Архив преценки ОС - 2009 г.

75-ОС/2009 г.

Понеделник, 26 Октомври 2009 02:00

Р Е Ш Е Н И Е  № 75 - ОС/2009 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: съгласувам инвестиционно предложение за изграждане на фотоволтаична електроцентрала, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитанията и видовете, предмет на опазване в защитена зона “Рупите - Струмешница”

местоположение: имот № 086022, местност “Драница”, землище на с. Левуново, община Сандански, област Благоевград, защитена зона “Рупите - Струмешница”

 

тук може да изтеглите пълния текст на решението