Архив преценки ОС - 2009 г.

25-ОС/2009 г.

Сряда, 18 Март 2009 12:00

Р Е Ш Е Н И Е  № 25 - ОС/2009 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: съгласувам инвестиционно предложение за създаване на 65 декара интензивна ябълкова градина с подпорна конструкция и направа на ограда, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитанията и видовете, предмет на опазване в защитени зони “Кресна”, с код BG 0002003 и “Кресна – Илинденци”, с код BG 0000366

Местоположение: имот № 064005, местността “Галчовото”, землище на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград, защитени зони “Кресна” и “Кресна – Илинденци”

тук може да изтеглите пълния текст на решението