Архив преценки ОС - 2009 г.

79-ОС/2009 г.

Понеделник, 16 Ноември 2009 02:00

Р Е Ш Е Н И Е  № 79 - ОС/2009 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: съгласувам инвестиционно предложение за жилищно строителство, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитанията и видовете, предмет на опазване в защитена зона “Беласица”с код BG 0000167

местоположение: имот № 058619, местност “Калник”, землище на с. Скрът, община Петрич, област Благоевград, защитена зона “Беласица”.

 тук може да изтеглите пълния текст на решението