Архив преценки ОС - 2009 г.

77-ОС/2009 г.

Сряда, 28 Октомври 2009 02:00

Р Е Ш Е Н И Е  № 77 - ОС/2009 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: да се извърши оценка за степента на въздействие на инвестиционно предложение за изграждане на фотоволтаична електрическа централа върху защитена зона “Рупите - Струмешница”, с код BG 0001023, което се очаква да окаже значително отрицателно въздействие.

местоположение: имот №086057, местност “Драница”, землище на с. Левуново, община Сандански, област Благоевград, защитена зона “Рупите - Струмешница”

 тук може да изтеглите пълния текст на решението