Архив преценки ОС - 2007 г.

11-ОС/2007 г.

Понеделник, 03 Декември 2007 02:00

Р Е Ш Е Н И Е № 11 - ОС/2007 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: съгласувам инвестиционното предложение за “Строителство на жилищни сгради ” с предмета и целите на опазване на защитена зона за опазване на дивите птици с наименование „Мелнишки пирамиди” с идентификационен код BG 0002072 и с предмета и целите на опазване на защитена зона за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна с наименование „Среден Пирин – Али ботуш” с идентификационен код BG 0001028.

местоположение: поземлен имот № 000052 в землището на гр. Мелник с ЕКАТТЕ 47754, община Сандански по скица № Ф00061/16.05.2007г., собственост на “ФУРНИР –ПЛАСТ” ООД, гр. Симитли

 тук може да изтеглите пълния текст на решението