Архив преценки ОС - 2007 г.

3-ОС/2007 г.

Вторник, 16 Октомври 2007 03:00

Р Е Ш Е Н И Е № 3 - ОС/2007 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: съгласувам инвестиционното предложение за “Изграждане на склад за нехранителни стоки, магазин и кафе” с предмета и целите на опазване на защитена зона за опазване на дивите птици с наименование „Места” с индентификационен код BG 0002076

местоположение: поземлен имот № 104012 в землището на гр. Гоце Делчев с ЕКАТТЕ 17395, Община Гоце Делчев по скица № Ф01106/14.11.2006г., собственост на Мария Кирилова Дюлгерова, Танчо Кирилов Танчев и Васил Кирилов Танчев

 тук може да изтеглите пълния текст на решението