Съдържание

Посетители

В момента има 57  гости и няма потребители и в сайта

Статии

Образци на декларации

  • На вниманието на оператори, извършващи дейности с употреба на органични разтворители съгласно Наредба № 7/2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения (ЛОС), изпускани в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации

Във връзка с изпълнение на изискванията на Наредба № 7/2003 г., операторите на инсталации, извършващи дейности с употреба на органични разтворители декларират ежегодно в РИОСВ информация за количеството вложени органични разтворители през изтеклата календарна година. Задължението към операторите произтича от разпоредбата на чл.20, ал.8 от наредбата, а информацията е необходима относно категоризацията на инсталациите съгласно разпоредбата на чл.2.

За улеснение на операторите, РИОСВ изработва примерни образци на Декларации, под формата на които може да се подава необходимата информация, както и указания за тяхното попълване.

 

  • примерен образец на Декларация съгласно Приложение № 1 - за всички дейности, изброени в Приложение №2 към наредбата, с изключение на дейност „Химическо чистене”
  • примерен образец на Декларация съгласно Приложение № 2 - за дейност „Химическо чистене”

В Приложение № 2 на наредбата са определени прагови стойности за консумация на разтворители (ПСКР) за всяка една от категориите дейности. Единствената, за която не е определена ПСКР, е дейността „Химическо чистене”, която задължително попада в обхвата за контрол по наредбата. Инсталации, които превишават определените за тях ПСКР, попадат в обхвата на наредбата и следва да спазват нормите, регламентирани за конкретната дейност. Съответствието с установените норми се доказва чрез изготвяне на Планове за управление на разтворителите (ПУР), които обхващат предходната календарна година и се представят ежегодно в РИОСВ до края на месец март на текущата година.

За улеснение на операторите са разработени секторни ръководства за изготвяне на ПУР, които можете да изтеглите от съседната секция.

  • Приложение № 3  примерен образец, със съдържание на ПУР в най-общ вид
  • Приложение № 4  с web адреси, на които можете да намерите допълнителна информация