Архив преценки ОС - 2007 г.

7-ОС/2007 г.

Сряда, 31 Октомври 2007 02:00

Р Е Ш Е Н И Е № 7 - ОС/2007 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: съгласувам инвестиционното предложение за “Монтиране на мобилна ТМСИ” с предмета и целите на опазване на защитена зона за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна с наименование „Среден Пирин-Алиботуш” с идентификационен код BG 0001020 и защитена зона за опазване на дивите птици с наименование „Славянка” с идентификационен код BG 0002078.

местоположение: поземлен имот № 005027 в местността ”Лялевско”, землището на с. Илинден с ЕКАТТЕ 32648, Община Хаджидимово по скица № Ф00590/19.06.2007г., собственост на Никола Георгиев Ряшев.

 тук може да изтеглите пълния текст на решението