Архив преценки ОС - 2009 г.

71-ОС/2009 г.

Петък, 18 Септември 2009 15:00

Р Е Ш Е Н И Е  № 71 - ОС/2009 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: Съгласувам подробен устройствен план (ПУП) за застрояване на имот с №000250, землище на с. Илинденци за фотоволтаична електроцентрала което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитанията и видовете, предмет на опазване в защитена зона “Кресна - Илинденци” с код BG 0000366

Местоположение: имот № 000250, землище на с. Илинденци, община Струмяни, област Благоевград, защитена зона “Кресна - Илинденци”

тук може да изтеглите пълния текст на решението