Проекти

Дейности по устойчиво управление на резерват „Соколата”, резерват „Конгура”, резерват „Али ботуш”, резерват „Ореляк” и поддържан резерват „Тъмната гора”

Понеделник, 23 Юли 2012 23:00
opos2

Проект по Продецура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO005/11/3/3.2/05/26 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на национални паркове и резервати“ по приоритетна ос три „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие“ на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“

 

Проектът включва следните дейности, насочени към устойчиво управление на резерват „Соколата”, резерват „Конгура”, резерват „Али ботуш”, резерват „Ореляк” и поддържан резерват „Тъмната гора”:

Дейност 1: „Маркиране на терен границите на резерват „Соколата”, резерват „Конгура”, резерват „Алиботуш”, резерват „Ореляк” и поддържан резерват „Тъмната гора”.

Дейност 2: Техническо изпълнение и поставяне на терена на елементи на знаково - информационна система за резерват „Соколата”, резерват „Конгура”, резерват „Алиботуш”, резерват „Ореляк” и поддържан резерват „Тъмната гора”, съдържаща:

- пояснителни табели с информация за обекта (наименование, характеристики на основните природни дадености, недопустими дейности и др. подобни);

- маркиране и означаване на учебно-опознавателни маршрути и даване на необходимата информация за особеностите чрез използване на декоративни пана, пояснителни табели и др.;

- предупредителни и забранителни знаци и надписи.

Дейност 3: Създаване на учебно-опознавателни маршрути в резерват „Соколата”, резерват „Конгура”, резерват „Алиботуш”, резерват „Ореляк” и поддържан резерват „Тъмната гора”.

Дейност 4: Подготовка и печат на дипляна за съответния учебно-образователен маршрут.

Дейност 5: Разработване, тиражиране и разпространение на материали за представяне на съответната защитена територия и политиката за управлението ? в училища, в общински информационни центрове и др. заинтересовани групи.

Дейност 6: Изработване на планове за управление на резерват „Соколата”, резерват „Конгура”, резерват „Алиботуш”, резерват „Ореляк”.

Дейност 7: Инвентаризация на горите на територията на поддържан резерват „Тъмната гора”.

Основните резултати, които ще се постигнат при изпълнението на проекта са: разработени планове за управление на 4 (четири) броя защитени територии – изключителна държавна собственост и извършена пълна инвентаризация на горите на територията на 5 (пет) броя защитени територии - изключителна държавна собственост.

                                   

       МОСВ                           РИОСВ           

 

 

          

 

<!--[if !vml]-->

 
 

                                                                           

 

 

                                                                                                                                              Европейски съюз

                                                                                                                                              ЕФРР

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ-БЛАГОЕВГРАД

БЕНЕФИЦИЕНТ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013г.”

2700, Благоевград, ул. “Свобода” №1, тел. 073/88-314-012, факс: 073/885158, e-mail: blriosv@yahoo.com