Архив преценки ОС - 2009 г.

44-ОС/2009 г.

Петък, 03 Юли 2009 03:00

Р Е Ш Е Н И Е  № 44 - ОС/2009 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: съгласувам инвестиционно предложение за изграждане на вилн сграда, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитания и/или видове, предмет на опазване в защитените зони "Среден Пирин - Алиботуш" с код BG 0001028
местоположение имот с номер 027161, землище с.Добротино, община Гоце Делчев, област Благоевград

 

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението