Архив преценки ОС - 2009 г.

76-ОС/2009 г.

Сряда, 28 Октомври 2009 02:00

Р Е Ш Е Н И Е  № 76 - ОС/2009 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: съгласувам Лесоустройствена програма на частен горски имот с кадастрален номер 000317,  в която се предвижда извеждане на отгледна  сеч – пробирка с интензивност 15% от запаса и добив на 160 куб. м широколистна дървесина (без клони) от подотдел а-част1 и извеждане на отгледна  сеч – прореждане с интензивност 25% от запаса и добив на 40 куб. м иглолистна дървесина (без клони) от подотдел а-част 2, която няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитанията и видовете, предмет на опазване в защитена зона “Огражден - Малашево”, с код BG 0000224.

местоположение: имот №000317, землище на с.Чуричени, община Петрич, област Благоевград, защитена зона  “Огражден - Малашево”. В горскоадминистративно отношение имотът попада в границите на ДГС “Първомай” – с. Първомай, РДГ Благоевград.

 тук може да изтеглите пълния текст на решението