е съставен Констативен протокол №22-08/12.05.2015 г., в който са отразени следните констатации и факти:

3.1. Компонент „Атмосферен въздух”

3.1.1. Организирани източници от горивни процеси.
На обекта са изградени 6 бр. котелни, в които са разположени 8 бр. котли. Котлите се използват за технологични нужди (захранване на вайми и сушилни за дървен материал) и за отопление. Всички котли са с топлинна мощност под 0.5 МW и не подлежат на контрол чрез измервания. Котлите изгарят дървесни отпадъци и трици.
3.1.2. Организирани източници от производствена дейност.
На обекта се нанасят покрития върху дървени повърхности, която дейност попада за контрол съгласно Наредба № 7 (обн. ДВ, бр. 96/2003 г. с изм. и доп.). За дейността се ползват продукти съдържащи органични разтворители. Нанасянето на покритието става в 6 бр. кабини (лакозаливни), съоръжени с водни завеси, като пет са включени в общо изпускащо устройство и една е със самостоятелно изпускащо устройство.
Последните собствени периодични измервания на емисиите на ЛОС в отпадъчните газове от лакозаливната инсталация са извършени през 2013 г. и са валидни за 2013 г. и 2014 г.
С Вх. № 1026/21.03.2015 г. е представена декларация за изразходваните през 2014 г. количества органични разтворители. Съгласно представената декларация не се превишава праговата стойност за консумация на органични разтворители и дружеството не подлежи на контрол чрез изготвяне на План за управление на разтворителите (ПУР).
3.3. Източници на неорганизирани емисии в атмосферния въздух
Относно спазване на изискванията на чл. 70 от Наредба № 1/2005 гл (Дв, бр. 64/2005 г.) в цеховете за дървообработка е изградена транспортна инсталация за улавяне на отпадъчният дървесен прах и трици, които се отвеждат в бункери (2 бр.), посредством циклони. Площадките под бункерите се поддържат чисти. При проверката са констатирани пропуски по въздуховодите.

3.2. Фактор „Опасни химични вещества”

Проверката е на основание ЗЗВВХВС (ДВ бр. 10/2000 г., с изм. и доп.) и подзаконовите нормативни актове произтичащи от него.
Дружеството е потребител по веригата на химични вещества и смеси съгласно Регламент (ЕО) 1907/2006 г. – REACH. Употребяват за повърхностно третиране на дървесни повърхности – лакове, грундове, разредители, втвърдители, байцове и импрегнанти производство на „Милеси“ АД и „Ирко“ АД.
Дружеството притежава информационни листове за безопасност за всички употребявани продукти съдържащи опасни химични вещества.
Употребяваните на обекта химикали се съхраняват в специално обособено за целта складово помещение, с ограничен достъп и изградена адекватна вентилация, при спазване на изискванията на чл. 6 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ бр. 43/2011 г.).
В съответствие с изискванията на чл. 4, т. 7, т. 8, т. 9, т. 10 и т. 11 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси , на обекта се поддържа актуална документация по организацията на съхранение на опасни химични вещества и смеси.
Представи се и актуализирана оценката на безопасността на съхранение на опасни химични вещества и смеси, съгл. чл. 9 от цитираната Наредба с редакция от 11.02.2015 г.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници:

Не са дадени предписания.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

Не са констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство.