Архив преценки ОС - 2009 г.

28-ОС/2009 г.

Петък, 03 Април 2009 13:00

Р Е Ш Е Н И Е  № 28 - ОС/2009 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: да се извърши оценка за степента на въздействие на инвестиционно предложение за изграждане на фотоволтаична електроцентрала върху защитена зона “Рупите”BG 0002098, което се очаква да окаже значително отрицателно въздействие.

местоположение: имот № 047038, местност “Блатото”, землище на с. Генерал Тодоров, община Петрич, област Благоевград, защитена зона “Рупите”

тук може да изтеглите пълния текст на решението