Архив преценки ОС - 2013 г.

4-ОС/2013 г.

Сряда, 23 Януари 2013 22:00

Р Е Ш Е Н И Е № 4-ОС/2013 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на горски път „Дуков паметник - Хамбарето”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху видове природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона BG0001023 „Среден Пирин - Алиботуш“, определена за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и защитена зона BG0002126 „Пирин буфер“, определена за опазване на дивите птици.

Местоположение: област Благоевград, община Сандански, землище на с. Бождово, имоти с номера 000230, 000224, 000220, 000227, 000232 и 000222; защитена зона BG0001023 „Среден Пирин - Алиботуш“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и защитена зона BG0002126 „Пирин буфер“ за опазване на дивите птици

тук може да изтеглите пълния текст на решението.