Архив преценки ОС - 2007 г.

9-ОС/2007 г.

Вторник, 13 Ноември 2007 02:00

Р Е Ш Е Н И Е № 9 - ОС/2007 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: съгласувам инвестиционното предложение за “Изграждане на плувен басейн и обслужващи сгради” с предмета и целите на опазване на защитена зона за опазване на дивите птици с наименование „Места” с идентификационен код BG 0002076.

местоположение: поземлен имот № 003239 в землището на гр. Хаджидимово с ЕКАТТЕ 77058, община Хаджидимово по скица № Ф00348/28.09.2007г., собственост на Иван Младенов Джанеков

 тук може да изтеглите пълния текст на решението