Архив преценки ОС - 2009 г.

45-ОС/2009 г.

Петък, 03 Юли 2009 13:00

Р Е Ш Е Н И Е  № 45 - ОС/2009 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: съгласувам инвестиционно предложение “Строителство на четири вилни сгради”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитанията и/или видовете, предмет на опазване в защитена зона “Среден Пирин – Алиботуш” с код BG 0001028

местоположение: землище на село Добротино с ЕКАТТЕ 21680, община Гоце Делчев, област Благоевград; защитена зона “Среден Пирин – Алиботуш” с код BG 0001028, определена по чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБП), за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони приет с Решение №802 от 04.12.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 107 от 2007 г.)

тук може да изтеглите пълния текст на решението