Архив преценки ОС - 2009 г.

34-ОС/2009 г.

Понеделник, 13 Април 2009 03:00

Р Е Ш Е Н И Е  № 34 - ОС/2009 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: съгласувам инвестиционно предложение “Изграждане на цех за мебели”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони (Натура 2000 места)

местоположение поземлен имот с № 046007, землище на с. Дебрен с ЕКАТТЕ 20331, община Гърмен, по скица с № Ф00478/06.03.2008 г., собственост на “Караибраимов и синове” ЕООД, защитена зона “Места” с код BG002076

тук може да изтеглите пълния текст на решението