Архив преценки ОС - 2013 г.

3-ОС/2013 г.

Вторник, 08 Януари 2013 22:00

Р Е Ш Е Н И Е № 3-ОС/2013 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение «Изграждане на вилна сграда“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот с номер 105019, землище на с. Стоб, община Кочериново, област Кюстендил, защитена зона BG0002099 “Кочериново”

тук може да изтеглите пълния текст на решението.