Архив преценки ОС - 2009 г.

37-ОС/2009 г.

Четвъртък, 30 Април 2009 13:00

Р Е Ш Е Н И Е  № 37 - ОС/2009 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: да се извърши оценка за степента на въздействие на инвестиционно предложение за изграждане на фотоволтаична електроцентрала върху защитена зона “Рупите - Струмешница”BG 0001023, което се очаква да окаже значително отрицателно въздействие.

местоположение: имот  №013012, местност “Чуй Петел” и №017001, 017022, 017050, 017058, местност “ Голям Баир”, землище на с. Генерал Тодоров, община Петрич, област Благоевград, защитена зона “Рупите - Струмешница”

тук може да изтеглите пълния текст на решението