Архив преценки ОС - 2009 г.

33-ОС/2009 г.

Петък, 03 Април 2009 18:00

Р Е Ш Е Н И Е  № 33 - ОС/2009 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: съгласувам инвестиционно предложение за изграждане на информационно – обучителен център по опазване на околната среда и защита на биоразнообразието, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитанията и видовете, предмет на опазване в защитени зони “Среден Пирин - Алиботуш”, BG 0001028 и “Мелнишки пирамиди”, BG 0002072

Местоположение: имот № 000266, местност “Гюров Андък”,землище на гр. Мелник, община Сандански, област Благоевград, защитени зони “Среден Пирин - Алиботуш” и “Мелнишки пирамиди”

тук може да изтеглите пълния текст на решението