Архив преценки ОС - 2009 г.

3-ОС/2009 г.

Понеделник, 02 Февруари 2009 12:30

Р Е Ш Е Н И Е  № 3 - ОС/2009 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: съгласувам инвестиционно предложение за монтиране на съоръжения на мобилна пресевна инсталация за преработка на речна баластра от р. Места и изграждане на временни депа и на съоръжения за пречистване на води, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона за опазване на дивите птици „Места” с код BG 0002076

Местоположение: част от поземлен имот № 030016, землище на с. Блатска с ЕКАТТЕ 04399, община Хаджидимово, по скица с № Ф00188/8.01.2009г., собственост на община Хаджидимово

тук може да изтеглите пълния текст на решението