Архив преценки ОС - 2009 г.

81-ОС/2009 г.

Вторник, 22 Декември 2009 22:00

Р Е Ш Е Н И Е  № 81 - ОС/2009 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х:  да се извърши оценка за степента на въздействие на инвестиционно предложение за изграждане на еднофамилни къщи върху защитена зона “Река Места”, с код BG 0001021, което се очаква да окаже значително отрицателно въздействие.

местоположение: имот №003410, местност “Селището”, землище на с. Филипово, община Банско, област Благоевград, защитена зона “Река Места”.

 тук може да изтеглите пълния текст на решението