Архив преценки ОС - 2010 г.

39-ОС/2010 г.

Вторник, 12 Октомври 2010 23:00

Р Е Ш Е Н И Е № 39-ОС/2010 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: Съгласувам инвестиционно предложение за «Изграждане на магазин за авточасти», което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитания на видове и популации, предмет на опазване в защитена зона “Места".

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 17395.178.4 в местността “Текето”, землище на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, защитена зона BG 0002076“Места”.

тук може да изтеглите пълния текст на решението