Архив преценки ОС - 2011 г.

36-ОС/2011 г.

Вторник, 16 Август 2011 23:00

Р Е Ш Е Н И Е № 36 - ОС/2011 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

 

Р Е Ш И Х: да се извърши оценка за степента на въздействие на инвестиционно предложение „Изграждане на МВЕЦ „Огражден” на река Лебница с водовземане на кота 525.0 м и водоползване на кота 307.0 м в землището на с. Яково, общ. Петрич, обл. Благоевград”, което се очаква да окаже значително отрицателно въздействие върху защитена зона BG0000224 „Огражден – Малешево” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000”.

Местоположение: река Лебница и поземлени имоти в землището на село Яково, община Петрич, област Благоевград

тук може да изтеглите пълния текст на решението