Архив преценки ОС - 2009 г.

53-ОС/2009 г.

Вторник, 28 Юли 2009 13:00

Р Е Ш Е Н И Е  № 53 - ОС/2009 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: съгласувам инвестиционно предложение за жилищно строителство, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитанията и/или видовете, предмет на опазване в защитена зона “Родопи - Западни” с код BG 0001030

местоположение: землище на село Плетена с ЕКАТТЕ 56740, община Сатовча, област Благоевград; защитена зона “Родопи - Западни” с код BG 0001030, определена по чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони приет с Решение №661 от 16.10.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85 от 2007 г.).

тук може да изтеглите пълния текст на решението