Архив преценки ОС - 2011 г.

37-ОС/2011 г.

Неделя, 21 Август 2011 23:00

Р Е Ш Е Н И Е № 37-ОС/2011 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х:  Съгласувам инвестиционно предложение “Изграждане на кравеферма”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони от Европейската екологичната мрежа „НАТУРА 2000”

Местоположение:  град Симитли (ЕКАТТЕ 66460), община Симитли, поземлен имот с №020005, местност “Кантона”

тук може да изтеглите пълния текст на решението.