Архив преценки ОС - 2009 г.

74-ОС/2009 г.

Четвъртък, 15 Октомври 2009 13:00

Р Е Ш Е Н И Е  № 74 - ОС/2009 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: съгласувам инвестиционно предложение “Изграждане на МВЕЦ на река Бяла река” в землището на гр. Разлог, общ. Разлог, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитанията и/или видовете, предмет на опазване в защитени зони като част от Европейската екологична мрежа “НАТУРА 2000”

местоположение: землище на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград (река Бяла река)

тук може да изтеглите пълния текст на решението