Съдържание

Посетители

В момента има 8  гости и няма потребители и в сайта

Опазване на водите

Докладването на резултатите от извършената комплексна проверка дава възможност за оценка на нивото и степента на съответствие с изискванията на екологичното законодателство и на системата за безопасност, която е възприета от оператора на обекта.

Докладът се изготвя от координатора на проверката в срок до 2 седмици от извършената проверка и се подписва от Директора на РИОСВ. Съставеният констативен протокол от извършената проверка се представя на оператора за изпълнение на дадените предписания.

Докладът за извършената проверка и предприетите администравно-наказателни мерки се публикуват на интернет-страницата на РИОСВ.

Доклади от комплексни проверки през 2015 година

 

„Филипополис - РК“ ООД - гр. Разлог

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Филипополис - РК" ООД - гр. Разлог

 

На основание Заповед №106/03.04.2015 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 09.04.2015 г. беше извършена проверка на място на обект: „Предприятие за млекопреработване", собственост на „Филипополис – РК" ООД, гр. Пловдив, находящ се в гр. Разлог, ул. „Годлевско шосе" №1.
Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от екип експерти по различни фактори и компоненти, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство и е съставен констативен протокол №22-24/09.04.2015 г..

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на обекта, включващ:
2.1. Производствени цехове.
- Цех за производство на сирене;
- Цех за производство на кашкавал;
- Цех за производство на масло;
- Цех за производство на извара;
2.2. Производствени отделения, помещения и складове.
- Приемно отделение за сурово мляко;
- Отделение за термична обработка на млякото;
- Отделение за ледена вода;
- Котелно отделение;
- Помещение за вакуумиране на млечни продукти;
- Склад за съхранение на амбалаж;
- Склад за съхранение на сол;
- Склад за съхранение на дезинфектанти;
- Склад за опаковъчни материали;
2.3. Инсталации и лаборатории
- Физикохимична лаборатория;
- Микробиологична лаборатория;
- Хладилни камери за зреене и съхранение на продуктите.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Предприятието е проектирано да обработва до 20 тона мляко (10 т краве и 10 т овче) за производство на сирене, кашкавал, масло и извара. Към момента не се работи с пълен капацитет и се произвежда само краве сирене.
По време на извършването на текущия контрол върху качеството на факторите, които въздействат върху околната среда беше съставен Констативен протокол № 22-24/09.04.2015 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1 Фактор "Отпадъци"

Проверката е във връзка със Закона за управление на отпадъците /ЗУО/(ДВ, бр. 53/2012 г.) и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.
За обекта, дружеството не е провело процедура по класификация на отпадъците образувани от дейността му, съгласно изискванията на Наредба №2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 66/08.08.2014 г.). Предприятието генерира характерните за млекопреработвателната промишленост отпадъци.
До момента не е организирано разделно събиране и съхраняване на отпадъците.
За пуснатите на пазара опаковани стоки дружеството е задължено лице по чл. 59 от ЗУО и Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, като задължението си изпълнява чрез организация по оползотворяване „Екобулпак България" АД. Удостоверение за членство не се представя.

3.2 Фактор "Опасни химични вещества и управление на риска"

Проверката е на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр 10/2000 г. с изм. и доп.). При проверката е установено, че в производствената си дейност дружеството употребява и съхранява химични вещества и смеси, класифицирани като опасни, съгласно ЗЗВВХВС. За дезинфекция на работните помещения и съоръжения се използва хипохлорид, за измиване – натриева основа и азотна киселина, за дезинфекция и почистване се използва и калгонит, за корекция на киселинността се използва лимонена киселина, за регулиране калциевото съдържание на термично обработеното мляко се използва калциев двухлорид.
Тези химикали се съхраняват в две специално обособени за целта помещения, като разделно се съхраняват азотната киселина и натриевата основа.
В момента на проверката на обекта не са налични информационни листове за безопасност (ИЛБ) за описаните химикали.

3.3. Компонент „Атмосферен въздух"
Проверката е във връзка спазване изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух /ЗЧАВ/ (ДВ, бр. 45/1996 г., с изм. и доп.).
3.3.1. Организирани източници на горивни процеси - Дружеството използва 3 броя котли – 2 броя котли на твърдо гориво (дърва), единия от които се използва за технологичния процес, а другия за отопление; 1 котел на течно гориво (в момента не се ползва, тъй като мандрата не работи с пълен капацитет) с топлинна мощност 640 KW, съгласно представената ревизионна книга. Котлите на твърдо гориво нямат табели с оказана топлинна мощност. Трите котела са със самостоятелни изпускащи устройства (комини).
3.3.2. За технологични цели предприятието разполага с един ледогенератор за студена вода и 8 броя камери, като в момента се ползват само три от тях. Камерите са със съдържание на охлаждащ агент R 404 А в количества от 4 до 6 кг. Въведени са досиета на системите на обекта, които се водят от лице, притежаващо документ за правоспособност, издаден от Българска браншова камара по машиностроене.
Считано от 01.01.2015 г. се прилага Регламент №517/ЕС, съгласно чл. 4 на който на проверка за течове подлежи оборудване, което съдържа агенти, чийто потенциал на глобално затопляне е приравнен на СО2 еквивалент над 5000 т.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

Относно фактор"Управление на отпадъците":

  • Да се извърши класификация на генерираните от дейността на обекта отпадъци в РИОСВ-Благоевград, съгласно Наредба №2 за класификация на отпадъците (ДВ, бр.66/2014 г.).
  • Да се представи в РИОСВ-Благоевград удостоверение за членство към „Екобулпак" АД.

