Архив преценки ОС - 2009 г.

38-ОС/2009 г.

Петък, 15 Май 2009 03:00

Р Е Ш Е Н И Е  № 38 - ОС/2009 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: да се извърши оценка за степента на въздействие на инвестиционно предложение за изграждане на фотоволтаична електроцентрала върху защитена зона “Кресна” с код BG 0002003, което се очаква да окаже значително отрицателно въздействие.

местоположение имот  №024126, местност “Подината”, землище на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград, защитена зона “Кресна” с код BG 0002003

тук може да изтеглите пълния текст на решението