Архив преценки ОС - 2009 г.

35-ОС/2009 г.

Понеделник, 13 Април 2009 13:00

Р Е Ш Е Н И Е  № 35 - ОС/2009 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: съгласувам инвестиционно предложение за изграждане на складово - промишлена база и офиси, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитанията и видовете, предмет на опазване в защитена зона “Места”, BG 0002076

местоположение имот № 154002, местност “Ташков мост”, землище на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, защитена зона “Места”, BG 0002076

тук може да изтеглите пълния текст на решението