Архив преценки ОС - 2007 г.

6-ОС/2007 г.

Сряда, 31 Октомври 2007 02:00

Р Е Ш Е Н И Е № 6 - ОС/2007 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: съгласувам инвестиционното предложение за “Жилищно застрояване - жилищна сграда” с предмета и целите на опазване на защитена зона за опазване на природните местообитания и дивата флора и фаунас наименование „Рила - Буфер” с идентификационен код BG 0001188

местоположение: поземлен имот № 185028, землище на гр.Якоруда с ЕКАТТЕ 87338, Община Якоруда по скица-проект № Ф01823/27.08.2007 г., собственост на възложителя

 тук може да изтеглите пълния текст на решението