Относно фактор "Опасни химични вещества":

  • Да бъдат изискани от доставчиците на употребяваните на обекта химикали актуални ИЛБ за тях, които да бъдат в съответствие с изискванията на чл. 31 от Регламент REACHи изискванията на CLP – Регламента. Копия от тях да бъдат изпратени в РИОСВ-Благоевград.
  • Да бъдат изготвени документите по чл. 4, т. 7, т. 8, т. 9, т. 10 и т. 11 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасните химични вещества и смеси (ДВ, бл. 43/2011 г.), както и оценката по чл. 9 от цитираната наредба. Копия от тези документи да бъдат представени в РИОСВ-Благоевград.

Относно компонент „Атмосферен въздух":

  • Да се представи информация в РИОСВ-Благоевград (технически паспорт) на котлите, изгарящи твърдо гориво за топлинната мощност в KW. Срок за изпълнение на всички предписания: 15.05.2015 г., Отг.: Управител

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.
За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.

 

„АЛТ-КО” АД - гр. Банкя

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „АЛТ-КО" АД - гр. Банкя

 

На основание Заповед № 86/20.03.2015 год. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 07.04.2015 год. беше извършена проверка на място на обект "Оранжерии" - гр. Кресна, експлоатиран от „Алт-Ко" АД, гр. Банкя, находящ се в обл. Благоевград, общ. Кресна, гр. Кресна. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от екип експерти по различни компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство и е съставен КП № 03-02/07.04.2015 год.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:
- Оранжерии – 4 блока;
- Ко-генератор;
- Котелни централи – 2 бр.;
- Складове за химикали;
- Помещения и места за съхраняване на генерираните от дейността отпадъци.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Дружеството е с дейност растениевъдство, която се извършва на площ от 120 дка – четири блока по 30 дка. Отглеждането на зеленчуци е по почвен начин и с хидропоника (перлит).

3.1. Компонент „Атмосферен въздух"

За отопление на оранжерийните блокове дружеството експлоатира 2 бр. котелни централи с по три броя водогрейни котли - всеки с топлинна мощност по 4.5 МW(6 х 4,5) и един ко-генератор с номинална топлинна мощност 1,8 МW.
Всички горивни източници са със самостоятелни изпускащи устройства и изгарят гориво природен газ.
Дружеството спазва изискванията относно провеждане на собствени периодични измервания. Последните измервания са извършени през 2014 г. и са валидни за 2014 и 2015 г.
Протоколите от изпитване показват спазване на нормите за допустими емисии, регламентирани в чл. 21 от Наредба №1/2005 г. (ДВ, бр. 64/2005 г.).
Общата номинална топлинна мощност на горивната инсталация е 28,8 МW, за което е издадено РЕПГ №154/2010 г.

3.2. Фактор "Опасни химични вещества и управление на риска"

Проверката е на основание изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на химични вещества и смеси /ЗЗВВХВС/ (ДВ, бр. 10/2000 г. с посл. изм. ДВ, бр. 84/2012 г.
Дружеството е потребител по веригата на опасни химични вещества и смеси, съгласно Регламент (ЕО) 1907/2006 г. – REACH. Съгласно чл. 31 от регламента дружеството води досие в електронен вид. Има налични информационни листове за безопасност за всички употребявани химикали.
При проверката се установи, че употребяваните на обекта химикали се съхраняват в четири специално обособени за целта складови помещения – склад за препарати за растителна защита (ПРЗ), склад за торове №2, склад за торове №3 и склад №4 за азотна киселина. Складовото помещение, предназначено за съхранение на ПРЗ е предоставено за ползване по силата на сключен договор за наем с „Фитозащита" ЕООД, гр. Благоевград, с което дружество има и договор за услуги по осъществяване на растителна защита на обекта. По силата на тези договори складът се използва за краткосрочно съхранение (дневни дози) на ПРЗ. За всички употребявани на обекта химикали дружеството притежава актуални информационни листове за безопасност (ИЛБ).
Съхранението на химикалите в горепосочените складови помещения е организирано в съответствие с изискванията на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.) и в съответствие с изискванията за съхранение отбелязани в конкретните ИЛБ.

3.3. Фактор "Отпадъци"

Дружеството е провело процедурата по чл. 7, ал. 1 от Наредба №3 за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 44/2004 г.) и има заверени работни листове в РИОСВ-Благоевград за генерираните от дейността си отпадъци.
Генерираните от дейността отпадъци се съхраняват разделно на определените за целта места и складове.
Представят се отчетни книги за отпадъците по Приложение №1 на Наредба №2 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейности по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри. Същите се водят съгласно нормативните изисквания.
Дружеството се явява задължено лице по чл. 59 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г.). При проверката се представя копие от Удостоверение № 837/31.03.2013 г., от което е видно, че дружеството изпълнява своите задължения чрез участие в колективна система - „Булекопак" АД.

3.4. Направление "КПКЗ, ЕО и ДА"

Дружеството извършва дейности които попадат в Приложение № 1 от ЗОПОЕЩ (ДВ. бр. 43/2008 г.).
Оператора е изготвил собствена оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени щети със съдържание съгласно Приложение №1 от Наредба № 1 (ДВ. бр. 96/2008 г.).

4. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

При извършената проверка не е констатирано несъответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.